މަދުރަސީ އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/feed/atom.html 2019-04-19T21:57:24+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އެތެރެ ހާވިޔާވުން! 2011-08-10T23:27:37+02:00 2011-08-10T23:27:37+02:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/ethere-haaviyaa-vun.html ތަރުޖަމާ:ޝިފްޒާން އަޙްމަދު shifzaan@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/mauloomat/eterehaaviyaa.jpg" alt="eterehaaviyaa" height="231" width="187" />މާތްﷲ ދުނިޔެ އުފައްދަވައި އެދުނިޔެއަކީ ޚިޔާރުކުރުމާއި، އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމުގެ މައިދާން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި އެދުނިޔޭގައި އިމްތިޙާނަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ފުރިހަމައަށް ލެއްވިއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުމެ، ދަތިކާއި ބުރަތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/mauloomat/eterehaaviyaa.jpg" alt="eterehaaviyaa" height="231" width="187" />މާތްﷲ ދުނިޔެ އުފައްދަވައި އެދުނިޔެއަކީ ޚިޔާރުކުރުމާއި، އިމްތިޙާނުކުރެއްވުމުގެ މައިދާން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އަދި އެދުނިޔޭގައި އިމްތިޙާނަކަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ފުރިހަމައަށް ލެއްވިއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުމެ، ދަތިކާއި ބުރަތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅެންޖެހެއެވެ.</p> </div> ކިޔަވާ ކުދީންގެ މުޤައްރަރުގައި މަދުވަނީ ކޮންއެއްޗެއް؟ 2007-08-23T07:32:27+03:00 2007-08-23T07:32:27+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/muqarrar-in-madhuvanee-kon-ecchei.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/muqarrar-in-madhuvanee.jpg" alt="muqarrar-in-madhuvanee" width="610" height="348" />ޖުލައި 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި އޮތް ސުރުޚީތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުގައި އެންމެ އަޅައިގަތް ސުރުޚީއަކީ، 'ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި' މި ސުރުޚީއެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެއް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އެ ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ވަނީ، މުޤައްރަރު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ކިޔަވާކުދީންނަށް ތަޢުލީމީ ނިޠާމުގެ ތެރެއިން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި މުޤައްރަރު ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/muqarrar-in-madhuvanee.jpg" alt="muqarrar-in-madhuvanee" width="610" height="348" />ޖުލައި 2007 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނޫހުގައި އޮތް ސުރުޚީތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުގައި އެންމެ އަޅައިގަތް ސުރުޚީއަކީ، 'ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޤައްރަރު ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތައް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި' މި ސުރުޚީއެވެ. ސަބަބުތަކެއް ނެތި އެއް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އެ ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދެވެ. ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ވަނީ، މުޤައްރަރު ހަދާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ކިޔަވާކުދީންނަށް ތަޢުލީމީ ނިޠާމުގެ ތެރެއިން އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި މުޤައްރަރު ތައްޔާރު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމެވެ.</p> </div> ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވުމުގެ އަސްލު: ޝައުޤު އުފެއްދުމާއި ދެމެހެއްޓުން 2007-08-14T07:00:00+03:00 2007-08-14T07:00:00+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/rangalhu-nathyja.html މުޙައްމަދުޢަލީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/rangalhu-nathyja-aslu-shauqu-1.jpg" alt="rangalhu-nathyja-aslu-shauqu-1" width="357" height="293" />ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތީން ހިނިތުންވުމާއި ހިތް ހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރު މި ފެންނަނީ ކީއްވެ ބާވައެވެ؟ ސްކޫލް ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގައި، ކިޔެވުމުގެ ބަދަލުގައި، ކުދީން ނުކުމެ ސްކޫލްތެރޭގައި އޮތް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުން ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއް ބާވައެވެ؟ މަސައްކަތް އޮންނަ ދުވަހެއްގައި، ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު، ސްކޫލެއްގައިއޮތް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރި ކުރުވުމުން، ވިޔަފާރިކުންފުންޏަށް ވަނީ ކޮން ފައިދާއެއްބާވައެވެ؟</p> <p>އިސްވެދިޔަ ހުރިހައި ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބަކީ "މޯޓިވޭޝަން" އެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/rangalhu-nathyja-aslu-shauqu-1.jpg" alt="rangalhu-nathyja-aslu-shauqu-1" width="357" height="293" />ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތީން ހިނިތުންވުމާއި ހިތް ހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރު މި ފެންނަނީ ކީއްވެ ބާވައެވެ؟ ސްކޫލް ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގައި، ކިޔެވުމުގެ ބަދަލުގައި، ކުދީން ނުކުމެ ސްކޫލްތެރޭގައި އޮތް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުމުން ލިބެނީ ކޮން ފައިދާއެއް ބާވައެވެ؟ މަސައްކަތް އޮންނަ ދުވަހެއްގައި، ވިޔަފާރިއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު، ސްކޫލެއްގައިއޮތް މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރި ކުރުވުމުން، ވިޔަފާރިކުންފުންޏަށް ވަނީ ކޮން ފައިދާއެއްބާވައެވެ؟</p> <p>އިސްވެދިޔަ ހުރިހައި ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބަކީ "މޯޓިވޭޝަން" އެވެ.</p> </div> އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކުރުމަށް ޢަމަލީގޮތުން އަމިއްލަޔަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައް 2007-06-28T09:47:56+03:00 2007-06-28T09:47:56+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/engireysi-bas-dhaskurun.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/engireysi_ugenun.jpg" alt="engireysi_ugenun" height="233" width="478" />އިނގިރޭސި ބަހަކީ، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބަހެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ، މަތީ ތަޢުލީމު، ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދު، ދަތުރު ފަތުރާއި މުވާސަލާތު، ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކާއި އިންޓަނެޓް، މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ، މިޔުޒިކާއި ލަވަ، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙުވެސް މިޒަމާނަށް އައިއިރު ބައްޓަން ވެފައި މިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ތަރަހައިގެ މައްޗަށެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި، އިނގިރޭސި ބަސް ވެފައި މިވަނީ، 'ބައިނަލްއަޤްޥާމީ ބަހެއް' International language)) ކަމުގައެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/engireysi_ugenun.jpg" alt="engireysi_ugenun" height="233" width="478" />އިނގިރޭސި ބަހަކީ، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބަހެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ، މަތީ ތަޢުލީމު، ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދު، ދަތުރު ފަތުރާއި މުވާސަލާތު، ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކާއި އިންޓަނެޓް، މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ، މިޔުޒިކާއި ލަވަ، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަކާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙުވެސް މިޒަމާނަށް އައިއިރު ބައްޓަން ވެފައި މިވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ތަރަހައިގެ މައްޗަށެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި، އިނގިރޭސި ބަސް ވެފައި މިވަނީ، 'ބައިނަލްއަޤްޥާމީ ބަހެއް' International language)) ކަމުގައެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. 2007-06-19T11:26:33+03:00 2007-06-19T11:26:33+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/tholhumakee-samaasaa-eh-noon.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/tholhun_1.jpg" alt="tholhun_1" height="566" width="582" />ރާއްޖެގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ''ތޮޅުން'' (ނުވަތަ އިގިރޭސިބަހުން ކިޔާގޮތަށް ނަމަ ބުލީންގ-Bullying) އެއީ ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު ނޫސްތައް ބަލާލުމުން ވަރަށް ރީއްޗަށް އެ އޮތީ ފެންނާށެވެ. ކަމަކީ ކިތަންމެ ސީރިޔަސް މައްސަލައަކަށް ވީނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މި މައްސަލަ މިނެ ވަޒަންކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި އޮތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލައިގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުވެފައި އޮތްކަމަށް ވިޔަސް، އެންމެ ޢާއްމު ތޮޅުމުގެ ވައްތަރުތަކާއި ޢުމުރުފުރާތައް ފަދަ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅައި ދަންނަވާކަށް ނޭގެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/tholhun_1.jpg" alt="tholhun_1" height="566" width="582" />ރާއްޖެގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ''ތޮޅުން'' (ނުވަތަ އިގިރޭސިބަހުން ކިޔާގޮތަށް ނަމަ ބުލީންގ-Bullying) އެއީ ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު ނޫސްތައް ބަލާލުމުން ވަރަށް ރީއްޗަށް އެ އޮތީ ފެންނާށެވެ. ކަމަކީ ކިތަންމެ ސީރިޔަސް މައްސަލައަކަށް ވީނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މި މައްސަލަ މިނެ ވަޒަންކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ދިރާސާއެއް ކޮށްފައި އޮތްކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެއެވެ. ވީމާ، މި މައްސަލައިގެ ޚުޠޫރަތްތެރިކަން ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުވެފައި އޮތްކަމަށް ވިޔަސް، އެންމެ ޢާއްމު ތޮޅުމުގެ ވައްތަރުތަކާއި ޢުމުރުފުރާތައް ފަދަ މަޢުލޫމާތު ކަނޑައަޅައި ދަންނަވާކަށް ނޭގެއެވެ.</p> </div> ކިޔެވުމުގައި ރަގަޅީ ވާދަކުރުންތަ؟ ނޫނީ އެއްބާރުލުންތަ؟ 2007-06-10T07:00:00+03:00 2007-06-10T07:00:00+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/kiyevumugai-vaadha-ebbaru.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/kiyevun_ebbarulun.jpg" alt="kiyevun_ebbarulun" width="600" height="330" />އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ވާގޮތުން، ކަންކަމުގައި އެކަކު އަނެކަކާ ވާދަކޮށް ކުރިހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ޢާއްމުކަމެކެވެ. އެއީ، ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު މައިދާންތަކުގައި، އެކިމީހުން އެކިބީދައިން އެކިމިންވަރަށް ކޮން އުޅޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ވާދަކުރުމަކީ، ނުވަތަ 'ކޮމްޕެޓިޝަން' އަކީ، ކޮންމެ ފަހަރަކު، އަދި ކޮންމެ ޙާލަތަކު ކާމިޔާބު ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި، ގިނަ ފަހަރު، މިގޮތުން ވާދަކުރެވޭކުރުން ބަދަލުވެގެން ދަނީ، ބިނާކުރަނިވި ކަމަކަށް ވުރެ ފަނާކުރަނިވި ކަމަކަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/kiyevun_ebbarulun.jpg" alt="kiyevun_ebbarulun" width="600" height="330" />އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ވާގޮތުން، ކަންކަމުގައި އެކަކު އަނެކަކާ ވާދަކޮށް ކުރިހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، ޢާއްމުކަމެކެވެ. އެއީ، ދިރިއުޅުމުގެ ތަފާތު މައިދާންތަކުގައި، އެކިމީހުން އެކިބީދައިން އެކިމިންވަރަށް ކޮން އުޅޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ވާދަކުރުމަކީ، ނުވަތަ 'ކޮމްޕެޓިޝަން' އަކީ، ކޮންމެ ފަހަރަކު، އަދި ކޮންމެ ޙާލަތަކު ކާމިޔާބު ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އަދި، ގިނަ ފަހަރު، މިގޮތުން ވާދަކުރެވޭކުރުން ބަދަލުވެގެން ދަނީ، ބިނާކުރަނިވި ކަމަކަށް ވުރެ ފަނާކުރަނިވި ކަމަކަށެވެ.</p> </div> ފުރިހަމަ ތަޢުލީމީ ނިޡާމެއް ބިނާވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ އަސާސްތައް 2007-05-25T07:00:00+03:00 2007-05-25T07:00:00+03:00 http://kavaasaa.com/ilmu/madhrasee/thauleemee-asaas.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/thauleemee-nizaam.jpg" alt="thauleemee-nizaam" height="444" width="384" />މިހާރަކަށް އައިސް، އެންމެ އާޢްމުކޮށް ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި އޮންނަ އެއް މައުޟޫޢުއަކީ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ގިނަވާހަކައެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ސީރިއަސްކަން ބޮޑުވާހަކައެވެ. އަދި، ބައެއްފަހަރު، ނަމަވެސް މަދުފަހަރަކު، ކަމުގެ އަސްލާއިމެދުވެސް (ލިޔުންތެރިޔާއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް) އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާތަން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތުން، ކަމުގެ އަސްލު ހޯދުމަށް އަދިވެސް، މިޒަމާނުގެ 'ރިސާރޗް މެތަޑް' ބޭނުންކޮށްގެން މާބޮޑު، އެދެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/ilmu/madhrasee/thauleemee-nizaam.jpg" alt="thauleemee-nizaam" height="444" width="384" />މިހާރަކަށް އައިސް، އެންމެ އާޢްމުކޮށް ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި އޮންނަ އެއް މައުޟޫޢުއަކީ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ގިނަވާހަކައެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ސީރިއަސްކަން ބޮޑުވާހަކައެވެ. އަދި، ބައެއްފަހަރު، ނަމަވެސް މަދުފަހަރަކު، ކަމުގެ އަސްލާއިމެދުވެސް (ލިޔުންތެރިޔާއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް) އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާތަން ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތުން، ކަމުގެ އަސްލު ހޯދުމަށް އަދިވެސް، މިޒަމާނުގެ 'ރިސާރޗް މެތަޑް' ބޭނުންކޮށްގެން މާބޮޑު، އެދެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.</p> </div>