އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބަލިވެއިނުމާއި އުމުރާއި ހުރި ގުޅުން

ތިރީގައި އެވާ ކުރެހުމުން ދައްކައިދެނީ ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށްވެސް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތާއި ނުލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އުމުރުގެ މިންގަޑުން އޮންނަ މިންވަރެވެ.

baliveinumaa-umurua-gulhun-37

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.