އާދީއްތަ20200524

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ދީނާއިދުނިޔެ ދީނާއިދުނިޔޭގެ ބައިތައް ޙަދީޘް ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ މުހިއްމު މުޞްޠަލަޙްތައް

ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ މުހިއްމު މުޞްޠަލަޙްތައް

ޙަދީޘް ޢިލްމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްތަކާއި ޢަމަލްތަކާއި ، ސިފަތަކާއި، އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ އިތުރުން ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނާއި ސަނަދާއި މަތުނު ބަޔާންކޮށްދޭ ޢިލްމެވެ. މިޢިލްމުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު މުޞްތަލަޙްތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

1-ސަނަދު: ސަނަދަކީ ޙަދީޘްގެ މަތުނަށް ވާޞިލް ކޮށްދޭ މަގެވެ. ނުވަތަ އެޙަދީޘެއްގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.

2-މަތުނު:- މަތުނަކީ ޙަދީޘްގެ ލަފުޒުތަކެވެ. އެއީ ސަނަދުގެ ނިމުންވެސް މެއެވެ.

3-މުސްނަދު:- މުސްނަދަކީ ސަނަދު އޭގެ ނިމުމާއި ހަމައަށް ގުޅިގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘެވެ.

4-މުސްނިދު:- މުސްނިދުންނަކީ ޙަދީޘް އޭގެ ސަނަދާއި އެކީގައި ރިވާކުރައްވާ ބޭކަލުންނެވެ.

5-މުޚްރަޖް:- މުޚްރަޖް ނުވަތަ މުޚައްރަޖަކީ ޙަދީޘްގެ ރިވާކުރައްވާ ބޭކަލުން ބަޔާންކުރައްވާ ބޭކަލުންނެވެ. މިސާލަކަށް އިމާމު ބުޚާރީ އަކީ މުޚްރަޖެކެވެ.

6-މުޚްރިޖް:- ޙަދީޘް ޢިލްމުގައި މުޚްރިޖުންނަކީ ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނެވެ.

7-މުޙައްދިޘް: ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ ވައްތަރުތަކާއި ޙަދޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންގެ ނަންތަކާއި މަތުނު ދެނެލައްވާ ޢިލްމު ވެރީންނަކީ މުޙައްދިޘުންނެވެ.

8-ހުއްޖާ:- 300 ޙަދީޘް އޭގެ ޢިލްމާއިއެކީގައި ދަސްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލުންނަށް ޙުއްޖާއޭ ކިޔެއެވެ.

9- ސުންނަތް:- ސުންނަތް ނުވަތަ ޙަދީޘަކީ ރަސޫލުﷲގެފާނުގެ ބަސް ތަކާއި ޢަމަލް ތަކާއި އެކަލޭގެ ފާނުންގެ ސިފަތަކެވެ.

10- ޚަބަރު:- ޚަބަރަކީ ޙަދިޝްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަރުފޫޢު ޙަދީޘާއި މަޤްޠޫޢު ޙަދީޘާއި މައުޤޫފު ޙަދީޘެވެ.

11- އަޘަރު:- ގިނަ ޙަދީޘް ޢިލްމު ވެރިންގެ ގާތުގައި އަޘަރަކީ މަރުފޫޢު ޙަދީޘާއި މައުޤޫފު ޙަދީޘެވެ.

21-ޤުދުސީޙަދީޘް:- ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އޭގެ މާނަ އައިސްފައިވާ ރަސޫލާގެ އަރިހުން އޭގެ ލަފްޒުތައް ވާރިދު ވެފައިވާ ޙަދީޘް ތަކަށް ޤުދުސީ ޙަދީޘްގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައި ވެއެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.