ބުދަ20201125

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް މަންމާއިދަރިފުޅު ބަލިވެއިނުމުގެކުރިން ހެނދުނު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާ ސަބަބެއްތަ؟

ހެނދުނު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާ ސަބަބެއްތަ؟

baliveinun-ithuruva-kamei-tha-22ރޭގަނޑަށްވުރެ ހެނދުނު ގަޑީގައި ދަރިފަނި އުފައްދާ މިންވަރު ނިސްބަތުން އިތުރު ވެއެވެ. ރޭގަނޑު ގަޑިތަކުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ފަހަރަކު ގާތްގަޑަކަށް 87 މިލިއަން ދަރިފަނި އުފައްދައި ބޭރުކުރާއިރު ހެނދުނު ގަޑީގައި މިއަދަދު ގާތްގަޑަކަސް 88 މިލިއަނަށް އަރައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ނިސްބަތުން އެހާ ތަފާތު ބޮޑު އަދަދެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އިތުރު ކުރެވޭ ފެތުންތެރިންތަކެކެވެ.

އަދި މިއީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ދެނެގަނެވޭވަރަށް އިތުރުވާ ސަބަބެއްވެސް ނޫނެވެ.

ވަކިވަގުތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާ ގޮތެއް ވެއެވެ. އެއީ އަނބިމީހާގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދޭ ވަގުތާއި ވީހާވެސް ގާތް ވަގުތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމެވެ. ގަވައިދުން ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު (ކޮންމެ 28 ދުވަހަކުން) މައްސަރުކަންތައް ދިމާވާ އަންހެނެއްގެ އޯވަރީގައި ބިސް އުފެދޭނީ 10 ވަނަދުވަހާއި 17 ވަނަދުވަހާއި ދޭތެރޭގައެވެ. މިދުވަސް ތަކުގައި ދެފަހަރު ޖިމާއުވުމަކީ އަނބިމީހާ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމެކެވެ.

ބިސް އުފެދޭ ދުވަހައި ދިމާކޮށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާ ކަމަކަށްވާ ފަދައިން ދެމަފިރީން ހަމަޖެހިލައިގެން ވިހާވެސް އަރާމާއި ލައްޒަތު ލިބޭ ގޮތަށް ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ވާގޮތަކީ ބިސް އުފެދޭ ދުވަސް ވަރަކީ ބަލިވެ އިނުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ދުވަސް ވަރަކަށްވާތީ ދެމަފިރީން ކޮންމެފަދަ މޫޑެއްގައި ތިބެގެން ނަމަވެސް ރެއާއި ދުވާލު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމެވެ. މިއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެއީ މޫޑެއްނެތި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ ފަރުޖާއި ރަހިމުގެ ކަރުގައި ތެތްކަން އުފެދޭންވީ ވަރަށް ތެތްކަން ނުއުފެދެން މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ. މިތެތްކަން ނުއުފެދޭނަމަ ދަރިފަނީގެ ދަތުރަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ.

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.