Back ކަވާސާ ޞިއްޙަތު ޞިއްޙަތުގެ ބައިތައް ކާނާ ބޯށި

ބޯށި

boashi_1

boashi_2

- ވައިނޮޅީގެ ކަފި ދުޅަވުން، އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ބައެއް ނުރައްކާތެރި ވައްތަރުތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އުދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޯށި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ހަމަމިހެން ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ކައްކާފައި ހުންނަ ބޯށި ބޭނުންކުރުން ރަގަޅު ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ފާރުގަނޑު ފަސޭހަކުރުމަށް ބޯށި މުގުރައި ޗިސްކޮށްގެން ފާރުގަނޑުގައި އަޅައި ހަދައެވެ.

boashi_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

Comments