ޤުރުއާން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/dheen/quran/ Fri, 05 Jun 2020 22:18:15 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ބިމުގެ ހަތް ފަށަލަ http://kavaasaa.com/dheen/quran/bimuge-7-fashala.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/bimuge-7-fashala.html

bimuge hai fashalaމީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުއްސުރެ ބިމާއި ބެހޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި އިވެމުންދިޔަ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ޢިލްމީ އޮށްޓަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ހާމަކުރިއެވެ. މިގޮތަށް ބިމާބެހޭ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާގުވީ ބިން އުފެދިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ބިމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް ހޯދައި ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ސަލްމާން ނިޒާމް) ޤުރުއާން Wed, 07 Sep 2011 02:21:52 +0200
އިލާހީ މުޢުޖިޒާތް: މަދިރި http://kavaasaa.com/dheen/quran/ilaahee-mujizai-madiri.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/ilaahee-mujizai-madiri.html

108195254madiri 02މަދިރީގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އަޖާއިބުތައް ހާމަ ކުރައްވަމުން ޑރ. މުޙައްމަދު ރާތިބުއް ނާބުލުސީ ވިދާޅުވިއެވެ. މައިކްރޮސްކޯޕަކުން ހަތަރުހާސް ގުނަ، ސާޅީސް ހާސް ގުނަ އަދި ހަތަރު ލައްކަ ގުނައަށް މަދިރީގެ ހަށިގަނޑު ބޮޑުކުރުމަށް ފަހު އެނގުނެވެ. އެ ކުޑަކުޑަ މަދިރީގެ ބޮލުގައި ސަތޭކަ ލޯ ހުރެއެވެ. އެސޮރުގެ އަނގައިގައި ސާޅީސް އަށް ދަތް ހުރެއެވެ. މަދިރީގެ މޭގައި ތިން ހިތް ވެއެވެ. މުޅި ހަށިގަޑަށް އެއް ހިތް، އަދި ކޮންމެ ފިޔައަކަށް ހިތެކެވެ. އެ ހިތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިތެއްގައި ދެ އެޓްރިއަމް (Atrium ) އަދި ދެ ވެންޓްރީކަލް (Ventricle ) ހިމެނެއެވެ. ކޮންމެ ހިތެއްގައި ލޭ ދަމައި ނެރުމަށްޓަކައި އެއް ޕަމްޕު ވެއެވެ.

އެހެން ބައެއް ސޫފާސޫތްޕެކޭ އެއްފަދައިން މަދިރި ވެސް އެއްޗެއްސަށް ބަލައި ހަދައެވެ. އަދި އެއްޗެހިން ވަސްވެސް ބަލައެވެ. ހަމަ އެއާއި އެކު މަދިރި ނޫން އެހެން އެއްވެސް އުދުހި އުޅޭ ސޫތްޕަކަށް ލިބިގެން ނުވާ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގާބިލުކަމެއް މަދިރިއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު) ޤުރުއާން Sat, 03 Sep 2011 01:17:03 +0200
ޤުރުއާނުގެ ހިޔަލުގައި: އައްނާސު ސޫރަތުގެ ތަފްސީރު http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-ge-hiyalugai-naas-soorai-thafseer.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-ge-hiyalugai-naas-soorai-thafseer.html

quran-thfseer-114ނޯޓް:

- އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ލިޔެފައި އެވަނީ ޢާއްމުކޮށް ދިވެހި ތަރުޖަމާގައި ހުންނަ ގޮތަށް ލަފްޒީ މާނައެއް ނޫނެވެ. ލިޔެފައިވާނީ އާޔަތުން ދޭހަވާ ތަފްސީރީ މާނައެކެވެ.

- މިއީ އަލްއުސްތާޛު ސައްޔިދު ޤުޠުބު (ރަޙިމަހުﷲ) ލިޔުއްވާފައިވާ 'ފީ ޡިލާލިލް ޤުރުއާނި' ނުވަތަ "ޤުރުއާނުގެ ހިޔަލުގައި"  މި ތަފްސީރުފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖާމާއެވެ. މި ތަފްސީރުގެ ބައިތައް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ލަހުން ނަމަވެސް، ސިލްސިލާކޮށް ކަވާސާގައި ޖަހާނަމެވެ. އަދި  ވަރަށް އަވަހަށް، ސައްޔިދު ޤުޠުބުގެ ޙަޔާތާ ބެހޭ ލިޔުމެއްވެސް ޖަހާނަމެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Tue, 14 Oct 2008 10:03:33 +0200
ކިރިތި ޤުރުއާން: އަބަދަށް ދެމިގެންވާ، މިއުއްމަތުގެ މުޢުޖިޒާތް-1 http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-abadhai-dhemigenvaa-mujizaai.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-abadhai-dhemigenvaa-mujizaai.html

g_s1ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި އަހަރެމެންނަށް ފެންނަން އޮތަސް އެފޮތެއްކިޔެވުމުން ނުވަތަ މީހަކުކިޔަވާއަޑު އެހުމުން އެކަނިވެސް ޘަވާބުލިބޭ، ދުނިޔޭގައިވާ އެއްވެސް ފޮތެއް، ނުވަތަ އެހެންހުރިހާ ފޮތެއް އެއްކުރިޔަސް އެއާއި އެއްފަދަ ނުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެކިދުވަސްވަރު، އެއިރެއްގެ މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ޢިލްމު ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރަކުން ތަފްސީރު ކުރެވެމުން އޭގައި ހިމެނޭ ޢިލްމީ ޙަޤީޤަތްތައް ފާޅުވަމުން އައިސްފައިވަނީ

]]>
info@kavaasaa.com (ވިންދު) ޤުރުއާން Wed, 08 Dec 2004 07:00:00 +0200
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަދަބު http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-kiyevumuge-adhabuthai.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-kiyevumuge-adhabuthai.html

noble_Quranޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި މުސްލިމަކު އޭނާގެ ޘަވާބުގެ ތިލަފަތް ބަރު ކުރުމުގައި، ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތެވެ. އަދި އެންމެ މާތް އެއް އަޅުކަމެވެ. ޤުރުއާނަކީ މާތް ﷲގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އިންސާނުންނަށް ހިދާޔަތް ދައްކައިދޭ ފޮތެވެ. އެއިން ކިޔަވާ ކޮންމެ އަކުރަކީ ލިބޭ ދިހަ ޘަވާބު ކަމުގައި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ފޮތަކީވެސް ހަމަ ޤުރުއާނެވެ.

ކޮންމެ ގެއެއްގައިވެސް މުޞްހަފެއް ނުވަތަ ޚަތިމެއް ނުވަތަ ޤުރުއާނެއް ނުވަތަ ތިރީހެއް އޮވެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Wed, 16 Jun 2004 07:00:00 +0300
އިންސާނާ އުފެދިބޮޑުވުން: ޤުރުއާނާއި ސައިންސްގެ ނަޒަރުން ބަލާލުމެއް http://kavaasaa.com/dheen/quran/insaanaa-ufedhi-boduvun-quran-science.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/insaanaa-ufedhi-boduvun-quran-science.html

guruanai_science-insaanaa1އެންމެ ކުރީގެ ޒަމާންތަކުއްސުރެ، މިބިމުގައިވޢ ދިރުންތަކާއިމެދު އިންސާނުން، ފިކުރުހިންގާނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ގަސްގަހާގެއްސާއި، ޖަނަވާރުންގެ އިތުރުން އިންސާނުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އުފެދިފައިވާގޮތާއިމެދުވެސް ވިސްނާ، ނަތީޖާއަކާއި ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ.

މަޝްހޫރު އެރިސްޠޫގެ ޒަމާނުގައި އިންސާނުން އުފެދޭގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ނަޒަރިއްޔާ ބުނާގޮތުން، އިންސާނުން އުފެދުނީ ފިރިހެނާގެ މަނީގައެވެ. މަނީގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ އޮންނަނީ އެއްކޮށް އުފެދި ފުރިހަމަވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު) ޤުރުއާން Mon, 15 Mar 2004 15:10:21 +0200
އަދުގެ މުސްލިމުންނާއި ޤުރުއާން http://kavaasaa.com/dheen/quran/miadhu-muslimun-quran.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/miadhu-muslimun-quran.html

noble_Quranމިއަދުގެ މުސްލިމުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބުގައި ބުނެވޭނީ އަހަރެމެން ޤުރުއާނާއިމެދު ކަންތައްކުރަނީ އެންމެ އަކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ނޫން ކަމުގައެވެ. އާއެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ޤުރުއާން ފައިދަށުލައި، އިހާނަތިކޮށެއް ނުހަދައެވެ. އޮންނަނީވެސް ރީތި އުރައެއް ލައްވާފައި އުސްތަނެއްގައި ބާއްވާފައެވެ.

މިވަރުން ޤުރުއާނަށް ކުރަންޖެހާ އިޙްތިރާމް ކުރެވުނީހެއްޔެވެ؟ މިވަރުން މާއްދީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ކުރެވުނީއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Sat, 06 Mar 2004 07:00:00 +0200
އައްޔޫބުފަދަ މީހުން ދުނިޔެއިން ހުސްވީތަ؟ http://kavaasaa.com/dheen/quran/ayyoob.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/ayyoob.html

ayyobfadhaދުނިޔޭގައި ތިބެނީ ﷲއަށް އަޅުކަން ކުރާމީހުންނާއި ނުކުރާމީހުންނެވެ. ކުރާމީހުންގެ ތެރޭގައި ތިބެނީ ތިންވައްތަރެއްގެ ބައެކޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެއީ ﷲގެ ރިޒުގަށް އެދި އަޅުކަން ކުރާމީހުންނާއި، ރިޒުޤު ހުރެފައި ގެއްލި ހިގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް އަޅުކަން ކުރާމީހުންނާއި، އަޅުކަންކުރަން އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ. ފަހުބައިގެ މީހުން އަޅުކަންކުރަނީ ﷲ އެންގެވީތީ ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން، އެކަން ކުރާ ހިތުން،

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Wed, 18 Feb 2004 07:00:00 +0200
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ޢިލްމީ ޙަޤީޤަތްތައް: ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ތިރިބިން http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-ilmee-haqeeqai-thiribin.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-ilmee-haqeeqai-thiribin.html

{ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ } * { فِيۤ أَدْنَى ٱلأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ } * { فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ } * { بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ }

މާނަ: ރޫމް މީހުން އެންމެ ކައިރިބިމުގައި ބަލިވެއްޖެއެވެ. އެބައިމީހުން(ރޫމް މީހުން ފާރިސްކަރައިގެ މީހުން) ދުވަސް ކޮޅެއްގެތެރޭގައި ދެރަ ކުރާނެތެވެ.ކުރީންވެސް އަދި ފަހުންވެސް( ރޫމް މީހުން ދެރަވުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުންވެސް) އެކަމުގެ އަމުރު ވަނީ މާތް ﷲ ގެ ހަޟުރަތަށެވެ. މާތް ﷲ ގެ ނަސްރު ރޫމް މީހުންނަށް ލިބޭ ދުވަހުން މުއުމިނު ތަކުން އުފާ ކުރާނެތެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ނަސްރު ދެއްވަވަތެވެ. އަކަލާނގެއީ ޢަޒީޒު ވަންތަ ރަޙީމް ވަންތަ ކަލާނގެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ޢަލީ ސަމީރު) ޤުރުއާން Thu, 12 Feb 2004 07:00:00 +0200
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކިޔެވޭ ފޮތް http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-enmeginain-kiyevey-foi.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/quran-enmeginain-kiyevey-foi.html

quruan_mainކީރިތި ޤުރުއާނަކީ 23 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، ޖިބްރީލްގެފާނު މެދުވެރިކޮށް، މުޙައްމަދުގެފާނަށް މާތްﷲ ބާއްވައިލެއްވި ފޮތެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތެއްގެ ގޮތުގައި، އަބަދަށް ދެމިއޮންނިވި، ތެދުމަގު ދައްކައިދޭ ފޮތެކެވެ. އެންމެފުރަތަމަ ސުރަތުލް ޢަލަޤް ބާއްވައިލެއްވުނު ކީރިތި ޤުރުއާން ރަސޫލާއަށް ވަޙީ ބާއްވައިލެވުމުން ރަސޫލާގެންދެވީ، އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނަށް އެ ދަސްކޮށްދެއްވަމުންނެވެ. ގިނަ ސަޙާބީން ވަނީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރައްވާފައެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Wed, 19 Nov 2003 07:00:00 +0200
ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަގެއް http://kavaasaa.com/dheen/quran/qyuran-dhskuran-megi.html http://kavaasaa.com/dheen/quran/qyuran-dhskuran-megi.html

hifzu_mainކީރިތި ޤުރުއާންކިޔެވުމާއި ކިޔަވާއަޑު އެހުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ސަވާބު ހުރިކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާޢްޞަކޮށް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް އުޅުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތްދުވަހު ތިމާއަށް އޭގެ ސަބަބުން ދިންނެވުން ލިބޭނެކަމެކެވެ. ފަހެ ޤުރުއާން އޭގެ އަހްލުވެރިންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު، ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭކަމުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ޤުރުއާން Sat, 07 Jun 2003 07:00:00 +0300