ހޮނިހިރު20201128

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފެހިކަން ގަދަ ފަތްތައް

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފެހިކަން ގަދަ ފަތްތައް

fai_1

fai_2

- ފެހި ކަން ގަދަ ނުވަތަ ފެހިކުލަ ގަދަ ފަތްތަކަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީން، ވިޓަމިން އަދި ތަފާތު މައުދަން ތައް އެކުލެވޭ ބާވަތްތަކެކެވެ. މަސް ފަދަ ޕްރޮޓީން ހިމެނޭ ބާވަތެއް ކެއުމުގައި ނުހިމަނާ ފަހަރަކު ފަތް ބޭނުންކުރުމުން ޕްރޮޓީންގެ ބައި ހޯދައިދޭނެއެވެ.

- ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭ މައުދަންތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނގަޑު، ކެލްސިއަމް، ޕޮޓޭސިއަމް، އަދި މެގްނީޒިއަމް ހިމެނެއެވެ. ދަނގަޑަކީ ލޭގައި ހިމެނޭ ދަނގަޑުގެ ބައި ''ހީމޯގްލޯބިން'' އުފެދުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި މައުދަނެކެވެ. ކެލްސިއަމް އަކީ ކަށިވަރުގަދަ ކޮށްދޭ މިތުރެކެވެ.

- ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭ ވިޓަމިންތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޓަމިން އޭ، ވިޓަމިން ބީ، އަދި ވިޓަމިން ސީ ހިމެނެއެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުރުމަށް ވިޓަމިންގެ ބާވަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ހަތިޔާރެކެވެ.

- ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގައި ފައިބަރު ވެސް މަތީ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ފައިބަރ އަކީ ބަނޑުހިކުން ފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެހީވެދޭ އައްޑަނަ އެކެވެ. އެހެން ކަމުން ކެއުމުގައި ވީވަރަކުން ފަތުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނުމަކީ އެދެވިގެން ވާ ކަމެކެވެ.

fai_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.