އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޓެކްނޮލޮޖީ

ވިންޑޯސްގެ ސެކިއުރިޓީގައި ބާގަނޑުތަކެއް..

windows-xpސޮފްޓްވެއަރގެ ދާއިރާއިން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުންފުނިކަމަށް ބެލެވޭ މައިކްރޯސޮފްޓް ކުންފުނިން ވޭތުވެދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ވިންޑޯސްގެ ފަހުގެ ވާރޝަންތަކުގައި (ވިންޑޯސް އެން ޓީ، ވިންޑޯސް 2000، ވިންޑޯސް އެކްސް ޕީ، ވިންޑޯސް ސަރވަރ 2003) ހުރި ހަމަ ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ފޫނުބެއްދުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ވިންޑޯސް ސިސްޓަމްގެ ސަލާމަތަށް މަޢްލޫމާތުގެ ދާއިރާގައި ވައްކަން ކުރާމީހުންގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ.

މައިކްރޯސޮފްޓުގެ ޑިޖިޓަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި ބެހޭ ކުންފުނިން ހާމަ ކުރާގޮތުގައި ބޮޑު

ތަފްޞީލު...މަތިންދާބޯޓްގެ ކަޅުފޮށި.....

black-boxމަތިންދާބޯޓްވެއްޓޭ ހާދިސާ ތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެހޯދަން ބޭނުން ވެފައިއޮންނަ އެއްޗަކީ އެބޯޓްގެ ކަޅުފޮއްޓެވެ. އެބުނާ ކަޅުފޮށި ނުވަތަ ބްލެކްބޮކްސް އަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟

ކަޅުފޮށި ނުވަތަ ބްލެކް ބޮކްސް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަތިންދާބޯޓު ޖައްވުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ޙާލަތު ރެކޯރޑް ކޮށް ފޮރުވުމެވެ. އެގޮތުން އަބަދުވެސް 30 މިނެޓް ކުރީގައި ބޯޓް ގެ ސްޕީޑާއި ބޯޓް އޮތް އުސްމިނާއި، ވައިގެބާރުމިނާއި،ޖައްވުގެ ޙާލަތާއި، ކުއްލިއަކަށް ބޯޓަށް ދިމާވާ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލައަށް މިފޮށިން ރައްކާކުރެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ނާސާގެ މަސްއޫލުވެރިން ސްޕިރިޓްއިން އެންމެފުރަތަމަ ފޮނުވި ފޮޓޯ ބަލަނީ.

sprit_probދުނިޔެއާއި އެންމެކައިރި ޕްލެނެޓްކަމުގައިވާ މާރސްގެ ކަންތައްތައް ދިރާސާކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ނާސާއިން، ފޮނުވި އުޅަނދު '' ސްޕިރިޓް'' ( ރޫޙު ) ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު، މާސްގައި ޖެއްސުމަށްފަހު، އެތާގެ ފޮޓޯތައް ބިމަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުވި ފޮޓޯއިން ދައްކައިދެނީ، ސްޕިރިޓްގެ ބަޔަކާއި، މާރސްގެ އުފުޤާއި، މިއުޅަނދު ތިރިކުރި ތަނުގެ ބައެކެވެ. ފޮޓޯ ނެގިފައިހުރީ ކަޅާއި ހުދުންނެވެ.

ތަފްޞީލު...ކޮމްޕިޔުޓަރ މައުސް އަށް 40 އަހަރު

mouseކޮމްޕިޔުޓަރުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ މައުސް ގެ އެހީތެރިކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މައުސް ގެ ބޭނުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިފަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮމްޕިޔުޓަރ މައުސް އެއް ބޭނުންކުރެވުނީ 1968 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކޮމްޕިޔުޓަރގައި މައުސް މަސައްކަތް ކުރާގޮތް ޢާއްމުންނަށް އެދުވަހު ދައްކާލަދީފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓެއްކަމުގައިވާ ޑޮކްޓަރ ޑަގްލަސް އެންގެލް ބާރޓްއެވެ. ފޯލްޖޮއިންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮންފަރެންސް ގެ ނަމުގައި

ތަފްޞީލު...ކޮމްޕިއުޓަރ ވައިރަސްއަށް ބަލާލުމެއް

virus2ކޮމްޕިއުޓަރާއި އޭގެ ބޭނުންތައް ޢާއްމުވަމުން އަންނަވަރަކަށް، ' ކޮމްޕިއުޓަރަށް ބަލިޖައްސާ ' ތަފާތުވައްތަރުތަކުގެ، ނުރައްކާތެރި ވައިރަސްތަކުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ މިންވަރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

މިދާއިރާގެ ހޭލުންތެރިކަން އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ލިބިފައިނުވާ މީހުނަށް، ވައިރަހޭ ބުނުމުން، އެއީ އިންސާނުންނަށް ބަލިޖައްސާ ވައިރަސްފަދަ ދިރޭ އެއްޗިހިތަކެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ހީކުރެވެއެވެ. މިއީ މުޅިން ރަނގަޅު ހީއެއްކަމަށްނުވިއަސް ދިރޭއެއްޗިއްސަށް ބަލިޖައްސާ އޯގަނިކް ވައިރަސްތަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ވައިރަސް ޙިއްޞާވާ ބައެއް ކަންކަންއެބަހުއްޓެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.