ހޯމަ20201012

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބަނބުކެޔޮ

babu_1

babu_2

- ބަނބުކޭލުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް، ވިޓަމިން ބީ، ވިޓަމިން ސީ، އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ހަމަމިހެން ބަނބުކޭލަކީ ކެލްސިއަމް ލިއްބައިދޭ ރަގަޅު މަސްދަރެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ބަނބުކޭލުން ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެއެވެ.

babu_3

* ފައިދާހުރި ކާނާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް (މައި ޞަފްޙާ)

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.