ހުކުރު20201127

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބޯށި

boashi_1

boashi_2

- ވައިނޮޅީގެ ކަފި ދުޅަވުން، އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ބައެއް ނުރައްކާތެރި ވައްތަރުތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އުދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޯށި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ހަމަމިހެން ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ކައްކާފައި ހުންނަ ބޯށި ބޭނުންކުރުން ރަގަޅު ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ފާރުގަނޑު ފަސޭހަކުރުމަށް ބޯށި މުގުރައި ޗިސްކޮށްގެން ފާރުގަނޑުގައި އަޅައި ހަދައެވެ.

boashi_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.