ހުކުރު20201030

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ރިޕޯޓު

އިރާޤުގައި އެމެރިކާސިފައިންނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތައް .. ފަހަތުގައިވަނީ ކޮންބައެއް !

iraq_muqavam_mainpicއ. ދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖުލިހުން 22 މެއި 2003 ގައި، އިރާޤުގައި ތިބި އެމެރިކާއާއި އިގިރޭސިވިލާތުގެ ސިފައިންނަކީ އެޤައުމު ހިފައިގެން ތިބި ސިފައިން ކަމުގައި، ޤަރާރެއް ފާސްކުރިއެވެ. އެހިސާބުން، އެމެރިކާމީހުން އިރާޤަށް އައީ އެޤައުމު މިނިވަންކުރަން ކަމަށް ބުނަމުންދިޔަ ބުނުން ބަދަލުވެ، އެއީ އެޤައުމު ހިފައިގެންތިބި ބައެއްކަމަށް އެއްބަސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި މިޤަރާރަށް ދެކޮޅެއްވެސް ނަހަދައެވެ. ކިއްތޯއެވެ؟ އެމެރިކާއިން މިޤަރާރަށް މަރުޙަބާ ކިއެވެ. މީގެ ސަބަބުން، އިރާގު ހިފުމުގައި އެމެރިކާއަށް އެހީތެރިވެދިން، އިރާޤުގެ އިދިކޮޅުޖަމާއަތްތަކުންވެސް ނުރުހުން ފާޅުކުރިއެވެ. އެހެނީ އެމީހުންނަކީ، އަމިއްލަ ވަޠަން ބޭރުބަޔަކު ހިފުމަށް އެހީތެރިވެދިން ބައެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ޖެހެން، އެމީހުންވެސް ބެނުންނުވާތީއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.