އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ އޮޅު އަލަ / ފުރެއްދެ އަލަ

އޮޅު އަލަ / ފުރެއްދެ އަލަ

ala_1

ala_2

- އޮޅު އަލައިގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީން، ކެލްސިއަމް، ފައިބަރު އަދި ކެރޮޓީން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. އޮޅު އަލަ ކާން ޖެހެނީ ރަގަޅަށް ކައްކައިގެންނެވެ. ރޯކޮށް ހުއްޓައި ކައިފިނަމަ ވިހަވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

ala_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.