ބުދަ20200603

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަންމާއިދަރިފުޅު

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ބޮލުގައި އުކުނު އުޅޭތަ؟

ukunuއުކުނު އެޅުމަކީ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ދަރިފުޅުގެ ބޯއޮމާންކުރަމުން ދަނިކޮށް އުކުނެއް ބޮލުން ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެކެވެ. މިގޮތަށް އުކުނެއް ދަރިފުޅުގެ ބޮލުން ފެންނަހިދު އުކުނު ދަރިފުޅުގެ ބޮލަށް ވާސިލްވީ ކިހެނެއްކަމާއިމެދު ސުއާލު އުފެދިދާނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ފޯލިކް އެސިޑް : މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހޯދުން މުހިއްމު ވިޓަމިނެއް

folic-acidމައިމީހާއާއި ބަނޑުގައި އޮންނަ ކުޑަދަރިފުޅުގެ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި، މައިމީހާ ރަނގަޅު ކާނާ ބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަގޮތެއްގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު މިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ބީ ވިޓަމިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފޯލިކް އެސިޑަކީ މިގޮތުން، މާބަނޑުއިރު، ކާނާގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މުހިއްމު މާއްދާއެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.