ކުޑަދަރިފުޅު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/ Tue, 02 Jun 2020 17:26:26 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ކުޑަދަރިފުޅު ނުކާތީ ކަންބޮޑުވޭތަ؟ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/kuda-darifulhu-nukaateekanboduveyta.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/kuda-darifulhu-nukaateekanboduveyta.html

kudadarifulhu nukaateeމަންމައިންގެ ކިބައިން ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް އެންމެ ގިނައިން އިވޭ އެއް ޝަކުވާއަކީ ކުޑަދަރިފުޅު ކެއުމާއި ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޅުކުރާ ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ. ވުމާއެކު މި މައުޟޫގައި ވިސްނާލަން ޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަކަށް ނިކަން ކުރުކޮށް އަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް އެކުއްޖެއްގެ ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ކެއުމާއި އެނޫންވެސް އެހެން ކަންކަމުގައި ހުންނާނެ ކަމެވެ. ޢާންމުކޮށް ކުދިން ވަކި ޢުމުރެއްގައި ކާންޖެހޭނެ ކަމަށް ފޮތްފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ މިންވަރަށް ވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުޑަކޮށް ކެއުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

]]>
nooru@kavaasaa.com (ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު) ކުޑަދަރިފުޅު Wed, 14 Sep 2011 00:52:14 +0200
ހިކި ނުވަތަ ލުއި މީހުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަރުދަން ހެއުވަރެއްގައި ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއް؟ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/hiki-meehunmaabadu-dhuvasvarubarudhan-heyovarukuraane-kihiney-87.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/hiki-meehunmaabadu-dhuvasvarubarudhan-heyovarukuraane-kihiney-87.html

barudhan-kihiney-87އާދައިގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭނި ބަރުދަން ދިގުމިން މީޓާރުން ދިގުމިނާއި ގުނަކޮށް ގެއްލުމުން (ބަރުދަން/ދިގުމިން X ދިގުމިން މީޓަރުން) 18.5-   24.9 އާއި ދޭތެރޭގައެވެ. 25 އާއި 29.9 އާއި ދޭތެރެއަށް އަރައިފިނަމަ ހަށިގަނޑު ހުންނަން ޖެހޭވަރަށްވުރެ ބަރުވީއެވެ. އަދި 30 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ ހުންނަންޖެހޭ ބަރުދަނަށްވުރެ މާބޮޑަށް ބަރުވީއެވެ. 18.5އަށްވުރެ ދަށަށް ގޮސްފިނަމަ ހަށިގަނޑު ހުންނަން ޖެހޭވަރަށް ވުރެ ދަށަށް ދިޔައީއެވެ.

]]>
drfaisal@kavaasaa.com (ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޞަލް) ކުޑަދަރިފުޅު Thu, 01 Jan 2009 20:07:29 +0200
ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި އުކުނު އުޅޭތަ؟ http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/kuda-dharifulhu-boluga-ukunu-ulhetha.html http://kavaasaa.com/sihhat/manma-dharifulhu/kuda-dharifulhu/kuda-dharifulhu-boluga-ukunu-ulhetha.html

ukunuއުކުނު އެޅުމަކީ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ދަރިފުޅުގެ ބޯއޮމާންކުރަމުން ދަނިކޮށް އުކުނެއް ބޮލުން ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެކެވެ. މިގޮތަށް އުކުނެއް ދަރިފުޅުގެ ބޮލުން ފެންނަހިދު އުކުނު ދަރިފުޅުގެ ބޮލަށް ވާސިލްވީ ކިހެނެއްކަމާއިމެދު ސުއާލު އުފެދިދާނެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު) ކުޑަދަރިފުޅު Fri, 16 Apr 2004 10:31:20 +0200