ހޯމަ20201123

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އުއްޑުންއޮވެ ނިދުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއްތަ؟

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އުއްޑުންއޮވެ ނިދުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއްތަ؟

uddon-ove-nidhumakee-73ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި އުއްޑުން އޮވެ ނިދުމަކީ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް އިތުރު އުދަނގުލެއް ނުވާ ސިއްހަތު ރަނގަޅު މައިންނަށް މިއީ މިދުވަސްވަރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއްނޫނެވެ. އެއީ މިދުވަސްވަރު އެދި ރަހިމު އިންނާނީ ދަށްބަނޑުގައެވެ. އަދި މާބޮޑެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަނޑަށް 20 ހަފުތާ ނުވަތަ 5 މަސް ވުމަށްފަހު އުއްޑުން އޮވެ ނިދުމަކީ ބޮޑުވެފައިވާ ރަހިމުން ހިތަށް ލޭގެންގޮސްދޭ ލޭހޮޅިތަށް ފިއްތާ ލޭ ހިތަށް ގެންދިއުން މަދުކުރާނެ ކަމެކެވެ.

މިފަދަ ހާލަތުގައި ހިތުން ހަށިގަނޑުގެ އެކިހިސާބަށް ފޮނުވާ ލޭވެސް މަދުވޭނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޮއެނބުރުމައި ވިސްނަން އުނދަގޫވުމައި މޫނުމައްޗަށް އަދިރިއެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވުމުގެ އިތުރުން ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ވެސް ކާނާ ގެންގޮސްދިނުން މަދު ކުރާނެއެވެ. ވުމާއެކު ބަނޑަށް 20 ހަފުތާ ވުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އެއްއަރިއަކަށް އޮވެ ނިދަން އާދަކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. މިގޮތުން ބާލީހެއްގެ އެހީ ހޯދުންރަނގަޅުވާނެއެވެ.

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.