ހިތުގެ އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/feed/atom.html 2019-04-18T01:04:51+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ތޫނުފިލިކަމުން އެކަންޏަކު ނުފުދެއެވެ. 2011-09-09T00:19:33+02:00 2011-09-09T00:19:33+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/toonufilikamakun-ekanyaku-nufudeeve.html ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ފޮޓޯ: ޖެޓީ އިމޭޖްސް" src="images/stories/dheen/hithuge/tooonufilikamunekanyaku_nufudeeve.jpg" alt="tooonufilikamunekanyaku nufudeeve" width="340" height="243" />ކަލެއަކީ ތޫނުފިލި ޔާފުތާއެއް ނޫނީމުއެވެ. ކިޔެވުން ނިމުންއިރު އޭ ރިޕޯޓެއްގެ ހައްގުވެރިޔެއް ނޫނީމުއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ކިޔެވުމުގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ ލިސްޓުގައި ކަލޭގެ ނަން ހިމެނިފައެއް ނުވޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟</p> <p dir="RTL">އެކުވެރިޔާއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަކީ ވެސް ކަލޭ ފަދަ މީހަކީމެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށެވެ. ދާދި މި ފަހަކާ ޖެހެންދެން އަހަރެން ދެކެނީ އުފާވެރިންނަކީ ހަމައެކަނި ތޫނުފިލި މީހުން ކަމުގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ފޮޓޯ: ޖެޓީ އިމޭޖްސް" src="images/stories/dheen/hithuge/tooonufilikamunekanyaku_nufudeeve.jpg" alt="tooonufilikamunekanyaku nufudeeve" width="340" height="243" />ކަލެއަކީ ތޫނުފިލި ޔާފުތާއެއް ނޫނީމުއެވެ. ކިޔެވުން ނިމުންއިރު އޭ ރިޕޯޓެއްގެ ހައްގުވެރިޔެއް ނޫނީމުއެވެ.ދުވަހަކުވެސް ކިޔެވުމުގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ ލިސްޓުގައި ކަލޭގެ ނަން ހިމެނިފައެއް ނުވޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟</p> <p dir="RTL">އެކުވެރިޔާއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަކީ ވެސް ކަލޭ ފަދަ މީހަކީމެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށެވެ. ދާދި މި ފަހަކާ ޖެހެންދެން އަހަރެން ދެކެނީ އުފާވެރިންނަކީ ހަމައެކަނި ތޫނުފިލި މީހުން ކަމުގައެވެ.</p> </div> ފައިލަސޫފުގެ ބިއްލޫރި ގުޅި 2011-08-28T06:28:42+02:00 2011-08-28T06:28:42+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/failasoof-billoori.html ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް މާހިރު މޫސާ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/failasoofge_billoori.jpg" alt="failasoofge billoori" width="340" height="501" />މުދައްރިސް ގެންނެވި އަނެއް ކޮތަޅުވެސް ނަންގަވައިފިއެވެ. އޭގައި ހުރީ ހިމުން ވެއްޔެވެ. އެ ވެސް އެއްކަލަ ކަންވާރުގެ ތެރެއަށް އަޅުއްވައިފިއެވެ. ބޯޅަތަކާއި ހިލަތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސް ވެލިތައްވެސް އޭގެ ޖާގަ ހޯދައި ކަންވާރު ފުރާލައިފިއެވެ. " މިހާރު ކީކޭ ބުނާނީ؟" ހުރިހާކުދިންވެސް ހިނިގަނޑަކާއި އެކު ގުޅި ފުރިއްޖެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.<br />އާވި އަރައަރައި ހުރި ކޮފީތަށިން އަނެއްކާވެސް އެތިފޮދެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު ބާކީ ހުރިބައި ކުއްލިއަކަށް ގުޅީ ތެރެއަށް އޮއްސާލައްވައިފިއެވެ. ހުރިހައިކުދިންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިއައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/failasoofge_billoori.jpg" alt="failasoofge billoori" width="340" height="501" />މުދައްރިސް ގެންނެވި އަނެއް ކޮތަޅުވެސް ނަންގަވައިފިއެވެ. އޭގައި ހުރީ ހިމުން ވެއްޔެވެ. އެ ވެސް އެއްކަލަ ކަންވާރުގެ ތެރެއަށް އަޅުއްވައިފިއެވެ. ބޯޅަތަކާއި ހިލަތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސް ވެލިތައްވެސް އޭގެ ޖާގަ ހޯދައި ކަންވާރު ފުރާލައިފިއެވެ. " މިހާރު ކީކޭ ބުނާނީ؟" ހުރިހާކުދިންވެސް ހިނިގަނޑަކާއި އެކު ގުޅި ފުރިއްޖެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.<br />އާވި އަރައަރައި ހުރި ކޮފީތަށިން އަނެއްކާވެސް އެތިފޮދެއް ބެއްލެވުމަށްފަހު ބާކީ ހުރިބައި ކުއްލިއަކަށް ގުޅީ ތެރެއަށް އޮއްސާލައްވައިފިއެވެ. ހުރިހައިކުދިންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިއައެވެ.</p> </div> އެމީހެއްގެ މަޤާމު އެމީހަކު ކަނޑައަޅަންވީއެވެ! 2011-08-21T20:12:38+02:00 2011-08-21T20:12:38+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/emeehegge-magaamu.html ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް މާހިރު މޫސާ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/hayaatuge_nau.jpg" alt="hayaatuge nau" width="253" height="168" />ޤަބުރުސްތާނަށް ގޮސް ގޮވާލަބަލާށެވެ! "ޖާހާއި މަންޞަބުގެ އަހުލުވެރިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކިބުރުވެރި އަނިޔާވެރިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ ފަޤީރު ނިކަމެތިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަނިޔާލިބި ބަލިކަށިވީ މީހުން ކޮބައިތޯއެވެ؟"<br />އެންމެން މަރުވެ ދިޔައީއެވެ. އެކަކުވެސް ނުބަހައްޓައެވެ. އެމީހުންގެ ޙާލަތު އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. ދިރިތިބީންނަށް ޢިބްރަތަކަށް ފުދެއެވެ. ޙަޔާތުގެ ނަވަށް ކުރިން އެރިމީހުން ބަނދަރަށް ބޭލުމަށްފަހު މިހާރު އެހެންބަޔަކު ނަވަށް އަރުވައިފިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/hayaatuge_nau.jpg" alt="hayaatuge nau" width="253" height="168" />ޤަބުރުސްތާނަށް ގޮސް ގޮވާލަބަލާށެވެ! "ޖާހާއި މަންޞަބުގެ އަހުލުވެރިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ މުއްސަނދި މަހުޖަނުން ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކިބުރުވެރި އަނިޔާވެރިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ ފަޤީރު ނިކަމެތިން ކޮބައިތޯއެވެ؟ އަނިޔާލިބި ބަލިކަށިވީ މީހުން ކޮބައިތޯއެވެ؟"<br />އެންމެން މަރުވެ ދިޔައީއެވެ. އެކަކުވެސް ނުބަހައްޓައެވެ. އެމީހުންގެ ޙާލަތު އެނގޭ އެއްވެސް މީހަކު ނެތެވެ. ދިރިތިބީންނަށް ޢިބްރަތަކަށް ފުދެއެވެ. ޙަޔާތުގެ ނަވަށް ކުރިން އެރިމީހުން ބަނދަރަށް ބޭލުމަށްފަހު މިހާރު އެހެންބަޔަކު ނަވަށް އަރުވައިފިއެވެ.</p> </div> ރަމަޟާން....ތަޤުވާވެރިންގެ މޫސުން 2011-08-01T19:02:02+02:00 2011-08-01T19:02:02+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/ramadhan-thaqwaa-vringe-moosum.html ތަރުޖަމާ:ޝިފްޒާން އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/image-69566.jpg" alt="image-69566" width="418" height="329" />މާތްﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައެވެ. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183] މާނައީ؛ އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް فرض ކުރެއްވި ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ فرض ކުރައްވައިފިއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.</p> <p dir="rtl">މިއާޔަތުގައި ރޯދައިގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ޞިފަ މާތްﷲ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަހަރުގެ މަސަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ އެއްމަސް ރޯދަހިފުމުގައި ހޭދަކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ޞިފައެއްގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށްޓަކައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރުވޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ތަޤުވާގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށެވެ. މިއާޔަތުގައި އިޚުލާޞްތެރިވުން ނުވަތަ ތެދުވެރިވުން ނުވަތަ ހެޔޮކަންކަމަށް އެދުންފަދަ ޞިފައެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންނުކުރައްވައި ހަމައެކަނި، ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/image-69566.jpg" alt="image-69566" width="418" height="329" />މާތްﷲ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވައެވެ. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:183] މާނައީ؛ އޭ إيمان ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް فرض ކުރެއްވި ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ فرض ކުރައްވައިފިއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން تقوى ވެރި ވުމަށްޓަކައެވެ.</p> <p dir="rtl">މިއާޔަތުގައި ރޯދައިގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ޞިފަ މާތްﷲ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަހަރުގެ މަސަތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ އެއްމަސް ރޯދަހިފުމުގައި ހޭދަކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ޞިފައެއްގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށްޓަކައިކަމަށް ޤަބޫލުކުރުވޭހެއްޔެވެ؟ އެއީ ތަޤުވާގެ މައްޗަށް މީހާ ހޭނެވުމަށެވެ. މިއާޔަތުގައި އިޚުލާޞްތެރިވުން ނުވަތަ ތެދުވެރިވުން ނުވަތަ ހެޔޮކަންކަމަށް އެދުންފަދަ ޞިފައެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންނުކުރައްވައި ހަމައެކަނި، ތަޤުވާވެރިވުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟</p> </div> އަމާޒު 2011-07-30T21:38:14+02:00 2011-07-30T21:38:14+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/amaaz.html ޝިފްޒާން އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/Amaazu.jpg" alt="Amaazu" width="340" height="260" />މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ އީލިޔާ އަބީ މާޟީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އަހަރެން އަތުވެއްޖައިމެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންއައީ ކޮންތާކުންކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މިހިރީ އައިހެވެ. އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިން މަގެއްފެނުމުން އެމަގުން ހިގައިގަތީމެވެ. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް އެމަގުން ހިގުންނޫން އެހެން ގޮތެއް އަހަންނަކަށް ނެތެވެ. އަހަރެން އައީ ކިހިނެއް ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ވެސް އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ."</p> <p dir="rtl">މިއީ މިދުނިޔެއަށް އަހަރުމެން ފޮނުއްވި ސަބަބު ނުދަންނަ ބައަކު މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާ މެދު ގެންގުޅެފާނެ ފަލްސަފާއެކެވެ. އެކަމަކު މި ފިކުރަކީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ބޯލަނބާ، އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރުން ހުއްދަވާނެ ފިކުރެއްނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/Amaazu.jpg" alt="Amaazu" width="340" height="260" />މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ އީލިޔާ އަބީ މާޟީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އަހަރެން އަތުވެއްޖައިމެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންއައީ ކޮންތާކުންކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން މިހިރީ އައިހެވެ. އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިން މަގެއްފެނުމުން އެމަގުން ހިގައިގަތީމެވެ. ރުހުނަސް ނުރުހުނަސް އެމަގުން ހިގުންނޫން އެހެން ގޮތެއް އަހަންނަކަށް ނެތެވެ. އަހަރެން އައީ ކިހިނެއް ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ވެސް އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ."</p> <p dir="rtl">މިއީ މިދުނިޔެއަށް އަހަރުމެން ފޮނުއްވި ސަބަބު ނުދަންނަ ބައަކު މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމާ މެދު ގެންގުޅެފާނެ ފަލްސަފާއެކެވެ. އެކަމަކު މި ފިކުރަކީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކަށް ބޯލަނބާ، އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރުން ހުއްދަވާނެ ފިކުރެއްނޫނެވެ.</p> </div> މިއަދު ހުޅުވުނު ދޮރަކުން މިއަދު ވަންނާށެވެ! 2011-07-27T03:36:50+02:00 2011-07-27T03:36:50+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/miadhu-hulhuvuu-dhoru.html ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/open-door.jpg" alt="open-door" width="340" height="450" />ކުރިމަތީގައިވާ ދުރުމުސްތަޤުބަލުގެ ބުރަތައް، ހިނގަހިނގައި ހުރި ތަނުގައި އުފުލަން އުޅުމަކީ އިންސާނާއަށް ހެދޭ ގޯހެކެވެ.</p> <p>އުންމީދުތަކުން އިންސާނާގެ ހިތް ފުރައިލުމުން، އޭނާގެ ފިކުރު ފަށާ ދަތުރަކީ ނިމުމެއް ނެތް ދަތުރެކެވެ. މިފިކުރުތަކާއި ވިސްނުންތަކާ މުޑިއަރާހެން ވަސްވާސްތަކާއި ވަހުމުތައް ކުރިމަތިލަނީ ނުލާހިކު އަވަހަށެވެ. އަދި އެވިސްނުންތައް ފައިދާއެއްނެތް، ހާސްކުރުވަނިވި ބިރުހީވުންތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްލައެވެ.</p> <p>ޝައްކުތައް ތިބާ މޮޔަކޮށް، ހާސްކަން ތިބާގެ ހިތަށް ސަވާރުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ މިއަދުގެ އިމުގެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭށެވެ. އެގޮތް ތިބާއަށް މާއެކަށީގެންވެއެވެ. މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/open-door.jpg" alt="open-door" width="340" height="450" />ކުރިމަތީގައިވާ ދުރުމުސްތަޤުބަލުގެ ބުރަތައް، ހިނގަހިނގައި ހުރި ތަނުގައި އުފުލަން އުޅުމަކީ އިންސާނާއަށް ހެދޭ ގޯހެކެވެ.</p> <p>އުންމީދުތަކުން އިންސާނާގެ ހިތް ފުރައިލުމުން، އޭނާގެ ފިކުރު ފަށާ ދަތުރަކީ ނިމުމެއް ނެތް ދަތުރެކެވެ. މިފިކުރުތަކާއި ވިސްނުންތަކާ މުޑިއަރާހެން ވަސްވާސްތަކާއި ވަހުމުތައް ކުރިމަތިލަނީ ނުލާހިކު އަވަހަށެވެ. އަދި އެވިސްނުންތައް ފައިދާއެއްނެތް، ހާސްކުރުވަނިވި ބިރުހީވުންތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްލައެވެ.</p> <p>ޝައްކުތައް ތިބާ މޮޔަކޮށް، ހާސްކަން ތިބާގެ ހިތަށް ސަވާރުވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ މިއަދުގެ އިމުގެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭށެވެ. އެގޮތް ތިބާއަށް މާއެކަށީގެންވެއެވެ. މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.</p> </div> ޝައުޤުވެރިކަމުގެ ހުޅުގަނޑު ފަޅައިގެން ދުއްވާލުން، ކާމިޔާބުގެ ހުރަސްތައް ފޫވައްޓާލުން 2011-07-21T00:14:50+02:00 2011-07-21T00:14:50+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/shauguverikamuge-hulhugandu.html ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު nooru@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p>ސީ<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/shauguveri.jpg" alt="shauguveri" width="340" height="260" />ނުކަރައިގެ ހަކީމެއްގެ ގާތަށް ކާމިޔާބުގެ ސިއްރު ހޯދުމަށްޓަކައި ޒުވާނަކު ދިޔައެވެ. އަދި ޒުވާނާ ޙަކީމާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފާނުތޯއެވެ؟ ޙަކީމް ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށް ޖާވާބުދި ނެވެ. ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަކީ ހުޅުފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. ޒުވާނާ ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ހުޅުފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟</p> <p>އެހިނދު ޒުވާނާގެ ކިބައިން އިޒުނަޔަށް އެދިފައި ޙަކީމް އޭނާގެ ގޭގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ފެންފުރާފައިވާ ބޮޑު ތަށްޓެއް ގެނައެވެ. އަދި ފެން އެއްޗާ ގާތްވުމަށް ޒުވާނާގެ ގާތުގައި ބުނުމުން ޒުވާނާ ގާތްވިހިނދު ޒުވާނާގެ ބޮލުގައި ހިފާ ފެންތަށީގެ ތެރެއަށް ގަންބުވާލައިފިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p>ސީ<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/shauguveri.jpg" alt="shauguveri" width="340" height="260" />ނުކަރައިގެ ހަކީމެއްގެ ގާތަށް ކާމިޔާބުގެ ސިއްރު ހޯދުމަށްޓަކައި ޒުވާނަކު ދިޔައެވެ. އަދި ޒުވާނާ ޙަކީމާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީފާނުތޯއެވެ؟ ޙަކީމް ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށް ޖާވާބުދި ނެވެ. ކާމިޔާބުގެ ސިއްރަކީ ހުޅުފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަމެވެ. ޒުވާނާ ހައިރާންވެފައި ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ހުޅުފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ޝައުޤުވެރިކަމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟</p> <p>އެހިނދު ޒުވާނާގެ ކިބައިން އިޒުނަޔަށް އެދިފައި ޙަކީމް އޭނާގެ ގޭގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ފެންފުރާފައިވާ ބޮޑު ތަށްޓެއް ގެނައެވެ. އަދި ފެން އެއްޗާ ގާތްވުމަށް ޒުވާނާގެ ގާތުގައި ބުނުމުން ޒުވާނާ ގާތްވިހިނދު ޒުވާނާގެ ބޮލުގައި ހިފާ ފެންތަށީގެ ތެރެއަށް ގަންބުވާލައިފިއެވެ.</p> </div> ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ބަދަލުލިބެއެވެ. 2010-07-14T13:21:40+03:00 2010-07-14T13:21:40+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/allah-ge-hazrathun-badhalu-libeeve-16.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-16.jpg" alt="laa-thahzan-16" width="500" height="328" />މާތް ﷲ، ކަލެއަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްޗެއް ގެންދަވައިފިއްޔާ، އެއައްވުރެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަލެއަށް ދެއްވާނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނިޢްމަތް ގެއްލުނީމާވެސް ކެތްތެރިވެ، އެކަލާނގެ ދަރުމައަށް އެދިހުރެއްޖެނަމައެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ: "ލޮލުގެ ނޫރު ގެއްލުނީމާ، އެކަމަށް ކެތްތެރިވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ސުވަރުގެވެއެވެ." " ދުނިޔޭގައި ލޯބިވާ މީހާ&nbsp; ގެއްލުނީމާ، ދަރުމައަށް އެދި ކެތްތެރިވެއްޖެމީހާއަށް، ބަދަލުގައި ސުވަރުގެވެއެވެ." ދަރިފުޅު ގެއްލުނީމާ ކެތްތެރިވާ މީހާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވެއެވެ. މިގޮތަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ބަލާށެވެ. މިކިޔާލަދިނީ ހަމަ މިސާލުކޮޅެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-16.jpg" alt="laa-thahzan-16" width="500" height="328" />މާތް ﷲ، ކަލެއަށް ދެއްވާފައިވާ އެއްޗެއް ގެންދަވައިފިއްޔާ، އެއައްވުރެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަލެއަށް ދެއްވާނެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނިޢްމަތް ގެއްލުނީމާވެސް ކެތްތެރިވެ، އެކަލާނގެ ދަރުމައަށް އެދިހުރެއްޖެނަމައެވެ. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ: "ލޮލުގެ ނޫރު ގެއްލުނީމާ، އެކަމަށް ކެތްތެރިވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާއަށް ސުވަރުގެވެއެވެ." " ދުނިޔޭގައި ލޯބިވާ މީހާ&nbsp; ގެއްލުނީމާ، ދަރުމައަށް އެދި ކެތްތެރިވެއްޖެމީހާއަށް، ބަދަލުގައި ސުވަރުގެވެއެވެ." ދަރިފުޅު ގެއްލުނީމާ ކެތްތެރިވާ މީހާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވެއެވެ. މިގޮތަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ބަލާށެވެ. މިކިޔާލަދިނީ ހަމަ މިސާލުކޮޅެކެވެ.</p> </div> ގޭ ފުދެއެވެ. 2010-06-30T06:27:56+03:00 2010-06-30T06:27:56+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/gey-fudhe-eve.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-15.jpg" alt="laa-thahzan-15" height="400" width="394" /></p> <p>ޝަރުޢީ ސުއްނީ އެކަހެރިވުމުގެ މާނައެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ނުބައިކަންތަކާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އިންސާނުންނާއި، ނާޗަރަންގީގައި ޣަރަޤުވެފައިވާ މީހުންނާއި، އެކަހެރިވެ ދުރުވުމެވެ. އޭރުން ކަލެއަށް ކަލޭގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ބައްދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަޖެހި، ސިކުނޑިއަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދެވޭނެއެވެ. ޙިކުމަތުގެ މުތްތައް ހޮވޭނެއެވެ. އެނގުންތަކުގެ ބަގީޗާއިން ނިކަން ރީތި މާ ފެންނާނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-15.jpg" alt="laa-thahzan-15" height="400" width="394" /></p> <p>ޝަރުޢީ ސުއްނީ އެކަހެރިވުމުގެ މާނައެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ނުބައިކަންތަކާއި އޭގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ތާކުންތާކުނުޖެހޭ އިންސާނުންނާއި، ނާޗަރަންގީގައި ޣަރަޤުވެފައިވާ މީހުންނާއި، އެކަހެރިވެ ދުރުވުމެވެ. އޭރުން ކަލެއަށް ކަލޭގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ބައްދަލުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަޖެހި، ސިކުނޑިއަށް ވަގުތުކޮޅެއް ދެވޭނެއެވެ. ޙިކުމަތުގެ މުތްތައް ހޮވޭނެއެވެ. އެނގުންތަކުގެ ބަގީޗާއިން ނިކަން ރީތި މާ ފެންނާނެއެވެ.</p> </div> ނުވަތަ ދަތިހާލުޖެހި ގޮތްހުސްވެފައިވާ މީހާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެހެއްޔެވެ؟ 2010-05-20T07:00:00+03:00 2010-05-20T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/dhua-ijaaba-kuravva-raskalaage-heyyeve.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/dhua-ijaaba-kuravva-14.jpg" alt="dhua-ijaaba-kuravva-14" width="610" height="368" />ފުންހިތާމައެއްގައިވާ މީހާ ދަނީ ކާކުގާތަށްހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގައިވާ މީހާ ދަނީ ކާކުގާތަށްހެއްޔެވެ؟ މުޅި ކާއިނާތު ބަރޯސާވަނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ މަޚްލޫޤާތުން އެދެނީ ކާކުގާތުންހެއްޔެވެ؟ ދޫތަކުގެ ކޮޅުގައިވަނީ ކާކުގެ ނަމެއްހެއްޔެވެ؟ އެއީ އިލާހުކަން ޤަބޫލުކޮށް ހިތްތައް އީމާންވަނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ... އެއީ އަރަހުށި މާތް ﷲ އެވެ. އެކަލާނގެ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހެއް ނުވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/dhua-ijaaba-kuravva-14.jpg" alt="dhua-ijaaba-kuravva-14" width="610" height="368" />ފުންހިތާމައެއްގައިވާ މީހާ ދަނީ ކާކުގާތަށްހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު މުޞީބާތެއްގައިވާ މީހާ ދަނީ ކާކުގާތަށްހެއްޔެވެ؟ މުޅި ކާއިނާތު ބަރޯސާވަނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ މަޚްލޫޤާތުން އެދެނީ ކާކުގާތުންހެއްޔެވެ؟ ދޫތަކުގެ ކޮޅުގައިވަނީ ކާކުގެ ނަމެއްހެއްޔެވެ؟ އެއީ އިލާހުކަން ޤަބޫލުކޮށް ހިތްތައް އީމާންވަނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ ... އެއީ އަރަހުށި މާތް ﷲ އެވެ. އެކަލާނގެ ފިޔަވާ އެހެން އިލާހެއް ނުވެއެވެ.</p> </div> ނިޔާފުޅާއި މިންވަރުފުޅު 2009-02-05T20:21:34+02:00 2009-02-05T20:21:34+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/niyaafulhai-minvarufulhu.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="arabic"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-11.jpg" alt="laa-thahzan-11" width="314" height="237" />مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا</p> <p>އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ: ކާރިސާތަކާއި ހަނަފަސްކަންފަދަ ބިމަށް ޖެހޭ މުޞީބާތެއް، އަދި ބަލިމަޑުކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފަދަ ނަފްސުތަކަށް ޖެހޭ މުޞީބާތެއް ވިޔަސް، ޚަލްޤުތަކުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން ލައުޙުލް މަޙްފޫޡްގައި އެ ކަން ލިޔުއްވާފައިވާ ހާލު މެނުވީ، އެ މުޞީބާތް އައިސް ނުޖެހެއެވެ.'' (އަލްޙަދީދް: 22)</p> <p>މި ހިސާބުން ޤަލަމުގެ ދެލިހިކިއްޖެއެވެ. ފަތްތައް ލެއްޕިއްޖެއެވެ. ވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑައެޅިއްޖެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="arabic"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-11.jpg" alt="laa-thahzan-11" width="314" height="237" />مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا</p> <p>އާޔަތުގެ ތަފްސީރީމާނަ: ކާރިސާތަކާއި ހަނަފަސްކަންފަދަ ބިމަށް ޖެހޭ މުޞީބާތެއް، އަދި ބަލިމަޑުކަމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ފަދަ ނަފްސުތަކަށް ޖެހޭ މުޞީބާތެއް ވިޔަސް، ޚަލްޤުތަކުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުރިން ލައުޙުލް މަޙްފޫޡްގައި އެ ކަން ލިޔުއްވާފައިވާ ހާލު މެނުވީ، އެ މުޞީބާތް އައިސް ނުޖެހެއެވެ.'' (އަލްޙަދީދް: 22)</p> <p>މި ހިސާބުން ޤަލަމުގެ ދެލިހިކިއްޖެއެވެ. ފަތްތައް ލެއްޕިއްޖެއެވެ. ވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑައެޅިއްޖެއެވެ.</p> </div> އިޙްސާންތެރިވުމަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެކެވެ. 2008-12-19T14:32:55+02:00 2008-12-19T14:32:55+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/ihsaan-ther-vumakee-hinhama-jehey-kemekeve.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-8.jpg" alt="laa-thahzan-8" width="245" height="231" />ހެޔޮކަން އޭގެ ނަންފަދައެވެ. ރަނގަޅުކަން އޭގެ ސިފަފަދައެވެ. އިޙްސާންތެރިވުން އޭގެ ރަހަފަދައެވެ. މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވެ އުފާކޮށްދިނުމުން، އޭގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބެނީ ހެޔޮކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވެ އުފާކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ. މީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިވާ މީހާ، އޭނާ އެ ކޮށްދިން ހެޔޮކަމުގެ ފޮނި މޭވާ ވަރަށް އަވަހަށް ބިންނާނެއެވެ. އޭނާގެ އަޚްލާޤުން އެކަން ފާޅުވާނެއެވެ. އޭނާގެ ޟަމީރަށް އޭގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެއެވެ. ހިތް ތަނަވަސްވެ، އުފާވެރިވާނެއެވެ. ހިތަށް އަރާމާއި ހަމަޖެހުން ވަންނާނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-8.jpg" alt="laa-thahzan-8" width="245" height="231" />ހެޔޮކަން އޭގެ ނަންފަދައެވެ. ރަނގަޅުކަން އޭގެ ސިފަފަދައެވެ. އިޙްސާންތެރިވުން އޭގެ ރަހަފަދައެވެ. މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވެ އުފާކޮށްދިނުމުން، އޭގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބެނީ ހެޔޮކޮށް ހިތައި އިޙްސާންތެރިވެ އުފާކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ. މީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިވާ މީހާ، އޭނާ އެ ކޮށްދިން ހެޔޮކަމުގެ ފޮނި މޭވާ ވަރަށް އަވަހަށް ބިންނާނެއެވެ. އޭނާގެ އަޚްލާޤުން އެކަން ފާޅުވާނެއެވެ. އޭނާގެ ޟަމީރަށް އޭގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެއެވެ. ހިތް ތަނަވަސްވެ، އުފާވެރިވާނެއެވެ. ހިތަށް އަރާމާއި ހަމަޖެހުން ވަންނާނެއެވެ.</p> </div> މާޒީވެފައިވާ ކަމަކީ ނިމިފައިވާ ކަމެކެވެ. 2008-05-16T16:34:25+03:00 2008-05-16T16:34:25+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hithuge/maazee-vefaivaa-kamakee-nimifaivaa-kamekeve.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-3.jpg" alt="laa-thahzan-3" width="338" height="226" />މާޒީ ހަނދާންކޮށްކޮށްފައި އެއާމެދު ވިސްނައި، މާޒީގައި ވެފައިވާ ދެރަކަންތަކާ މެދު ހިތާމަކުރުމަކީ، ނުވިސްނޭ މޮޔަކަމެކެވެ. ޢަޒުމު މަރާލައި، ކުރިމަތީގައި އޮތް ޙަޔާތް ބޭކާރުކޮށްލުމެވެ. ބުއްދިވެރިން ގާތުގައި، މާޒީގެ ފަތަކީ އޮޅާލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ނިއުޅައިގެން ކިޔާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަނދާންނެތިކޮށްލުމުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި އަބަދަށްޓަކައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަޅާނުލުމުގެ ޖަލުގައި ވަރުގަދަ ވަލުން އައްސާލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އެތަނުން ނުކުމެގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބަންދުކުރެވި ތަޅުލެވިފައިވާ، އޭގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ އެއްޗެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hithuge/laa-thahzan-3.jpg" alt="laa-thahzan-3" width="338" height="226" />މާޒީ ހަނދާންކޮށްކޮށްފައި އެއާމެދު ވިސްނައި، މާޒީގައި ވެފައިވާ ދެރަކަންތަކާ މެދު ހިތާމަކުރުމަކީ، ނުވިސްނޭ މޮޔަކަމެކެވެ. ޢަޒުމު މަރާލައި، ކުރިމަތީގައި އޮތް ޙަޔާތް ބޭކާރުކޮށްލުމެވެ. ބުއްދިވެރިން ގާތުގައި، މާޒީގެ ފަތަކީ އޮޅާލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ނިއުޅައިގެން ކިޔާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަނދާންނެތިކޮށްލުމުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި އަބަދަށްޓަކައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އަޅާނުލުމުގެ ޖަލުގައި ވަރުގަދަ ވަލުން އައްސާލެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އެތަނުން ނުކުމެގެންވާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބަންދުކުރެވި ތަޅުލެވިފައިވާ، އޭގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ އެއްޗެކެވެ.</p> </div>