ސުވާލާއިޖަވާބު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/feed/atom.html 2019-04-17T18:14:17+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އިއްދައިން ކެނޑުން 2006-05-19T02:02:51+03:00 2006-05-19T02:02:51+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/idhhain-kedun.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/idhhain-kedun.jpg" alt="idhhain-kedun" width="303" height="456" />އުމުރުން ދުވަސްވެ، ވަކި ހިސާބަކަށް ދިއުމުން އަންހެނުންނަށް މައްސަރު ކަންތައް ހުއްޓި، އެމީހުންގެ ކިބައިގައިވާ ދަރިމައިވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ގެއްލި ދެއެވެ. އެއާއެކު ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނުވައި އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަށް އިއްދައިން ކެނޑުމަކީ ތިމާގެ އަންހެން ވަންތަކަން ގެއްލި ދިއުން ކަމުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/idhhain-kedun.jpg" alt="idhhain-kedun" width="303" height="456" />އުމުރުން ދުވަސްވެ، ވަކި ހިސާބަކަށް ދިއުމުން އަންހެނުންނަށް މައްސަރު ކަންތައް ހުއްޓި، އެމީހުންގެ ކިބައިގައިވާ ދަރިމައިވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ގެއްލި ދެއެވެ. އެއާއެކު ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނުވައި އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަށް އިއްދައިން ކެނޑުމަކީ ތިމާގެ އަންހެން ވަންތަކަން ގެއްލި ދިއުން ކަމުގައި ސިފަކުރެވޭގޮތް ވެއެވެ.</p> </div> ތިމާވެއްޓާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ޞިއްޙަތު 2005-08-03T01:42:39+03:00 2005-08-03T01:42:39+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/thimaaveshi-maskathuge-maahulu.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/thimaaveshi-maskathuge-maahulu.jpg" alt="thimaaveshi-maskathuge-maahulu" width="337" height="270" />ސާފުތާހިރު ވެއްޓެއް ލިބިފައިވުމަކީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި އިންސާނާ ހެދިބޮޑުވުމަށާއި، ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސާފުތާހިރު ވެއްޓަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޞްދަރެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާ، އަދި އެކުވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/thimaaveshi-maskathuge-maahulu.jpg" alt="thimaaveshi-maskathuge-maahulu" width="337" height="270" />ސާފުތާހިރު ވެއްޓެއް ލިބިފައިވުމަކީ މުޖުތަމައެއް ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްހަތެއްގައި އިންސާނާ ހެދިބޮޑުވުމަށާއި، ތަފާތު ބަލިތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސާފުތާހިރު ވެއްޓަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަޞްދަރެވެ. އެހެންކަމުން ތިމާއާއި ތިމާގެ އާއިލާ، އަދި އެކުވެރިންނާއި މުޖުތަމައުގެ އެންމެހައި ފަރުދުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި</p> </div> ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން : 68ސުވާލާއި ޖަވާބު ޖުލައި 2005-06-22T02:04:12+03:00 2005-06-22T02:04:12+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/68-suvaal-javaab.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/68-suvaal-javaab.jpg" alt="68-suvaal-javaab" width="409" height="273" />(ނޯޓު : ޢިލްމީ ބޭނުމަށް ލިޔެވިފައި ވާ އެއްޗެއް . ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ) ޖިންސީ ގޮތުން ބަލިކަށިކަން ލިބުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ވެއެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ތައްޔާރު ވާހިނދު ރަގަޅަށް ޖިންސީގުނަވަން ވާންވެ ވަރުނުޖެހުން، ނުވަތަ ވަރުޖެހުމަށްފަހު ޖިންސީގުޅުން ހިންގައި ނިމެންދެން އެގޮތަށް ދެމިނުހުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސިފައިގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/68-suvaal-javaab.jpg" alt="68-suvaal-javaab" width="409" height="273" />(ނޯޓު : ޢިލްމީ ބޭނުމަށް ލިޔެވިފައި ވާ އެއްޗެއް . ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ) ޖިންސީ ގޮތުން ބަލިކަށިކަން ލިބުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތައް ވެއެވެ. އެއީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ތައްޔާރު ވާހިނދު ރަގަޅަށް ޖިންސީގުނަވަން ވާންވެ ވަރުނުޖެހުން، ނުވަތަ ވަރުޖެހުމަށްފަހު ޖިންސީގުޅުން ހިންގައި ނިމެންދެން އެގޮތަށް ދެމިނުހުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސިފައިގައެވެ.</p> </div> ދުންފަތުގެ ދުމުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލުމަކީ ކޮބާ؟ 2005-06-08T01:38:06+03:00 2005-06-08T01:38:06+03:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna.html ލުބާ ޙަމްދޫން info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna.jpg" alt="dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna" height="241" width="304" />ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ދުންފަތުން ލިބޭގެއްލުން އެގި ދުންފަތާއި، ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ތިމާގެ ޅަދަރިންނަށް ކުރާ ގެއްލުންދެނިވި އަސަރު އެގޭނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މުޅިންހުއްޓާލާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna.jpg" alt="dhunfathuge-gellun-kudakudhinnna" height="241" width="304" />ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް ދުންފަތުން ލިބޭގެއްލުން އެގި ދުންފަތާއި، ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ބައެއް މައިންބަފައިންނަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ތިމާގެ ޅަދަރިންނަށް ކުރާ ގެއްލުންދެނިވި އަސަރު އެގޭނަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މުޅިންހުއްޓާލާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> ޓީވީ .. މަސްތެއްތަ؟ ނޫނީ މުނިފޫހި ފިލިވުމެއްތަ ؟ 2003-12-03T02:31:23+02:00 2003-12-03T02:31:23+02:00 http://www.kavaasaa.com/sihhat/suvaal-javaab/tv-belun.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/tv-belun.jpg" alt="tv-belun" height="355" width="314" />ޓީވީތަކުން ދައްކާ ބައެއް، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ، ފައިދާހުރި ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ވަކި ހައްދެއްވެއެވެ. އެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ގެއްލުންހުންނަ ނުވަތަ ދެވިހިފާ އެއްޗަކަށްވެދެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/suvaal/tv-belun.jpg" alt="tv-belun" height="355" width="314" />ޓީވީތަކުން ދައްކާ ބައެއް، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި މަޢުލޫމާތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ، ފައިދާހުރި ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ގެނެސްދޭ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ވަކި ހައްދެއްވެއެވެ. އެއިން ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ގެއްލުންހުންނަ ނުވަތަ ދެވިހިފާ އެއްޗަކަށްވެދެއެވެ.</p> </div>