ސުވާލާއިޖަވާބު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/ Mon, 01 Jun 2020 05:08:35 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb އިއްދައިން ކެނޑުން http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/idhhain-kedun.html http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/idhhain-kedun.html

idhhain-kedunއުމުރުން ދުވަސްވެ، ވަކި ހިސާބަކަށް ދިއުމުން އަންހެނުންނަށް މައްސަރު ކަންތައް ހުއްޓި، އެމީހުންގެ ކިބައިގައިވާ ދަރިމައިވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ގެއްލި ދެއެވެ. އެއާއެކު ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނުވައި އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަށް އިއްދައިން ކެނޑުމަކީ ތިމާގެ އަންހެން ވަންތަކަން ގެއްލި ދިއުން ކަމުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް ވެއެވެ.

]]>
azee@kavaasaa.com (ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ސުވާލާއިޖަވާބު Fri, 19 May 2006 02:02:51 +0300
ތިމާވެއްޓާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ޞިއްޙަތު http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/thimaaveshi-maskathuge-maahulu.html http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/thimaaveshi-maskathuge-maahulu.html

thimaaveshi-maskathuge-maahuluސާފުތާހިރު ވެއްޓެއް ލިބިފައިވުމަކީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި އިންސާނާ ހެދިބޮޑުވުމަށާއި، ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސާފުތާހިރު ވެއްޓަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޞްދަރެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާ، އަދި އެކުވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި

]]>
azee@kavaasaa.com (ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ސުވާލާއިޖަވާބު Wed, 03 Aug 2005 01:42:39 +0300
ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން : 68ސުވާލާއި ޖަވާބު ޖުލައި http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/68-suvaal-javaab.html http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/68-suvaal-javaab.html

68-suvaal-javaab(ނޯޓު : ޢިލްމީ ބޭނުމަށް ލިޔެވިފައި ވާ އެއްޗެއް . ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ) ޖިންސީ ގޮތުން ބަލިކަށިކަން ލިބުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ވެއެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ތައްޔާރު ވާހިނދު ރަގަޅަށް ޖިންސީގުނަވަން ވާންވެ ވަރުނުޖެހުން، ނުވަތަ ވަރުޖެހުމަށްފަހު ޖިންސީގުޅުން ހިންގައި ނިމެންދެން އެގޮތަށް ދެމިނުހުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސިފައިގައެވެ.

]]>
azee@kavaasaa.com (ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ސުވާލާއިޖަވާބު Wed, 22 Jun 2005 02:04:12 +0300
ދުންފަތުގެ ދުމުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލުމަކީ ކޮބާ؟ http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna.html http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna.html

dhunfathuge-gellun-kudakudhinnnaދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ދުންފަތުން ލިބޭގެއްލުން އެގި ދުންފަތާއި، ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ތިމާގެ ޅަދަރިންނަށް ކުރާ ގެއްލުންދެނިވި އަސަރު އެގޭނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މުޅިންހުއްޓާލާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ލުބާ ޙަމްދޫން) ސުވާލާއިޖަވާބު Wed, 08 Jun 2005 01:38:06 +0300
ޓީވީ .. މަސްތެއްތަ؟ ނޫނީ މުނިފޫހި ފިލިވުމެއްތަ ؟ http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/tv-belun.html http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/tv-belun.html

tv-belunޓީވީތަކުން ދައްކާ ބައެއް، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ، ފައިދާހުރި ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ވަކި ހައްދެއްވެއެވެ. އެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ގެއްލުންހުންނަ ނުވަތަ ދެވިހިފާ އެއްޗަކަށްވެދެއެވެ.

]]>
azee@kavaasaa.com (ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ސުވާލާއިޖަވާބު Wed, 03 Dec 2003 02:31:23 +0200