ބުދަ20200701

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ނޭފަތުން ފެންއައުން

Stuffy Nose During Pregnancyމާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނޭފަތުން ފެންއައުން، ނޭފަތް ބެދި، ނޭފަތުތެރެ ހިރުވައި، ކިނބިހިއެޅި، ރޯގާ ޖެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވުމަކީ ބައެއް ފަހަރު ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނޭވާލާ ނިޒާމަށް އެލާޖީގެ އުނދަގޫތައް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ. ކުރިން ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެލާޖީ (މިސާލަކަށް ހިރަފުހަށް އެލާޖީވުން) ގެ މައްސަލަ ދިމާނުވާ މީހަކަށް ވެސް މާބަނޑުވުމުން މިފަދަ އެލާޖީ ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މާބަނޑު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %30 މީހުންނަށް މިމައްސަލަ ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މާބަނޑު ވުމަށްފަހު ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ރޯގާ ގެ އުނދަގޫތައް ފެންމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

ސަބަބު

މާބަނޑުވުމުން ހަށިގަނޑުގެ ހޯރމޯންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ނޭފަތުގެ އެތެރޭގެ ބަތާނަށް ފަށް ދުޅަވެ، ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ފެނުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި ނޭފަތުން ފެންއައުން ފަދަ ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވަނީ މާބަނޑުވުމުން އިތުރުވެގެންދާ "އެސްޓްރަޖަން" ހޯރމޯންގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މާބަނޑުވުމުން ހަށިގަނޑުގައި ލޭދައުރުވުން އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ވެސް މިކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ކަމެކެވެ. ނޭވާހިއްލުން ހުންނަ މީހަކަށް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ދިމާވެއްޖެނަމަ ރޯގާ އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދިއުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރޯނގާގެ އުނދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

-    ލޯ، ނޭފަތް، ކޯތާފަތް، އަދި ނިއްކުރި މަތީގައި ތާފަނާ ފެންފޮތި ގަނޑެއް ބޭއްވުން

-    ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ ނުލައި ރޯގާއަށްދޭ އެކި ކަހަލަ ނޭފަތަށްޖަހާ ސްޕްރޭ ބޭނުންނުކުރުން

-    ވީހާ ވެސް ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުން : ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ދަވަތައް ބޭރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހޫނުކޮށް ހުންނަ ސުރުވާ ފަދަ ތަކެތި ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.

-    ނިދާއިރު ބޯދަށަށް އިތުރު ބާލީހެއްލައިގެން ބޯކޮޅަށް އުސްކޮށްލައިގެން އޮތުން : މިގޮތަށް ހެދުމުން، ދަވަތައް ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން ކަރުބެދި، އުނދަގޫވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ.

-    ކޮޓަރީގެ ވައިގެ ތެތްކަން އިތުރުކުރުމަށް ނިދާ ކޮޓަރީގައި "ހިއުމިޑިފަޔަރ" ނޫނީ "ވޭޕަރައިޒަރ" އެއް ބޭނުންކުރުން

-    ތާފަނާ ފެނުން ފެންވަރާލުން

-    އެލާޖީވާން މެދުވެރިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޫނީ ކަމެއްކަން ދެނެގަނެ ދުރުވުން : މިސާލަކަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.
-    ގޭގައި ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ލުއިކުރުމަށް އާވިއެރުވުން

-    ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުން

·         ލޯ، ނޭފަތް، ކޯތާފަތް، އަދި ނިއްކުރި މަތީގައި ތާފަނާ ފެންފޮތި ގަނޑެއް ބޭއްވުން

·         ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދާ ނުލައި ރޯގާއަށްދޭ އެކި ކަހަލަ ނޭފަތަށްޖަހާ ސްޕްރޭ ބޭނުންނުކުރުން

·         ވީހާ ވެސް ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުން : ގިނައިން ދިޔާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ދަވަތައް ބޭރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިޔާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހޫނުކޮށް ހުންނަ ސުރުވާ ފަދަ ތަކެތި ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ.

·         ނިދާއިރު ބޯދަށަށް އިތުރު ބާލީހެއްލައިގެން ބޯކޮޅަށް އުސްކޮށްލައިގެން އޮތުން : މިގޮތަށް ހެދުމުން، ދަވަތައް ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން ކަރުބެދި، އުނދަގޫވުން ކުޑަކޮށްދޭނެ އެވެ.

·         ކޮޓަރީގެ ވައިގެ ތެތްކަން އިތުރުކުރުމަށް ނިދާ ކޮޓަރީގައި "ހިއުމިޑިފަޔަރ" ނޫނީ "ވޭޕަރައިޒަރ" އެއް ބޭނުންކުރުން

·         ތާފަނާ ފެނުން ފެންވަރާލުން

·         އެލާޖީވާން މެދުވެރިވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޫނީ ކަމެއްކަން ދެނެގަނެ ދުރުވުން : މިސާލަކަށް ދުންފަތުގެ ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

·         ގޭގައި ރޯގާގެ އުނދަގޫތައް ލުއިކުރުމަށް އާވިއެރުވުން

·         ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުން

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.