އަންގާރަ20200630

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ކާނާ

ބަށި

bashi_1ބަށީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. ހުދު، ކަޅު، އަދި ރަތް ކުލައިގައި ވެސް ބަށިހުރެއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ބަށީގައި ޕްރޮޓީން މަތީ އަދަދަކަށް އެކުލެވޭ އިރު، ހުދު ކުލައިގެ ބަށީގައި މަތީ އަދަދަކަށް ހުންނަނީ ކާބޯ ހައިޑްރޭޓް އެވެ. ކަޅު ބަށީގެ ބޭރުގައިވާ ތޮށި ފަށަލައިގައި ވިޓަމިން އޭ، ވިޓަމިން ބީ އަދި ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ބަށި ކައްކާއިރު ބޮޑަށް ރަގަޅުވާނީ ތޮށި ނުމަށައި ކައްކާނަމަ އެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަނބުކެޔޮ

babu_1ބަނބުކޭލުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް، ވިޓަމިން ބީ، ވިޓަމިން ސީ، އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ހަމަމިހެން ބަނބުކޭލަކީ ކެލްސިއަމް ލިއްބައިދޭ ރަގަޅު މަސްދަރެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ބަނބުކޭލުން ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ބޯށި

boashi_1ވައިނޮޅީގެ ކަފި ދުޅަވުން، އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ބައެއް ނުރައްކާތެރި ވައްތަރުތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ އުދަގޫތައް ކުޑަކުރުމަށް ބޯށި ބޭނުންކުރެވެއެވެ. ހަމަމިހެން ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ކައްކާފައި ހުންނަ ބޯށި ބޭނުންކުރުން ރަގަޅު ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި ފާރުގަނޑު ފަސޭހަކުރުމަށް ބޯށި މުގުރައި ޗިސްކޮށްގެން ފާރުގަނޑުގައި އަޅައި ހަދައެވެ.

ތަފްޞީލު...ލުނބޯ

lunboaލުނބޮޔަކީ ހުތް ރަހަ އެކުލެވޭ މޭވާ އެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ލުނބޯ ބޭނުންކުރެވެނީ ތަފާތު ސަލަޑް، އަދި އެހެނިހެން ކާތަކެތި ތައްޔާރު ކުރައްވާއިރު ހުތް ރަހަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ލުނބޯ ފަންޏަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިމެކެވެ. ލުނބޯ އަކީ ހުތް މޭވާ އާއިލާގެ މެންބަރެކެވެ. މިއާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން މޭވާތަކުގެ ތެރޭގައި، ދޯޅަނބު، ގޮމަށި، ނިޔަދުރު، ބަނބުޅަބޮސް، ފޮނި ލުނބޯ ނުވަތަ އޮރެންޖު، ބޮޑު ލުނބޯ، ގްރޭޕްފުރުޓް، ޔޫސުފުއަފަންދީ، ނާރިނގު، ކުދި ލުނބޯ، އަދި ކުދި އޮރެންޖް ހިމެނެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ކެބެޖް / ބޮޑި ކޮޕީ

bcopy_1 ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސަލަޑްތައް ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބޮޑި ކޮޕީ އަކީ ހިތަށް ފައިދާހުރި، ލޭ ސާފުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ބާވަތެކެވެ. ކެއްސުމާއި، ހަންގަޑު ހުދުވުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް ބޭނުންތެރި ބާވަތެކެވެ. ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ވައި އުފެދުމަކީ ބޮޑި ކޮޕީ ކެއުމުން ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ބޮޑި ކޮޕީ ބޭނުން ކުރުމުގައި އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ޖޫހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ކަމަށް ބުނެވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ކުރުބާ

kurubaaކުރުނބާ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ފެނެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ކުރުބާ ފެނަކީ ފަނިގިރައިންނާއި، ފަނި ނުގިރައި ވެސް ބޭނުންކުރަން ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ. ބޭރަށްހިންގުން ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދެއްވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބުއިމަކީ ވެސް ކުރުނބާ ފެނެވެ. ހޮނޑާއި، ބޭރަށްހިންގުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރު ހަށިގަނޑުން މަދުވެގެންދާ ލޮނުގެ ބައި ހަމައަކަށް އަޅުވައި ދިނުމުގައި ކުރުނބާ ފެން މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ފަޅޯ

falhoފަޅޮލަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މޭވާ އެކެވެ. ފަޅޮލަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި އެތައް މާއްދާތަކަކުން މުއްސަދިވެފައިވާ މޭވާ އެކެވެ. ފަޅޮލުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އާންމުކޮށް ދޮން ފަޅޯ ބޭނުންކުރެވެނީ މޭވާގެ ގޮތުގައި ކެއުމަށާއި، ފަނިގިރައިގެން ބުއިމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮންނުވާ ނިލިފަޅޯ ބޭނުންކޮށްގެން ޖޭމު، އަސާރަ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. އަދި ތަފާތު ސަލަޑް ތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަޅޯ ހަކުރު ލައިގެން ވެސް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ކައްޓަލަ

 kattala_1ކައްޓަލައިގައި ގިނައަދަދަކަށް ވިޓަމިން އީ ، އަދި ތަފާތު އެންޓިއޮކްސިޑެންޓް ތައް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ލޭގެ ޕްރެޝަރު ވަކިމިނެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އަދި ލޭދަށްވުން ފަދަ މައްސަލަ ތައް ހައްލުކުރުމުގައި ވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ކައްޓަލައިގައި ވިޓަމިން ބީ، ވިޓަމިންސީ ، އަދި ކެލްސިއަމް އާއި ޓެނިންސް ފަދަ މާއްދާތައް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ކައްޓަލައިގެ ބޭރުން ފެންނަށް ހުންނަ ތޮށިގަނޑުގެ ކުލަ ގަދަ ވީވަރަކަށް އޭގައި ވިޓަމިން އޭ އެކުލެވޭ މިންވަރު މަތިވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ކޮޕީ ފަތް / ކޭލް

 copy_fai_1ކެންސަރާއި އިދިކޮޅު ކެމިކަލްތައް އެކުލެވިގެންވާ މިފަތަކީ ތަފާތު ސަޓަނި، ސެލެޑް ތައް އަދި ކާއިރު ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ފަތެކެވެ. ބީޓާ ކެރޮޓީން އަދި ލިއުޓީން ކިޔާ މާއްދާއެއް ކޮޕީ ފަތުގައި ހުރެއެވެ. ގޮހޮރުގެ ކެންސަރު ޖެހުން ކުޑަކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ތަފްޞީލު...އާފަލު

aafalu-1އާފަލަކީ ވެސް ޞިއްޙަތަށް ފައިދާހުރި މޭވާ އެކެވެ. އާފަލްގެ ތަފާތު ކުލަތަކާއި، ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. މިއީ ތަފާތު ވިޓަމިންގެ ބާވަތްތަކާއި، މައުދަންތަކާއި، އެހެނިހެން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންތެރި މާއްދާތަކުން މުއްސަދި މޭވާ އެކެވެ. މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ފަނިގިރައިގެންނާއި، ސެލަޑް ފަދަ ކާތަކެތީގައި ހިމަނައިގެން ވެސް އާފަލް ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ތަފްޞީލު...އަނބު

anbu-1އަނބަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މީރު މޭވާ އެކެވެ. އަނބުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. މިއީ ދޮންވުމުން ރީނދޫ އަދި މެރޫން ކުލައަށް ހުންނަ މޭވާ އެކެވެ. އަނބުގައި ވެސް ތަފާތު މަޢުދަންތަކާއި، ވިޓަމިންތައް، އަދި ވެސް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި އެތަކެއް މާއްދާތަކެއް ހުރެއެވެ. އަނބަކީ މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން، އަސާރަ ހަދައިގެންނާއި، ފަނި ގިރައިންނާއި، ޖޫސް ޕެކެޓްގައި ބަންދުކޮށްގެންނާއި، އަދި ކާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.

ތަފްޞީލު...އޮޅު އަލަ / ފުރެއްދެ އަލަ

ala_1އޮޅު އަލައިގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީން، ކެލްސިއަމް، ފައިބަރު އަދި ކެރޮޓީން އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. އޮޅު އަލަ ކާން ޖެހެނީ ރަގަޅަށް ކައްކައިގެންނެވެ. ރޯކޮށް ހުއްޓައި ކައިފިނަމަ ވިހަވުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެ.

ތަފްޞީލު...މިރުސް

mirus_1އާތުރައިޓިސް ފަދަ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުން ރޯ މިރުސް ނުވަތަ ބޮޑު މިރުސް ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކުން ލަފާދެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ރިހުން ކުޑަކުރުމަށް މިރުސް ކެއުން އެހީ އަކަށްވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް މާގިނައިން އަދި މާކުޅިގަދަ މިރުސް ކެއުމަކީ ރަގަޅު ކަމެއްނޫނެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.