ހުކުރު20201127

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު މާބަނޑުދުވަސްވަރު ބަނޑު ދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން.... އަރާމުގޮތަކަށް އޮށޯވެ އޮންނަން ދަތިވުން

ބަނޑު ދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން.... އަރާމުގޮތަކަށް އޮށޯވެ އޮންނަން ދަތިވުން

 

މިހެން ދިމާވަނީ ކީއްވެ؟-oshove-onnan-dhathivun-102

އެނދުގައި އަރާމުގޮތަކަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އޮށޯވެ އޮތުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްއުދަގުލެވެ. ހާއްސަކޮށް ބަންޑުން ނުވަތަ އުއްޑުން ނިދަން އާދަވެފައިވާ މީހަކުނަމައެވެ. މިދެގޮތަކީވެސް މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނިދުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ގޮތްތަކެކެވެ.

ބަލިވެއިންނަތާ ކުރީކޮޅުގައި ބަނޑުން އޮވެނިދާއިރު ބޮޑުވަމުންދާ އުރަމައްޗާއި ބަނޑުގެ ސަބަބުން ދަތިވާނެއެވެ. ފަހަރުގައި ކުރީކޮޅު ބަނޑުގެ ސަބަބުން ބަންޑުން ނިދަން މާބޮޑު ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތި ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިދުވަސްވަރަކީ އުރަމަތި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވަމުން ދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ވުމާއެކު ނިދާއިރު ނޫނަސް އުރަމައްޗަށް ތަދުވުމަކީ ވަރަށްގިނަ މާބަނޑު މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަންޑުން ނިދާނަމަ މިކަމުގެ އުދަގޫ ވަކިން ބޮޑަށް އިތުރުވާނެއެވެ.

އުއްޑުންއޮވެ ނިދާނަމަ ދިމާވާއެންމެ ބޮޑުމައްސަލައަކީ ރަހިމާއި ރަހިމުގައިވާ ދަރިފުޅުގެ ބަރަށް ހިމަގޮހޮރާއި ހިތައްލޭގެންގޮސްދޭ މައިލޭހޮޅި ފިތޭގޮތްވުމެވެ. ހަމައެއާއިއެކު އުއްޑުން ނިދާނަމަ ބުރިކަށީގައިރިއްސުމާއި، ފުރަގަސްފަރާތުބަލި ޖެހުން ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުން ލޭފެއިބުމާއި، ކާއެއްޗެތި ރަނގަޅަށް ހަޖަމްނުވުމާއި، ނޭވާލާން އުދަގޫވުމާއި ހިތުގެހިގުމަށް ބަދަލުއައުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެން ދެއެވެ. އަދި ބަނޑަށް 4 މަސްވުމަށްފަހު އުއްޑުން ނިދާނަމަ ލޭގެ ޕުރެޝަރަށްވެސް ބަދަލުއައުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. ބައެއްމީހުންގެ ލޭގެ ޕުރެޝަރ ދައްވެ މޫނުމައްޗަށް އަދިރިއަޅާގޮތްވާއިރު ބައެއްމީހުންގެ ލޭގެ ޕުރެޝަރ މައްޗަށްވެސް ދެއެވެ.

މިކަން ހައްލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ބަލިވެއިންނަތާ ކުރީކޮޅު ވީވަރަކުން ވާތްފަރާތަށްއޮވެ ނިދާށެވެ. އަދި މިގޮތަށް އާދަކުރެވޭތޯބަލާށެވެ. ދަރިފުޅަށް އެންމެފުރިހަމައަށް ލެޔާއި ކާނާ ލިބެނީ މައިމީހާ މިގޮތަށްއޮވެ ނިދުމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް މިއީ މައިމީހާއަށްވެސް ނިދުމުގައި ވަރަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެކެވެ. އެއީ މިގޮތަށްއޮވެ ނިދުމުން ގުރުދާ ނުވަތަ ކިޑުނީ އަށްވެސް ކުރާ ފައިދާ ބޮޑުވާނެއެވެ. އެއީ ގުރުދާއަށް ގިނަ ލޭގެންގޮސްދިނުމުން ލޭގައިހުންނަ ބޭކާރު މާއްދާތަށް ސާފުކޮށް ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެތީގެ ތެރެއަށް ފޮނުވައިދޭނެއެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވާ ދިޔާއެއްޗެތިވެސް ސާފުކޮށްދޭނެއެވެ. ވުމާއެކު އަތްފައި ދުޅަވުން ކުޑަކޮށްދޭނެއެވެ.

ކަނާތްފަރާތައްއޮވެ ނިދުމަކީވެސް ގެއްލުންހުރި ކަމެއްނޫނެވެ. ވުމާއެކު ވާތްފަރާތައްއޮވެ ވާޅުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އުދަގޫވެއްޖެނަމަ ކަނާތްފަރާތަށް އޮވެނިދުމަކީ މައްސަލައެއްނޫނެވެ.

ތިރީގައިއެވަނީ އަރިޔަކަށް އޮވެނިދުމުގައި އެހީއެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއްވައްތަރުގެ ބާލީހުގެ ނަމުނާއެވެ.

araamygothakai-oshove-onnan-dhathivun

maabadu-meehun-nidhuma-ehee2

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.