ބުރާސްފަތި20201203

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޢިލްމު ޢިލްމުގެ ބައިތައް ތިމާވެށި އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ޕްލެނެޓް

އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ޕްލެނެޓް

earthއަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ބިމަކީ، ސޯލަރ ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލެނެޓެކެވެ. އިރާއި ކައިރިން ދުރަށް ޕްލެނެޓްތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިން އޮންނަނީ އިރާއި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ކައިރިޔަށެވެ. ޕްލެނެޓްތަކުގެ ސައިޒަށް ބަލާއިރު، 5 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑީ ބިމެވެ. އިރުގެ ވަށައިގެން، ބިން ދަތުރުކުރަނީ ވަކި އޯރބިޓެއް ނުވަތަ ނާރެހެއްގައެވެ. މިނާރެސް އިރާއި، 1496000000 ކިލޯމީޓަރ ދުރެވެ. ބިމުގެ ޑައިމީޓަރަކީ، 12756.3 ކިލޯމީޓަރެވެ. ބިމުގެ މާސްގައި ހުންނަނީ 1024× 5.9742 ކިލޯގްރާމެވެ.

 

އެހެން ޕްލެނެޓްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބިމަކީވެސް ޕްލެނެޓެއްކަން މީހުންނަށް އެނގުނީ، މީލާދީން 16 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި، ކޯޕަރނިކްސް ކިޔާ ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ފުށުންނެވެ. މުޅިބިމުގެ ޗާޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރެހިފައިވަނީ، 20 ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައެވެ.

މިދުނިޔޭގައި ދިރުން ހުރިކަމަށް އަދި މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ހަމައެކަނި ޕްލެނެޓަކީވެސް، ބިމެވެ. ބިމުގެ ވަށައިގެން ދަތުރުކުރަނީ އެންމެ ހަނދެކެވެ. މިހަނދާއި ބިމާއިދެމެދު ހުންނަ ދުރުމިނަކީ، 384400 ކިލޯމީޓަރެވެ. ހަނދުގެ ޑައިމީޓަރުގައި ހުންނަނީ 3474 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.