އަންގާރަ20200630

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޖެނިޓަލް ވޯރޓްސް

std-h-p-v

ޖެނިޓަލް ވޯރޓްސް އަކީ ކޮބާ؟

މިއީ ހިއުމަން ޕެޕިލޯމާ ވައިރަސ(Human Papilloma virus)ގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މިބަލި ޖެހެނީ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކާއި ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމުންނެވެ. މިބަލި ޖެހުމުން އޭގެ އަލާމާތްތައް ގިނަ ފަހަރު ނުފެނި ދެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަލިހުރެ، އެކަންނޭގި، އެހެންމީހުންނަށް ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ޒަރީއާއިން ބަލި އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. އަލާމާތްތައް ފެންނަނަމަ ބަލިޖެހިފައިވާ މީހާއާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާތާ ދެތިން ހަތަރު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އަލާމާތްތައް ފެންނާނެ އެވެ.

ޖެނިޓަލް ވޯރޓްސް ޖެހުމުން ފެނިދާނެ އަލާމާތްތަކަކީ ކޮބާ ؟

ބަލި ޖެހުމުން ޖިންސީ ގުނަވަނާއި އޭގެ ވަށައިގެންވާ ހިސާބުތަކުގައި އުންތަކެއް ހެންހުންނަ ހަންކޮޅުތަކެއް އުފެދެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި މިހަންކޮޅުތައް އުފެދެނީ ފުރަގަސްފަރާތް އަދި ޖިންސީ ގުނަވަން ފަދަ ހޫނު ތެތްކަން އެކުލެވޭ ހިސާބުތަކުގައެވެ. މިބުނި ހަންކޮޅުތައް އެންމެ ހަންކޮޅެއް ނުވަތަ ބައިވަރު ހަންކޮޅުތަކެއްގެ ސިފައިގައި ވެސް ފާޅުވެދާނެއެވެ. ކުދިކުދި ކޮށް ނުވަތަ ބޮޑުކޮށް ހުރުމަކީ ވެސް ވެދާނެގޮތެކެވެ. ހަމަމިހެން ބައެއް ފަހަރު ''ކޮލިފްލާވަރ''ގެ ސިފަޔަށް ވެސް މިބުނި ހަންކޮޅުތައް އުފެދިފައި ހުރެއެވެ. އުންތަކެއް ހެން އުފުލިފައި ހުންނަ މިހަންކޮޅުތަކުގެ ސަތަހަ ހުންނަނީ މަޑުރަތްކުލައިގައެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއި މިބުނި ހަންކޮޅު ތަކުން ލޭހިލޭގޮތް ވެއެވެ.

މިބަލި ޖެހުމަކީ އަންހެނުންގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައި ވެއެވެ.

ޖެނިޓަލް ވޯރޓްސް އިން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ޖެނިޓަލް ވޯރޓްސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެވެ.

- އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޖިންސީގުޅުން ހިންގުން

- ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާއިރު ހުރަސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން

- ބަލިޖެހިފައިވާނަމަ ރަގަޅުވަންދެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމާއި ދުރުހެލިވުން

- ރާބުއިން އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންތަކާއި ދުރުހެލިވުން: އެއީ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އުސޫލްތަކާއި ޚިލާފަށް ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ.

- އެއްވެސް ކަހަލަ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުން

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.