ބުރާސްފަތި20200326

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޞިއްޙަތު

އަނަރޫފަ ވުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްތަ؟

hurasalhaakamitha-4ނޫނެކެވެ. ކޮންމެހެން މިހެންވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ 28-35 ދުވަހަކުން މައްސަރުކަންތައް ދިމާވަމުންދާނަމަ އަނަރޫފަ ވުމަކުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ސަރުބީ މަދުވުމަކުން ބިސް ބޭރުވުމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ. ވުމާއެކު ބަލިވެއިނުމަށްވެސް އާއްމުގޮތެއްގައި އުދަގުލަކާއި ދިމާލެއް ނުވާނެއެވެ.ދަރިޔަކު ހޯދަން ތައްޔާރު ވެއްޖައިންތަ؟

thayyaru-vejjain-ha-23ބަލިވެ އިނުމަކީ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ޠަބީއީ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެވެ. ވުމާއެކު ބަލިވެ އިނުމުގެ ކުރީން ތިމާމިހުރީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހާލަތުގައިތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ފިރިމީހާގެ އެހީތެރިކަމަކީވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ކައިބޮއި ހަދަނީ ކޮންކޮން އެއްޗިއްސެއްތޯ ސިއްހީ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.ފިރިމީހާ ޑޮކުޓަރަށް ދެއްކުން

firimeeha-doctarai-dhekkun-75ދަރިން ލިބުން ލަސްވެގެން ނުވަތަ ދަރިއަކުހޯދަން ބޭނުން ވެގެން ޑޮކުޓަރަށް ދައްކާއިރު ހަމައެކަނި ދައްކަން ޖެހެނީ އަނބިމީހާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ފިރިމީހާވެސް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. އެއީ ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބަކީ ފިރިމީހާ ކަމުގައި ވުމަކީވެސް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ޑޮކުޓަރަށް ދާއިރު ކުރިން އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ޑޮކުޓަރަށް ދައްކާފައި ވާނަމަ ދީފައިވާ ބޭސް ސިޓީތަކާއި ހަދާފައިވާ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ހިފައިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ބުއްދިވެރި ކަމެކެވެ. އެއީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިންހަދައިފައިވާ ޓެސްޓެއް ނުހަދައި ފުއްދިދާނެތީއެވެ.ބަލިވެއިނުމާއި އުމުރު ....30 ގެ އުމުރު ފުރައިގައި ބަލިވެއިނުން

thireehuge-umuru-fura-21މާލީގޮތުންނާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުން ބަލާނަމަ މިއީ ބަލިވެއިންނަން އެންމެ ރަނގަޅު އުމުރެވެ. އެއީ މިއުމުރަށް ދާއިރު ހުންނާނީ އާއްމުގޮތެއްގައި ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ނިމި އަމަލީ މައިދާނަށް ނިކުމެވިފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފުސު ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. ވީމާ މައްދީގޮތުންނާއި އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޅައުމުރުގައި ބަލިވެއިނުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާ ދިމާލެއް ނުވާނެއެވެ.އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތައް.

lasvaa-sababu-92އިތުރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތަކަކީ ހަމަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުއްޖަކު ލިބުން ލަސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައްވެސް މެއެވެ. ކޮންމެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ ކުރިންވެސް ހުރި ނަމަވެސް އިތުރަށް ގޯސްވަމުން އައި ސަބަބެސް ކަމުގައި ވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. އަދި ވިހެއުމުގެތެރޭގައި ދިމާވި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ އުމުރާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ. ދަރިން ލިބުން ލަސްވާ ސަބަބުތަކަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަވެސް އަދި ދެވަނަފަހަރަށް ނަމަވެސް އެއީ އެއް ސަބަބު ތަކެކެވެ. އަދި ފަރުވާާ ކުރަނިވެސް ހަމަ އެއްގޮތަކަށެވެ.ބަލިވެއިނުމާއި އުމުރު ...20 ގެ އުމުރު ފުރައިގައި ބަލިވެއިނުން

viheege-umuru-furaaga-baliveinun-20ދަރިޔަކު ހޯދަން ވަގުތު އެބައޮތެވެ. މިއީ ސިއްހީގޮތުން ދަރިޔަކު ހޯދަން އެންމެ ރަނގަޅު އުމުރެވެ. އަދި ދަރިޔަކު ހޯދުމަށް ރަހިމާއި ހަށިގަނޑުވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ އުމުރެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ދިރުމަށް ނުވަތަ ސިއްހީ މިންގަޑުން ބަލާނަމަ ދަރިން ހޯދުމަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އުމުރެއް ނުވެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކުޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ބަލިވެ އިންނަން މިއަހަރުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އުމުރަކީ 24 އަހަރެވެ.ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

balive-inumuge-kurin-119ދަރިޔަކު ހޯދަން ކަޑައެޅުމަށްފަހު ފުންކޮށް ވިސްނާލާށެވެ. ސަލާމަތް ސިއްހަތާކާއެކު ބަލިވެއިނުމަށް އަދި ދުޅަހެޔޮ ދަރިޔަކު ހޯދުމަށް ބަލިވެއިނުމުގެ މަދުވެގެން މަހެއް ދެމަހެއްވަރުކުރިން ދެމަފިރިންގެ ސިއްހީހަލަތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބައެއް ކަންކަމަށް ސަމާލިވާން ޖެހޭނެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިދާނެއެވެ. ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތަކަށް ފަރުވާތެރި ވާށެވެ.ވިހެއުމުގައި ފިރިމީހާގެ ދައުރު

viheumuga-firimeehage-dhauru-19ޒަމާނުއްސުރެ ފިރިމީހާއަކީ އަނބިމީހަ ބަލިވެއިނީއްސުރެ ވިހަންދެން އަދި ވިހެއުމަށްފަހު ފޫޅުމައި މީހާ އާމިފަހަރު ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނުވަތަ އަންހެން ކުއްޖެކޭ ބުނަންދެން އެއްވެސް ދައުރެއް އޮންނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ފިރިމީހާ ވިހަ ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ނުތަނަވަސްކަމާއި ހާސްކަމުގައި އެބުރި އެބުރި ހުންނަނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން އަނބިމީހާ އަޅާވޭނުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭތާ ވަމުންދާގޮތްވެސް ނޭނގިއެވެ.އޮށާޅައާއި ބިހިނެގުން

oshaalha-aa-bihi-negun-18އާއްމުގޮތެއްގައި އޮށާޅައާއި ބިހި ނެގުމަކީ ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނައިރު ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައިން ބަލިވެއިނުމަކީވެސް މިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމެކެވެ. މިހެންވަނީ ބަލިވެއިދެހެން އަންނަ ދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑުގައި އިތުރުވެގެންދާ އެންޑްރޯޖިން ހޯމޯނުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިހޯމޯން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގައި ހުންނަ ސިބޭކަސް ގުލޭންޑުތައް ބޮޑުވެއެވެ.ބަނޑުގައި ރިއްސުން ނުވަތަ ތަދުވުން

banduga-rissun-nuvatha-thadhuvun-17މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި ރިއްސުމަކީ ނުވަތަ ބަނޑަށް އުދަނގޫ ވުމަކީ ވަރަށްގިނައިން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަފަހަރު މިއީ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއްނެތް އާދައިގެ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ރިއްސާ ރިއްސުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ރިއްސާ ރިއްސުމަކަށް ވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަނޑުގައި ރިއްސާ ނުރައްކާތެރި ސަބަބަ ތަކާއި ނުރައްކާތެރި ނޫން ސަބަބުތައް އެވަނީއެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހަންގަނޑަށް ރައްކާތެރިވުން

hangada-akatherivun-15މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ކެއިން ބުއިމުގައި ބޭނުން ކުރާ ނުވަތަ ނުކުރާ އެއްޗެތީގެ ސަބަބުން ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅަށް އަސަރު ކުރާކަން ގިނަ މާބަނޑު މީހުން ދަނެއެވެ. މިސާލަކަށް ޕްރޮޓީން ގިނަ ކާނާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދަރިފުޅަށް ފައިދާކުރާ ކަމެއް ކަމާއި އަދި ގިނައިން ކެފެއިން ހުންނަ ކާނާ ބޭނުން ކުރުމަކީ ދަރިފުޅަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއްކަން ގިނަމީހުން ދަނެއެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިސްތަށްޓާއި ނިޔަފައްޗަށް އަންނަ ބަދަލުތައް

niyafachai-anna-badhalu-16މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިސްތަށި ވަރުގަދަވާ ކަމާއި އަދި އިސްތަށި ގިނަވާކަން ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އިސްތަށި ފަޅާވަރު ގިނައެއް ނުވާނެއެވެ. އެކަމަކު އިސްތަށި ފައިބާ ވަރު ކުރިއަށްވުރެ މަދުވާނެއެވެ. ވުމާއެކު އިސްތަށި ގިނަވާހެން ހީވަނީއެވެ. ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށިތަކުގެ އުމުރު ދެބަޔަކަށް ބަހާލެވެއެވެ. އެއީ ދިގުވަމުންދާ އިސްތަށްޓާއި ދިގުވުން ހުއްޓިފައިވާ އިސްތައްޓެވެ.ވިހެއުމަށްފަހު ހަންގަނޑުގެ ތެއުކަން އިތުރުވަނީ ކީއްވެ؟

theyokan-ithuruvanee-keeve-14ހަގީގަތުގައި ވިހެއުމަށްފަހު ހަންގަޑުގެ ތެއުކަން އިތުރުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ހަށިގަނޑުގެ ހޯމޯންތަކަށް އަންނަ ކުއްލި ބޮޑުބަދަލާއި ދަރިފުޅުގެ ކަންތައްތަކުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމެވެ. އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމާއި ވަރުބަލިކމުގެ ސަބަބުން ހަންގަޑަށް ދޭން ޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތު ނުދެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަންގަޑަށް އަޅާލަވޭވަރު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މާބަނޑު ދުވަސްވަރުޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.