ޚިޔާލު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/khiyaalu/feed/atom.html 2019-07-11T21:16:46+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ. 2015-01-12T21:13:02+02:00 2015-01-12T21:13:02+02:00 http://kavaasaa.com/khiyaalu/khiyaalu/nafsuge-adu-ahaasheve.html - މުޙައްމަދު ޒަޢީމް، އާބުރުޒީގެ، ސ.ފޭދޫ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/who-will-cry.jpg" alt="who-will-cry" width="366" height="500" border="1" />ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/who-will-cry.jpg" alt="who-will-cry" width="366" height="500" border="1" />ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.</p> </div> ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ. 2015-01-12T21:13:02+02:00 2015-01-12T21:13:02+02:00 http://kavaasaa.com/khiyaalu/khiyaalu/nafsuge-adu-ahaashev.html - މުޙައްމަދު ޒަޢީމް، އާބުރުޒީގެ، ސ.ފޭދޫ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/who-will-cry.jpg" alt="who-will-cry" width="366" height="500" border="1" />ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/who-will-cry.jpg" alt="who-will-cry" width="366" height="500" border="1" />ބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.</p> </div> ތިންބާރު ފަދައިން ވަކިވަމުންދާ އެހެން ބާރެއްގެ ވާހަކަ 2012-05-09T20:01:37+02:00 2012-05-09T20:01:37+02:00 http://kavaasaa.com/khiyaalu/khiyaalu/thinbaaru-vakivaafadhain-ehen-baareh.html އިބްރާހިމް މާހިރު މޫސާ nooru@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/thinbaaru.jpg" alt="thinbaaru" width="246" height="319" border="1" />ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުގައި ތިންބާރު ވަކިވެގެން ދިޔައީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އެހެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރުމުންނެވެ. މިޤާނޫނު އަސާސީގެ ކުރިންވެސް، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތައް ހަރަކާތްތެރިވިނަވަމެސް، މިހާރުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބާރުތައް ވަކިކުރުމެއް ކުރީގެ ޤާނޫނު އަސާސީތަކުގައި ނެތެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/khiyaalu/thinbaaru.jpg" alt="thinbaaru" width="246" height="319" border="1" />ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުގައި ތިންބާރު ވަކިވެގެން ދިޔައީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އެހެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރުމުންނެވެ. މިޤާނޫނު އަސާސީގެ ކުރިންވެސް، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތައް ހަރަކާތްތެރިވިނަވަމެސް، މިހާރުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބާރުތައް ވަކިކުރުމެއް ކުރީގެ ޤާނޫނު އަސާސީތަކުގައި ނެތެވެ.</p> </div> ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަކީ، ފަހެ މިއީތޯއެވެ؟ 2008-06-22T11:09:48+03:00 2008-06-22T11:09:48+03:00 http://kavaasaa.com/khiyaalu/khiyaalu/dhemehettenivi-tharaqqe-akee-meetho.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="އުފާކުރުމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް " src="images/stories/khiyaalu/dhemehettenivi-tharaqqe.jpg" alt="dhemehettenivi-tharaqqe" width="342" height="320" />އިހަށް ދުވަހު އެ ނިމިގެން ދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު އެވަނީ، ޓްރޮފީ ހޯދާފައެވެ. ވަރަށް އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދިވެހި ޤައުމު މިކަމާއި އެބަ އުފާކުރެތެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. އެވެރިންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ނަމަވެސް...</p> <p>ނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ އުފާކުރުމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، އުފާކުރުމުގައިވެސް އަދި ހިތާމަ ކުރުމުގައިވެސް ހައްދު ފަހަނައަޅައި ނުދިޔުމެވެ. ކަމަކީ، އުފާކުރުން ޙައްޤު ކަމަކަށްވާތީ، މިކަމުގައިވެސް އުފާކުރުމަކީ ދީން މަނާކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އުފާކުރުމުގައި، އިސްރާފުކުރުމާއި، ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="އުފާކުރުމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް " src="images/stories/khiyaalu/dhemehettenivi-tharaqqe.jpg" alt="dhemehettenivi-tharaqqe" width="342" height="320" />އިހަށް ދުވަހު އެ ނިމިގެން ދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު އެވަނީ، ޓްރޮފީ ހޯދާފައެވެ. ވަރަށް އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދިވެހި ޤައުމު މިކަމާއި އެބަ އުފާކުރެތެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. އެވެރިންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ނަމަވެސް...</p> <p>ނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ އުފާކުރުމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، އުފާކުރުމުގައިވެސް އަދި ހިތާމަ ކުރުމުގައިވެސް ހައްދު ފަހަނައަޅައި ނުދިޔުމެވެ. ކަމަކީ، އުފާކުރުން ޙައްޤު ކަމަކަށްވާތީ، މިކަމުގައިވެސް އުފާކުރުމަކީ ދީން މަނާކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އުފާކުރުމުގައި، އިސްރާފުކުރުމާއި، ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.</p> </div> އުކާޒުގެ ޘަޤާފަތް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެނީބާ؟ 2006-08-03T10:04:00+03:00 2006-08-03T10:04:00+03:00 http://kavaasaa.com/khiyaalu/khiyaalu/ukaazuge-saqaafai.html އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/ukaaz-saqaafai.jpg" alt="ukaaz-saqaafai" width="608" height="400" border="1" />ބައެއް ފަހަރު މި ދެންނެވި މަރުކަޒީ ރަށްރަށު މީހުން އެހެން ރަށްރަށު މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާ ގޮތުން ހީވަނީ ތިމާމެންނަކީ މާ މޮޅުބައެއްވީމާ އެ މޮޅުކަމުގެ ފައިދާނަގަން މާ ނިކަމެތި އެހެން ބަޔަކު އަންނަނީހެންނެވެ. އެހެންނެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން އެ އަންނަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޙައްޤެއް ހޯދަން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަރަޙައްދު ގެ މަރުކަޒީ ރަށަށެވެ. ހެންވޭރު މީހަކު ޗާނދަނީ މަގަށް ބާޒާރުކޮށްލަން ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ މިންވަރަށް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު މަރުކަޒީ ރަށަށް ބޭނުން އިރަކު ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން މަރުކަޒީ ރަށު މީހުންނަށް ތިބިތާ ތިބެގެން ޚިދުމަތްތަށް ލިބުނަސް، އެއީ ހަމަ އެކަނި މަރުކަޒީ ރަށުގެ މީހުންގެ އަމިއްލަ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/ukaaz-saqaafai.jpg" alt="ukaaz-saqaafai" width="608" height="400" border="1" />ބައެއް ފަހަރު މި ދެންނެވި މަރުކަޒީ ރަށްރަށު މީހުން އެހެން ރަށްރަށު މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާ ގޮތުން ހީވަނީ ތިމާމެންނަކީ މާ މޮޅުބައެއްވީމާ އެ މޮޅުކަމުގެ ފައިދާނަގަން މާ ނިކަމެތި އެހެން ބަޔަކު އަންނަނީހެންނެވެ. އެހެންނެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން އެ އަންނަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޙައްޤެއް ހޯދަން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަރަޙައްދު ގެ މަރުކަޒީ ރަށަށެވެ. ހެންވޭރު މީހަކު ޗާނދަނީ މަގަށް ބާޒާރުކޮށްލަން ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ މިންވަރަށް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު މަރުކަޒީ ރަށަށް ބޭނުން އިރަކު ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން މަރުކަޒީ ރަށު މީހުންނަށް ތިބިތާ ތިބެގެން ޚިދުމަތްތަށް ލިބުނަސް، އެއީ ހަމަ އެކަނި މަރުކަޒީ ރަށުގެ މީހުންގެ އަމިއްލަ</p> </div>