ތިމާވެށި އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/feed/atom.html 2019-07-12T18:02:31+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އޭރަލް ކަނޑު: މިހާރު މުޞީބާތުގެ ކަނޑެއް 2011-08-04T18:18:27+02:00 2011-08-04T18:18:27+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/aral-kandu.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/aral-javvee-foto.jpg" alt="aral-javvee-foto" height="539" width="600" /><br />އޭރަލް ކަނޑަކީ އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި މަސްވެރިންނާއި ބޮޑެތި އާގުބޯޓް ފަހަރު ދަތުރުކުރި ވަރަށް ފުން، ދަތުރުފަތުރުގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ކަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭރަލް ކަނޑުވަނީ&nbsp; އެތަނުގެ ކުރީގެ ސައިޒަށްވުރެ، ނުވަދިހަ ޕަސެންޓު ކުޑަވެފައެވެ. މިހެން ވާން ދިމާވީ ކަނޑު، އެއްގަމަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ. ކަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ހިކުމުގެ ސަބަބުން، މުޅި ކަނޑު މިއަދު ބަދަލުވެފައިވަނީ ސަހަރާއަކަށެވެ. ކަނޑުގައި އަޅާފައި ހުރި އާގުބޯޓްފަހަރު މިއަދު އެހުރީ ވީރާނާވުމަށް އެއްގަމުގައެވެ. މަސްވެރިންނާއި އާގުބޯޓްފަހަރު އަވަދިނެތި ހަރަކާތްތެރިވި ކަނޑުގައި އެހުރީ ވިނަ ގަސްތައްފަޅާފައެވެ. މަސްމަހާމެހީގެ ބަދަލުގައި ކަނޑުގައި ދުވަނީ ޖަމަލުފަދަ ސަހަރާގައި އުޅޭ އެއްގަމު ޖަނަވާރެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/aral-javvee-foto.jpg" alt="aral-javvee-foto" height="539" width="600" /><br />އޭރަލް ކަނޑަކީ އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި މަސްވެރިންނާއި ބޮޑެތި އާގުބޯޓް ފަހަރު ދަތުރުކުރި ވަރަށް ފުން، ދަތުރުފަތުރުގެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ކަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭރަލް ކަނޑުވަނީ&nbsp; އެތަނުގެ ކުރީގެ ސައިޒަށްވުރެ، ނުވަދިހަ ޕަސެންޓު ކުޑަވެފައެވެ. މިހެން ވާން ދިމާވީ ކަނޑު، އެއްގަމަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ. ކަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ހިކުމުގެ ސަބަބުން، މުޅި ކަނޑު މިއަދު ބަދަލުވެފައިވަނީ ސަހަރާއަކަށެވެ. ކަނޑުގައި އަޅާފައި ހުރި އާގުބޯޓްފަހަރު މިއަދު އެހުރީ ވީރާނާވުމަށް އެއްގަމުގައެވެ. މަސްވެރިންނާއި އާގުބޯޓްފަހަރު އަވަދިނެތި ހަރަކާތްތެރިވި ކަނޑުގައި އެހުރީ ވިނަ ގަސްތައްފަޅާފައެވެ. މަސްމަހާމެހީގެ ބަދަލުގައި ކަނޑުގައި ދުވަނީ ޖަމަލުފަދަ ސަހަރާގައި އުޅޭ އެއްގަމު ޖަނަވާރެވެ.</p> </div> ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ވައިގައި ހިފަނީ 2005-10-25T06:00:00+02:00 2005-10-25T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/wind-energy.html އަޙްމަދު މުޙައްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/wind_energy.jpg" alt="wind_energy" height="165" width="210" />ތެލުގެ އަގު 70 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިވިޔަސް ގިނަ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނި ތަކަށް ފައިދާ އެއްވަނީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑަތި އެހީ ތަކާއި އިނާޔަތް ތަށް ލިބިގެންނެވެ. ވައިގެ ހަކަތަ އަކީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރު ގެ އެހީ ލިބިގެން ތެލާ އެއްއަގެއްގައި ބާޒާރުގައި ވާދަ ކޮށް ލެވޭނެ މަދު އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތެރެއިން އެކައްޗެވެ. މީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ބަދަލުވަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީ ގައި ބުރަފަތިގެ ފިޔަ އަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލެވެ. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު %33 އިތުރު ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުން ފަރާތް ތަކަށް މިވަނީ އިތުރު ގޮންޖެހުން ތަކާ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/wind_energy.jpg" alt="wind_energy" height="165" width="210" />ތެލުގެ އަގު 70 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތިވިޔަސް ގިނަ އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނި ތަކަށް ފައިދާ އެއްވަނީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑަތި އެހީ ތަކާއި އިނާޔަތް ތަށް ލިބިގެންނެވެ. ވައިގެ ހަކަތަ އަކީ މިހާރުވެސް ސަރުކާރު ގެ އެހީ ލިބިގެން ތެލާ އެއްއަގެއްގައި ބާޒާރުގައި ވާދަ ކޮށް ލެވޭނެ މަދު އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ތެރެއިން އެކައްޗެވެ. މީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ބަދަލުވަމުންދާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީ ގައި ބުރަފަތިގެ ފިޔަ އަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލެވެ. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާ އިރު %33 އިތުރު ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުން ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުން ފަރާތް ތަކަށް މިވަނީ އިތުރު ގޮންޖެހުން ތަކާ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.</p> </div> ޠަބީޢީ ކާރިޘާތަކުގެތެރެއިން ހަރިކޭން 2005-09-02T01:59:28+03:00 2005-09-02T01:59:28+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/hurricane.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><div class="caption"><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/hurricane-Katrina-main.jpg" alt="hurricane Katrina main" height="380" width="610" /><br /><br /></div> <p>ހަރިކޭން (Hurricane) އަކީ، ޚައްޠު އިސްތިވާ ކައިރީގައި، ކަނޑުގެ ހޫނުކަން މައްޗަށްދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުފެދޭ، އެނބުރެމުންދާ ވަރުގަދަ ޠޫފާންތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ހަރިކޭންއަށް ކިޔާ އުޅޭ އަނެއް ނަމަކީ ޓްރޮޕިކަލް ސައިކްލޯން (Tropical Cyclone) އެވެ.</p> <p>ހަރިކޭންގެ ތެރޭގައި، އެނބުރެމުންދާ ވަރަށް ބާރުގަދަ ވަޔާއި، (އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ގަޑިއަކު 74 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހެމުންދާނެ) ބޯވިއްސާރައާއި، ވައިގެ ދަށް ޕްރެޝަރާއި (Low air pressure) ގުގުރި އާއި ވިދުން އެކުލެވެއެވެ. ހަރިކޭންގެ ޠޫފާނީ ރޯޅިތައް އެނބުރެމުންދާނީ ގަޑީގެ ކަށިއެނބުރޭ ކޮޅާއި އިދިކޮޅަށް، މެދުގައިވާ ލޮލޭ ކިޔޭ ހިމޭން ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><div class="caption"><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/hurricane-Katrina-main.jpg" alt="hurricane Katrina main" height="380" width="610" /><br /><br /></div> <p>ހަރިކޭން (Hurricane) އަކީ، ޚައްޠު އިސްތިވާ ކައިރީގައި، ކަނޑުގެ ހޫނުކަން މައްޗަށްދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުފެދޭ، އެނބުރެމުންދާ ވަރުގަދަ ޠޫފާންތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. ހަރިކޭންއަށް ކިޔާ އުޅޭ އަނެއް ނަމަކީ ޓްރޮޕިކަލް ސައިކްލޯން (Tropical Cyclone) އެވެ.</p> <p>ހަރިކޭންގެ ތެރޭގައި، އެނބުރެމުންދާ ވަރަށް ބާރުގަދަ ވަޔާއި، (އެންމެ މަދުވެގެންވެސް ގަޑިއަކު 74 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހެމުންދާނެ) ބޯވިއްސާރައާއި، ވައިގެ ދަށް ޕްރެޝަރާއި (Low air pressure) ގުގުރި އާއި ވިދުން އެކުލެވެއެވެ. ހަރިކޭންގެ ޠޫފާނީ ރޯޅިތައް އެނބުރެމުންދާނީ ގަޑީގެ ކަށިއެނބުރޭ ކޮޅާއި އިދިކޮޅަށް، މެދުގައިވާ ލޮލޭ ކިޔޭ ހިމޭން ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެންނެވެ.</p> </div> ސުނާމީ އާއި ބިންހެލުން އުފެދެނީ ކިހިނެއް؟ 2004-12-30T14:18:09+02:00 2004-12-30T14:18:09+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/binhelumaai-tsunami.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/tsunami-main.jpg" alt="tsunami main" width="610" height="361" style="float: left;" />ބިމަށް އަހަރަކު މިލިޔަނެއްހާ ހެލުން&nbsp; އާދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބިންހެލުންތައް އަހަރެމެންނަށް އިޙުސާސް ނުކުރެވެނީ، ގިނަ ފަހަރު އޭގެ ދެރަމިނުންނެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް އެ އަންނަ ސަރަޙައްދަކީ މީހުން ނޫޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ވުމެވެ.</p> <p>ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިންސާނުންނަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރު އިޙުސާސްކުރެވޭނީ ރެކްޓަރު މިންގަނޑުން 4 ގެ ބާރުމިނަށް ހެލުނީމައެވެ. އެ މިންގަނޑުން 7&nbsp; އަކަށް އަރައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ވަރަށް ބާރު ހެލުމެއް ކަމުގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/tsunami-main.jpg" alt="tsunami main" width="610" height="361" style="float: left;" />ބިމަށް އަހަރަކު މިލިޔަނެއްހާ ހެލުން&nbsp; އާދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ބިންހެލުންތައް އަހަރެމެންނަށް އިޙުސާސް ނުކުރެވެނީ، ގިނަ ފަހަރު އޭގެ ދެރަމިނުންނެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރަށް އެ އަންނަ ސަރަޙައްދަކީ މީހުން ނޫޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ވުމެވެ.</p> <p>ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އިންސާނުންނަށް ބިންހެލުމުގެ އަސަރު އިޙުސާސްކުރެވޭނީ ރެކްޓަރު މިންގަނޑުން 4 ގެ ބާރުމިނަށް ހެލުނީމައެވެ. އެ މިންގަނޑުން 7&nbsp; އަކަށް އަރައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ އެއީ ވަރަށް ބާރު ހެލުމެއް ކަމުގައެވެ.</p> </div> އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ޕްލެނެޓް 2004-05-08T07:00:00+03:00 2004-05-08T07:00:00+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/our-planet.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/earth.jpg" alt="earth" width="303" height="304" />އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ބިމަކީ، ސޯލަރ ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލެނެޓެކެވެ. އިރާއި ކައިރިން ދުރަށް ޕްލެނެޓްތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިން އޮންނަނީ އިރާއި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ކައިރިޔަށެވެ. ޕްލެނެޓްތަކުގެ ސައިޒަށް ބަލާއިރު، 5 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑީ ބިމެވެ. އިރުގެ ވަށައިގެން، ބިން ދަތުރުކުރަނީ ވަކި އޯރބިޓެއް ނުވަތަ ނާރެހެއްގައެވެ. މިނާރެސް އިރާއި، 1496000000 ކިލޯމީޓަރ ދުރެވެ. ބިމުގެ ޑައިމީޓަރަކީ، 12756.3 ކިލޯމީޓަރެވެ. ބިމުގެ މާސްގައި ހުންނަނީ 1024× 5.9742 ކިލޯގްރާމެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/earth.jpg" alt="earth" width="303" height="304" />އަހަރެމެން ދިރިއުޅޭ ބިމަކީ، ސޯލަރ ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްލެނެޓެކެވެ. އިރާއި ކައިރިން ދުރަށް ޕްލެނެޓްތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބިން އޮންނަނީ އިރާއި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ކައިރިޔަށެވެ. ޕްލެނެޓްތަކުގެ ސައިޒަށް ބަލާއިރު، 5 ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑީ ބިމެވެ. އިރުގެ ވަށައިގެން، ބިން ދަތުރުކުރަނީ ވަކި އޯރބިޓެއް ނުވަތަ ނާރެހެއްގައެވެ. މިނާރެސް އިރާއި، 1496000000 ކިލޯމީޓަރ ދުރެވެ. ބިމުގެ ޑައިމީޓަރަކީ، 12756.3 ކިލޯމީޓަރެވެ. ބިމުގެ މާސްގައި ހުންނަނީ 1024× 5.9742 ކިލޯގްރާމެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> ގިނިހިލައެއް ވެއްޓުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟ 2004-04-14T09:29:31+02:00 2004-04-14T09:29:31+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/ginihila-vettumun-libeyne-gellun.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/ginihila-gellun.jpg" alt="ginihila-gellun" width="330" height="330" />އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެ ޕްރޮފެސަރުންނާއި، ދަރިވަރެއް ގުޅިގެން، ބިމަށް ގިނިހިލައެއް ވެއްޓިއްޖެކަމަށްވާނަމަ، ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި، އޭގެ އަސަރުތައް ފޯރާނެ &nbsp;ސަރަޙައްދުތައް، ބަލާލެވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކަލްކިއުލޭޓަރ އެއް އުފައްދައިފިއެވެ.</p> <p>'އިމްޕެކްޓް އިފެކްޓް '' ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިޕްރޮގްރާމް ދާދިފަހުން ވަނީ، އިންޓަރ ނެޓަށް ލެވިފައެވެ. ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް، ބިމުގައި ޖެހޭނެކަމަށް އެމީހުން ލަފާކުރާ ހިލައެއްގެ ބޮޑުމިނާއި، ބިމުގައި ޖެހޭނެކަމަށް އެމީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއް މިކަލްކިއުލޭޓަރގައި ޖެހުމުން،</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/ginihila-gellun.jpg" alt="ginihila-gellun" width="330" height="330" />އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދެ ޕްރޮފެސަރުންނާއި، ދަރިވަރެއް ގުޅިގެން، ބިމަށް ގިނިހިލައެއް ވެއްޓިއްޖެކަމަށްވާނަމަ، ލިބޭނެ ގެއްލުންތަކާއި، އޭގެ އަސަރުތައް ފޯރާނެ &nbsp;ސަރަޙައްދުތައް، ބަލާލެވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ކަލްކިއުލޭޓަރ އެއް އުފައްދައިފިއެވެ.</p> <p>'އިމްޕެކްޓް އިފެކްޓް '' ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިޕްރޮގްރާމް ދާދިފަހުން ވަނީ، އިންޓަރ ނެޓަށް ލެވިފައެވެ. ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް، ބިމުގައި ޖެހޭނެކަމަށް އެމީހުން ލަފާކުރާ ހިލައެއްގެ ބޮޑުމިނާއި، ބިމުގައި ޖެހޭނެކަމަށް އެމީހުންނަށް ފެންނަ ތަނެއް މިކަލްކިއުލޭޓަރގައި ޖެހުމުން،</p> </div> ބަމް : ބިންހެލުމުގައި ހަލާކުވި ތާރީޚީ ރަށް.. 2003-12-29T07:00:00+02:00 2003-12-29T07:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/thimaaveshi/bam-binhelun.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/bam.jpg" alt="bam" width="350" height="250" />އީރާނުގެ އިރުދެކުނުގައި، ކަރްމާން ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ބަމް ކިޔާ ރަށަކީ، ތާރީޚީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ރަށެކެވެ. ކަދުރާއި ހުތްމޭވާގެ ބަޖީޗާތަކުން ފުރިފައިވާ މިރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނަކީ ވަރަށް އިހުގެ ތާރީޚުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްތަނަކީ، މަށިން ހަދާފައިވާ ކޯއްޓޭ އެކެވެ. މިކޯއްޓޭ އަކީ، މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 2000 އަހަރަށްވުރެވެސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/thimaaveshi/bam.jpg" alt="bam" width="350" height="250" />އީރާނުގެ އިރުދެކުނުގައި، ކަރްމާން ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ބަމް ކިޔާ ރަށަކީ، ތާރީޚީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ރަށެކެވެ. ކަދުރާއި ހުތްމޭވާގެ ބަޖީޗާތަކުން ފުރިފައިވާ މިރަށުގެ އާސާރީ ތަންތަނަކީ ވަރަށް އިހުގެ ތާރީޚުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްތަނަކީ، މަށިން ހަދާފައިވާ ކޯއްޓޭ އެކެވެ. މިކޯއްޓޭ އަކީ، މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 2000 އަހަރަށްވުރެވެސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ.</p> </div>