އަންގާރަ20200915

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޞިއްޙަތު

އޮޕަރޭޝަންކޮށްގެން ދަރިފުޅު ނެގުމަށްފަހު، ބަލިވެނުއިދެ ކިހާދުވަހަކު މަޑުކުރަން ޖެހޭނެތަ؟

operationa-fahu-baliv-nuidhe-kihaa-dhuvahaku-hunnan-jeheytha-12އާއްމުގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ދަރިފުޅު ނެގުމަށްފަހު ދެން ބަލިވެއިންނަންވާނީ 18-23 މަސް ފަހުންނެވެ. މިއީ ޠަބީޢީކޮށް ވިހެއިނަމަވެސް ސިއްހީގޮތުން ބަލާނަމަ މަޑުކުރަން ރަނގަޅު މުއްދަތެވެ. މިއީ ވަރަށް ދިގުމުއްދަތެއްކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވިހެއުމަށްފަހު އަދި ހާއްސަކޮށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު މިހާދުވަސް މަޑުކުރުން އެއީ ދިގުމުއްދަތެއް ނޫނެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ އުދަގޫތަކުގެ ތެރެއިން ... ކުރިމަތި ފަރާތުން ދިޔާ އެއްޗެތިފޭބުން

dhiyaa-echehi-feybun-122މިއީ ހަމައެކަނި ހީވާހީވުމެއްނޫނެވެ. މާބަނޑުދުވަސްވަރު ގިނައިން ދިޔާއެއްޗެތި ފެއިބުމަކީ ވަރަށްގިނަ މައިންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން ޖަނގިޔާބާލާއިރު ޖަނގިޔަލުގައި ބައެއްފަހަރު ކިރުކުލައިގެ ވަހެއްނެތް ނުވަތަ މަޑުވަހެއްހުންނަ އޮލަ ދިޔާއެއްޗެތި ހުންނަތަން ފެންނާނެއެވެ. އެއީ ޠަބީޢީގޮތުން ބައެއްފަހަރު އަންހެނުންގެ ކުރިމަތިފަރާތުން ފައިބާ ދިޔާއެއްޗެކެވެ. ބަލިވެއިނުމުން މިގޮތުން ފައިބާ ދިޔާއެއްޗެތި ފައިބާ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދެއެވެ. މިހެންދިމާވަނީ ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެގެންދާ އަންހެންހޯމޯނުގެ ސަބަބުންނާއި ހަށިގަނޑުގައި ދައުރުވާ ލޭ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ވިހެއުމަށްފަހު ދުޅަހެއުކޮށް ހުރެ ހަށިގަނޑު ލުއި ކުރުމަށް ކެއުމަށް ގެނެވިދާނެ ބަދަލުތައް

genevidhaane-badhalutha-9ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު ހަމައަކަށް އެޅުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވެއެވެ. ވުމާއެކު ވިހެއުމަށްފަހު ސާޅީސް ދުވަސް ނުވަނީސް ހަކަތަ މަދު ކާނާ ކާން ފެށުމަށް ނުވިސްނާށެވެ. އަދި ގާތުންދޭނަމަ ދެމަސްދުވަސް ނުވަނީސް މިފަދަ ކާނާ އާއި މެދު ވިސްނަން ނުފަށާށެވެ. ވިހެއުމަށްފަހު މާއަވަހަށް ހަކަތަ މަދު ކާނާ ކާން ފެށުމަކީ ކިރުއުފެދުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމެކެވެ. އަދި ގައިގެ ވަރުދެރަވެ ބަލިވާ ކަމެކެވެ.ގާތުންދިނުމަށް ތައްޔާރުވުން.

gaathun-dhinumai-thayyaruvun-89ގާތުން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވާއިރު ދަރިފުޅު ވިހެއުމުގެ ކުރިން ވިޔަސް މިކަމާއި ގުޅޭ ވީހާވެސް ގިނަ މައުލޫމާތެއް ހޯދާށެވެ. ގާތުންދޭ މީހުންގެ ލަފާ ހޯދާށެވެ. އެމީހުންނަށް ދިމާވާ އުދަގޫތަކާއި ކަންތައް ކުރާގޮތް އޮޅުންފިލުވާށެވެ. ގިމައުލޫމާތާއި ލަފާ ހޯދިވަރަކަށް ގާތުން ދޭން ފަށާއިރު ފަސޭހަވާނެއެވެ. އެއީ މިއީ ގާތުންދޭ އިރު ދިމާވާ ތަފާތު ކަންކަމަށް އަވަސް ހައްލު ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ރަނގަޅު ބުރާއެއް ހޯދުން

ragalhu-bra-ei-hoadhun-34އާއްމުގޮތެއްގައި ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ތިންމަހުގެ ތެރޭގައި އުރަމަތި ބޮޑުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑުވާ މިންވަރު އެކިމީހުންގެ ތަފާތެވެ. ބައެއް އަންހެނުންގެ އުރަމަތި ވަރަށް އަވަހަށް ބޮޑުވާން ފަށާނެއެވެ. އަދި ބައެއްމީހުންގެ އުރަމަތި ވިހެއުމާއި ވަރަށް ކައިރިވާއިރުވެސް މާބޮޑުތަނެއް ބޮޑެއްނުވާނެއެވެ. ވުމާއެކު ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އާ ބުރާ ހޯދަން ޖެހޭއިރު އަނެއްބައި މިހުންނަށް ވަރަށް ލަސްވަންދެން އާ ބުރާ ނުހޯދިޔަސް ފުދޭނެއެވެ.ވިހެއުމަށްފަހު ބަނޑު ރީތި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟

badu-reethikuran-kanthai-8ވިހާތަނުން ބަނޑު އެއްކޮށް ހިދި ކުރިން ހުރިގޮތަށް ބަދަލެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ ވިހެއުމަށްފަހުވެސް އާއްމު ގޮތެއްގައި ބަނޑު ހުންނާނީ ހަމަހުގެ މާބަނޑު މީހެއްގެ ބަނޑު ހުންނަ ގޮތަށް ފުއްޕައިފައެވެ. އަދި ބަލިވެއިނުމުން ބަނޑުގެ މެދުން ގިނަ މީހުންގެ އުފެދިފައި ހުންނަ ކަލު ރޮގުވެސް އަދި ހަންގަޑު ދެމިގެން ހުދުވެފައިވާ ތަންތަންވެސް މަދުނޫން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުންނާނެއެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރުން

vaigemagun-dhathurukurun-10މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވައިގެމަގުން ދަތުރު ކުރުމަކީ އެހެން މީހުންނާ ޚިލާފަށް މައިމީހާއަށާއި ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތަކެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަންތައްތައް

samaaluva-kanthai-90އާއްމުގޮތެއްގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިތުރު އުދަގޫތަކެއް ނުވާނަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގައި ނުރައްކަލެއް ނޯވެއެވެ. ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ އޭގެ ޒަތުގައި މައިމީހާއަށް އަދި ދަރިފުޅަށްވެސް ގެއްލުމެއް ހުރިކަމެއް ނޫނެވެ. މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު އޮންނަނީ ފެން ދުއްޔެއްގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކޮށެވެ. މީގައިތުރުން ރަހިމުގެ ފަށަލަތަކުންވެސް ދަރިފުޅު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރޯލު އަދާ ކުރެއެވެ.މާބަނޑުދުވަސްވަރު ..... އަރާމުގައި ނިދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

nidhumai-kanthai-115ބަލިވެއިނުމުން ވަރަށް ގިނަފަހަރު ވަރަށް ގިނަ މައިންނަށް ނިދުމަށް އުދަގޫވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރިމަތި ވެއެވެ.މިގޮތުން ދިމާވާ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި މޭނުބައިވުމާއި، މެއިންގިނިއެރުމާއި، ފައިގައި ރިއްސުމުގެ އިތުރުން ނިދީގައި ގުގުރިދެމުންވެސް ހިމެނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު މިކަންތަކުގެ އުދަގޫ ބޮޑުވެގެންދަނީ ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން ނިދުމުގެ އާދަކާދަ ގެންގުޅޭ ގޮތުގެ ސަބަބުންނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ރަނަގަޅަށް އަރާމުގައި ނިދުމަށްޓަކައި ބެލިދާނެ އަދި ކުރވިދާނެ ބައެއް ކަންތަކެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ އަލާމާތްތައް

nuvaane-alaamaithai-84މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ރިއްސާ ރިއްސުމެއް ނުވަތަ ތަދެއް އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ސިގުނަލްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އަދި މިސާލަކަށް ރޭގަނޑު ދަންވަރު ދިމާވާ މިފަދަ ކަމަކުން ވަގުތުން ޑޮކުޓަރަށް ދާން ޖެހޭނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިރީގައި އެވަނީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ބައެއް އަލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ ބައެއް އަލާމާތްތަކެވެ. ނުވަތަ ވަގުތުން ޑޮކުޓަރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކެވެ.މާބަނޑުދުވަސްވަރު އަނބިމީހާގެ ވޭނުގައި ބައިވެރިވާނީ ކިހިނެއް؟

veynugai-baiverivanee-kihney-7ފިރިމީހާއަކަށް ބަލިވެއެއް ނުއިދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މާބަނޑު އަނބިމީހާއާއި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ. އަނބިމީހާ އަށް އަންނަ ބަދަލާއި ބަނޑު ބޮޑުވަމުން އަންނަ ގޮތް ބެލުމަށް ސަމާލުކަން ދޭކަން އަނބަދުވެސް އަނބިމީހާއަށް އިހުސާސް ކޮށްދޭށެވެ. ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު ތޮޅެން ފެށުމުން ދަރިފުޅުގެ އަޑު އަހާށެވެ. ދަރިފުޅަށް ޓަކައި އަނބިމީހާއަށް ވާހަކަ ކިޔައިދީ މުނިފޫހި ފިލުވައި ހަދައިދޭށެވެ.ގާތުންދޭ ދުވަސްވަރު ދުރުވާންޖެހޭ ބައެއް ކާބޯތަކެތި

dhuruvaanjehey-kaathakethi-30ވަރަށް ގިނަ މައިން ހީކުރާގޮތުގައި ގާތުންދޭއިރު ކިރުގެ ގޮތުގައި އަންނަނީ މައިމީހާ ކާ ކާނާއެވެ. މިއީ މުޅިއަކުން ކުށް ހީއެއްނޫނެވެ. މައިމީހާ ކާ ކާނާގެތެރެއިން ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ކިރުގެ ޒަރީއާއިން ބޭރުވެއެވެ. އަދި ކައިބޮއިހަދާ ބައެއް ކާނާގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް އެއިން ނޭދެވޭ އަސަރުވެސް ކުރެއެވެ. އަދި މިފަދަ ބައެއް ކާބޮތަކެތީގެ ސަބަބުން ދަރިފުޅަށް އެއިން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން މައިމީހާ ބޭނުން ކުރުމުން ދަރިފުޅަށް ތަފާތު ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާ ބައެއް ކާބޯތަކެއްޗެވެ.ދަރިފުޅު އުފެދި ބޮޑުވުމަށް މާބަނޑު މީހާގެ ކެއުމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ މާއްދާތައް

keumuga-himananjehy-36ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން މައިމީހާގެ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތަކީ ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންލާފައި ލޭގެތެރެއަށް ދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި ލޭގެތެރެއަށް ދާ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މާއްދާއަކީވެސް ހަށިގަނޑުގެ ހަތާތަކުގެ އެތެރެއަށް ވަންނާނަ މާއްދާއެކެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކާއި ދަރިފުޅު އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމަށް އަސަރު ކުރާނެ މާއްދާއެކެވެ. ވުމާއެކު ސަލާމަތް ސިއްހަތެއްގެ ދުޅަހެޔޮ ކުއްޖަކު ހޯދުމަށްޓަކައި ކެއުމުގެ އާދަކާދައަށް ނުވަތަ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހެނީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހުގައެއް ނޫނެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.