އާދީއްތަ20200531

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ދިގު ތޮޅި

tholhi_1

tholhi_2

- ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތޮޅިތައް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ލޭގެ ހަކުރުގެ މިންވަރު ސާބިތު ކަންމަތީ ހިފަހައްޓައި ދެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވިޓަމިން އަދި މައުދަންތައް ތޮޅީގެ އެކި ބާވަތްތަކުގައި އެކުލެވިގެން ވެއެވެ.

 

tholhi_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.