ތުއްތުދަރިފުޅު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/feed/atom.html 2019-07-18T05:15:58+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ދަރިފުޅު އުފަންވުމަށްފަހު 2010-01-02T00:50:56+02:00 2010-01-02T00:50:56+02:00 http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/dharifulh-ufanvuma-fahu.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/dharifulhu-ufanvumaffahu-129.jpg" alt="dharifulhu-ufanvumaffahu-129" width="274" height="398" />ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިނިހޫނުމިން ހެއުވަރަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ވުމާއެކު ދަރިފުޅު ހޫނު ހިކި ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިތުރު އުދަގުލަލާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ވިހެއިނަމަ އަދި ދެމައިންގެ ހާލުރަނގަޅުނަމަ ވިހެއުމަށްފަހު ވަގުތުން މައިމީހާގެ ބަނޑުމައްޗަށް ދަރިފުޅު ލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަލު ކަމެކެވެ. އަދި ބަނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ދަރިފުޅު ސާފު ކުރާށެވެ. ދަރިފުޅު ސާފުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ތުވާއްޔަކުން ނުވަތަ ރަޖާގަނޑަކުން ދަރިފުޅު ނިވާ ކުރާށެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ބޯވެސް ނިވާކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/dharifulhu-ufanvumaffahu-129.jpg" alt="dharifulhu-ufanvumaffahu-129" width="274" height="398" />ދަރިފުޅު އުފަންވާއިރު ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިނިހޫނުމިން ހެއުވަރަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަމެއް ނުހުރެއެވެ. ވުމާއެކު ދަރިފުޅު ހޫނު ހިކި ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިތުރު އުދަގުލަލާއި ނުލައި ދަރިފުޅު ވިހެއިނަމަ އަދި ދެމައިންގެ ހާލުރަނގަޅުނަމަ ވިހެއުމަށްފަހު ވަގުތުން މައިމީހާގެ ބަނޑުމައްޗަށް ދަރިފުޅު ލުމަކީ ވަރަށް ރަނގަލު ކަމެކެވެ. އަދި ބަނޑުމަތީގައި ބާއްވައިގެން ދަރިފުޅު ސާފު ކުރާށެވެ. ދަރިފުޅު ސާފުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ތުވާއްޔަކުން ނުވަތަ ރަޖާގަނޑަކުން ދަރިފުޅު ނިވާ ކުރާށެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ބޯވެސް ނިވާކުރުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.</p> </div> އާއްމުގޮތެއްގައި ކުޑަދަރިފުޅު ރޯ ސަބަބުތައް 2010-01-01T20:30:23+02:00 2010-01-01T20:30:23+02:00 http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/aamugothega-kudadharifulhu-roa-sababu-93.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/roa-sababu-93.jpg" alt="roa-sababu-93" height="371" width="301" />ކުޑަކުދިން ރުއިމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭކަމެއްނޫނެވެ. މިއީ އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު އުދަނގޫތައް މަންމައަށް ބުނެދެވޭ ހަމައެކަނި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ދަރިފުޅު އެރޮނީ ކޮންކަމެއް ބޭނުން ވެގެންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރީކޮޅުގައި މިކަން ދެނެގަތުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަކާއިއެކު ދަރިފުޅުގެ އެދުންތައް މައިމީހާ ދެނެގަތުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/roa-sababu-93.jpg" alt="roa-sababu-93" height="371" width="301" />ކުޑަކުދިން ރުއިމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭކަމެއްނޫނެވެ. މިއީ އެކުދިންނަށް ދިމާވާ ތަފާތު އުދަނގޫތައް މަންމައަށް ބުނެދެވޭ ހަމައެކަނި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލަކީ ދަރިފުޅު އެރޮނީ ކޮންކަމެއް ބޭނުން ވެގެންކަން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކުރީކޮޅުގައި މިކަން ދެނެގަތުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަކާއިއެކު ދަރިފުޅުގެ އެދުންތައް މައިމީހާ ދެނެގަތުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެއެވެ.</p> </div> ހިތާނުކުރުން 2009-12-29T22:59:23+02:00 2009-12-29T22:59:23+02:00 http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/thuthu-dharifulhu/khithaanukurun-41.html ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް drfaisal@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/khithaanukurun-41.jpg" alt="khithaanukurun-41" width="405" height="270" />ޚިތާނުކުރުމަކީ ޒަކަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިންނަ ހަންކޮޅު ބުރިކޮށްލައި ވަކިކޮށްލުމެވެ. މިއީ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުޑަކަމުދާ ނިޒަމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް މަދުކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މުސްލިމު ހުރިހާ ފިރިހެނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާނު ކުރަނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/sihhath/mamma-dharifulhu/thut-darif/khithaanukurun-41.jpg" alt="khithaanukurun-41" width="405" height="270" />ޚިތާނުކުރުމަކީ ޒަކަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިންނަ ހަންކޮޅު ބުރިކޮށްލައި ވަކިކޮށްލުމެވެ. މިއީ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި ކުޑަކަމުދާ ނިޒަމަށް ޖެހޭ ބަލިތައް މަދުކުރާ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ މުސްލިމު ހުރިހާ ފިރިހެނުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާނު ކުރަނީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ.</p> </div>