Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ކައްޓަލަ

ކައްޓަލަ

kattala_1

kattala_2

- ކައްޓަލައިގައި ގިނައަދަދަކަށް ވިޓަމިން އީ ، އަދި ތަފާތު އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ތައް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ވަކިމިނެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އަދި ލޭދަށްވުން ފަދަ މައްސަލަ ތައް ހައްލުކުރުމުގައި ވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

- ކައްޓަލައިގައި ވިޓަމިން ބީ، ވިޓަމިންސީ ، އަދި ކެލްސިއަމް އާއި ޓެނިންސް ފަދަ މާއްދާތައް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ކައްޓަލައިގެ ބޭރުން ފެންނަށް ހުންނަ ތޮށިގަނޑުގެ ކުލަ ގަދަ ވީވަރަކަށް އޭގައި ވިޓަމިން އޭ އެކުލެވޭ މިންވަރު މަތިވެއެވެ.

 

kattala_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

Comments