Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތައް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތައް

dhimaava-udhagootha-101ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ނިދުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި އުދަގޫތައް ދިމާވެއެވެ. ބަނޑު ބޮޑުވަނުންދާ ވަރަކަށް މިކަމުގެ އުދަގޫތައް ބޮޑުވާވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން މާބަނޑު މީހުންނަށް ނިދުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތަކެވެ.

 

- ހުވަފެންފެނުން.

- ނިދިނައުން.

- ނިދީގައި ނޭވާލާން އުދަގޫވުން ނުވަތަ ނޭވާ ނުލެވުން

- ރޭގަނޑު ކަސްރަތު ކުރުމުން ނިދިނައުން.

- ބަނޑުހައިވުން.

- ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅާއިމެދު ފިކުރުބޮޑުވުން.

- ބޭސްނަގަން ޖެހުން

- އެނދު ހިއްސާކުރަން އުދަގޫވުން.

- އަރާމުގޮތަކަށް އޮށޯވެގެން އޮންނަން ދަތިވުން.

- އަވަސްއަވަހަށް ކުޑަކަމުދާން ތެދުވަން ޖެހުން.

- މޭނުބައިކުރުން.

- މެއިން ގިނިނެގުމާއި ކާއެއްޗެތި ހަޖަމުނުވުން.

- ފައިއައްސި ކުރުވާ ބަލި (Restless legs syndrome)

- ފައިގަ ރިއްސުން.

- ގުގުރިދެމުން.


ގުޅުންހުރި:

 

 

Comments