އަންގާރަ20200915

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަންމާއިދަރިފުޅު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ އަލާމާތްތައް

nuvaane-alaamaithai-84މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރިއްސާ ރިއްސުމެއް ނުވަތަ ތަދެއް އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ސިގުނަލްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އަދި މިސާލަކަށް ރޭގަނޑު ދަންވަރު ދިމާވާ މިފަދަ ކަމަކުން ވަގުތުން ޑޮކުޓަރަށް ދާން ޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިރީގައި އެވަނީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ބައެއް އަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ ބައެއް އަލާމާތްތަކެވެ. ނުވަތަ ވަގުތުން ޑޮކުޓަރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑުދުވަސްވަރު އަނބިމީހާގެ ވޭނުގައި ބައިވެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

veynugai-baiverivanee-kihney-7ފިރިމީހާއަކަށް ބަލިވެއެއް ނުއިދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މާބަނޑު އަނބިމީހާއާއި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. އަނބިމީހާ އަށް އަންނަ ބަދަލާއި ބަނޑު ބޮޑުވަމުން އަންނަ ގޮތް ބެލުމަށް ސަމާލުކަން ދޭކަން އަނބަދުވެސް އަނބިމީހާއަށް އިހުސާސް ކޮށްދޭށެވެ. ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު ތޮޅެން ފެށުމުން ދަރިފުޅުގެ އަޑު އަހާށެވެ. ދަރިފުޅަށް ޓަކައި އަނބިމީހާއަށް ވާހަކަ ކިޔައިދީ މުނިފޫހި ފިލުވައި ހަދައިދޭށެވެ.

ތަފްޞީލު...ގާތުންދޭ ދުވަސްވަރު ދުރުވާންޖެހޭ ބައެއް ކާބޯތަކެތި

dhuruvaanjehey-kaathakethi-30ވަރަށް ގިނަ މައިން ހީކުރާގޮތުގައި ގާތުންދޭއިރު ކިރުގެ ގޮތުގައި އަންނަނީ މައިމީހާ ކާ ކާނާއެވެ. މިއީ މުޅިއަކުން ކުށް ހީއެއްނޫނެވެ. މައިމީހާ ކާ ކާނާގެތެރެއިން ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ކިރުގެ ޒަރީއާއިން ބޭރުވެއެވެ. އަދި ކައިބޮއިހަދާ ބައެއް ކާނާގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް އެއިން ނޭދެވޭ އަސަރުވެސް ކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ކާބޮތަކެތީގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް އެއިން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން މައިމީހާ ބޭނުން ކުރުމުން ދަރިފުޅަށް ތަފާތު ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ބައެއް ކާބޯތަކެއްޗެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިފުޅު އުފެދި ބޮޑުވުމަށް މާބަނޑު މީހާގެ ކެއުމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މާއްދާތައް

keumuga-himananjehy-36ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން މައިމީހާގެ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތަކީ ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންލާފައި ލޭގެތެރެއަށް ދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ލޭގެތެރެއަށް ދާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މާއްދާއަކީވެސް ހަށިގަނޑުގެ ހަތާތަކުގެ އެތެރެއަށް ވަންނާނަ މާއްދާއެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކާއި ދަރިފުޅު އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމަށް އަސަރު ކުރާނެ މާއްދާއެކެވެ. ވުމާއެކު ސަލާމަތް ސިއްހަތެއްގެ ދުޅަހެޔޮ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކެއުމުގެ އާދަކާދައަށް ނުވަތަ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހެނީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހުގައެއް ނޫނެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑު ދުވަސްވަރާއި ވިހެއުމަށްފަހު އުރަމައްޗަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

uramachai-anna-badhalu-6މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޮޑުވަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ބަނޑެއް ނޫނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާ ގުނަވަންތަކަށްވެސް ބަދަލު އަންނަމުންދެއެވެ. ހާއްސަގޮތެއްގައި އުރަމައްޗަށެވެ. އަދިކިއެއްތަ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހުރިހާ ގުނަވަންތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އުރަމައްޗަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރު ވަރަށް ގިނަމީހުންނަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ހަގީގަތެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިޔަކު ބޭނުންވާ ދެމަފިރިޔަކު ހޫނު ފެނުން ފެންވެރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

hoonufenun-96ބައްޕައަކަށް ވާން ބޭނުންވާ ފިރިހެނަކު ގިނައިން ހޫނު ފެނުން ފެންވެރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އުރަވަޅީގައިވާ ދެ އޮށަކީ ވަރަށް ނާޒުކު އެއްޗެކެވެ. އެދެއޮށް ހަށިގަނޑުން ބޭރު އުރަވަޅީގައި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީވެސް ދެއޮށުން ދަރިފަނި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހޫނު މިނަކީ 35 ޑިގުރިއަށްވާއިރު އެތެރެ ހަށީގެ ހޫނުމިނަކީ 37 ޑިގުރީއަށް ވާތީއެވެ.

ތަފްޞީލު...ގިނައިން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްތަ؟

ginain-kasrathukurumakee-baliveinumai-huras-alhaakamaitha-2އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ އާއްމު އާދައެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާބޮޑަށް ހަށިގަނޑުން ހިކި އަންހެނުން ގިނައިން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމެކެވެ. އެއީ މިފަދަ އަންހެނުން ގިނައިން ކަސްރަތު ކުރުމުން ސިކުޑީގެ ދަށްބޮލުގައި އުފައްދާ ގޮނާޑޯޓްރޮޕިން ރިލީޒިން ހޯމޯން އުފެއްދުމަށް ހުރަސްއަޅާއެވެ.

ތަފްޞީލު...ދަރިފުޅު އުފެދި ބޮޑުވުމަށް މާބަނޑު މީހާގެ ކެއުމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މާއްދާތައް

keumuga-himananjehy-36ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން މައިމީހާގެ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތަކީ ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންލާފައި ލޭގެތެރެއަށް ދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ލޭގެތެރެއަށް ދާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މާއްދާއަކީވެސް ހަށިގަނޑުގެ ހަތާތަކުގެ އެތެރެއަށް ވަންނާނަ މާއްދާއެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކާއި ދަރިފުޅު އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމަށް އަސަރު ކުރާނެ މާއްދާއެކެވެ. ވުމާއެކު ސަލާމަތް ސިއްހަތެއްގެ ދުޅަހެޔޮ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކެއުމުގެ އާދަކާދައަށް ނުވަތަ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހެނީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހުގައެއް ނޫނެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަލިވެއިނުން ލަސްވުމުން ނަފުސާނީގޮތުން ކުރާ އަސަރު

lasvumuun-nafsaaneegothu-kuraa-asaru-5މިއީ ވަރަށްގިނަ ދެމަފިރިންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިނަން ބޭނުންވެގެން ދެމަފިރިން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެމަހެއް ފެށިގެންދަނީ ބަލިވެއިންނާނެ ކަމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައެވެ. ބަލިވެއިނުން ލަސްވުމަށްފަހު ބޭސްކުރަން ފެށުމާއެކު ކޮންމެ މަހެއްވެސް ފެށިގެންދާނީ ކުޑަ އުއްމީދަކާއެކުއެވެ. ނިމިގެންދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކާއި މާޔޫސް ކަމަކާއި އެކުއެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން ކެއުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ 5 ބަދަލު

keumai-gennan-jehey-5-badhalu-118ކެއުން ރަނގަޅު ކުރިހާ އަވަހަކަށް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާނެއެވެ. ދަރިންހޯދަން ބޭނުންނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކެއުން ރަނގަޅު ކުރާށެވެ. ދެމަފިރިންގެވެސް ކެއުމާއި ދަރިން ލިބުމާއި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅި ލާމެހިފައެވެ. ވީމާ ހަމަހަމަ ކާނާއެއް ކާން ދެމަފިރިންވެސް އާދަކުރާށެވެ. ހަމަހަމަ ކާނާގެ މާނައަކީ ގިނައިން ކެއުމެއްނޫނެވެ. ރަނގަޅު ކާނާ ހަށިގަނޑަށް އެކަށިގެންވާ ވަރަށް ކެއުމެވެ. މިއީ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަލިވެއިނުމާއި އުމުރާއި ހުރި ގުޅުން

baliveinumaa-umurua-gulhun-37ތިރީގައި އެވާ ކުރެހުމުން ދައްކައިދެނީ ކޮންމެ އުމުރެއްގެ މީހަކަށްވެސް ދަރިން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތާއި ނުލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އުމުރުގެ މިންގަޑުން އޮންނަ މިންވަރެވެ.

ތަފްޞީލު...ބައިގެން ގޮސްފައިވާ މީހަކު އަލުން ބަލިވެ އިނުމުގައި އުދަގުލަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެތަ؟

baigen-gosfaivaa-47ނޫނެކެވެ. ނަމަވެސް ބައިގެން ދިއުމުން ނުވަތަ ދަރިވައްޓާލުމަށް ރަހިމު ދޮންނައިރު (D&C ހަނދާއިރު) ރަހިމުގައި އަދި ރަހިމުގެ ކަރުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަކުނު ލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހާލަތުގައި ބަލިވެ އިނުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތި ވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. މިހެން ވެފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ހިސްޓެރޮސްކޯޕް (ކުޑަ ކެމެރާއެއް ލައްވައިގެން ރަހިމުގެ އެތެރެ ބެލުން) ހަދައިގެން ޔަގީން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...މާބަނޑުދުވަސްވަރު ވެކުސިން ޖެހުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

vaccine-71ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކުން މައިމީހާއާއި ދަރިފުޅު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވެކުސިން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ވުމާއެކު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޑޮކުޓަރާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ވެކުސިން ޖެހުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެކުސިން ޖެހުމުގެ ކުރިން އެއިން ލިބޭ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ބެލުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.