ބުދަ20201125

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު މާބަނޑުދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެތެރެއިން... ފިރިމީހާއާއި އެކު އެއްއެދުގައި ނިދަން ދަތިވުން

މާބަނޑުދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެތެރެއިން... ފިރިމީހާއާއި އެކު އެއްއެދުގައި ނިދަން ދަތިވުން

edhugai-nidhan-udhagoovun-103މިހެންދިމާވަނީ ކީއްވެ؟

އަރާމުގައި ނިދާލުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ދިމާވާ އެންމެބޮޑު އެއްއުދަގުލެވެ. ހާއްސަކޮށް ބަނޑަށް 4 މަސްވުމަށްފަހުއެވެ. ވުމާއެކު އެދުގައި އަރާމުގޮތަކަށް އޮށޯވެ އޮވެވޭތޯ ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަމުގައި އިތުރު ދަތިތަކެއް ދިމާވަނީ ބައެއްފަހަރު ފިރިމީހާވެސް އަރާމު ނިންޖެއްނިދަން އެދުގައި ފުރޮޅިހަދާއިރުއެވެ.

މިކަންހައްލު ކުރާނީކިހިނެއް؟

މިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ވަރަށް ގިނައެވެ. ފުރަތަމަކަމަކީ އެދު ބޮޑުކުރުމެވެ. މާބަނޑުމީހާގެ ވަށައިގެން ބަނޑާއި ފަޔާއި ބުރިކަށްޓަށް ވާގޮތަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގިނަ ބާލީސްތައް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ. ދެން އެންމެ ރަނގަޅު އަނެއްގޮތަކީ ކޮޓަރީގައި ޖާގަ އޮތްނަމަ ދެމަފިރިން ވަކިން ދެއެދުގައި ނިދުމެވެ. މީގެއިތުރުން މާބަނޑު އަނބިމީހާ ނިދުމުގައި ފިރިމީހާއަށްވެސް އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އަނބިމީހާއަށް އަރާމުވާގޮތަށް ބާލީސް ޖައްސައިދިނުމާއި އަތާއި ފައި އަދި ކަރު މޮޑެދީ މަސާޖުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މިހެންދިމާވަނީ ކީއްވެ؟

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.