ޙަދީޘް އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/feed/atom.html 2019-04-18T11:05:58+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ޙަދީޘް ޢިލްމުގެ މުހިއްމު މުޞްޠަލަޙްތައް 2004-12-27T07:00:00+02:00 2004-12-27T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/hadees-baei-mustalah.html ޢަލީ އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p>ޙަދީޘް ޢިލްމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްތަކާއި ޢަމަލްތަކާއި ، ސިފަތަކާއި، އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ އިތުރުން ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނާއި ސަނަދާއި މަތުނު ބަޔާންކޮށްދޭ ޢިލްމެވެ. މިޢިލްމުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު މުޞްތަލަޙްތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.</p> <p>1-ސަނަދު: ސަނަދަކީ ޙަދީޘްގެ މަތުނަށް ވާޞިލް ކޮށްދޭ މަގެވެ. ނުވަތަ އެޙަދީޘެއްގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p>ޙަދީޘް ޢިލްމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްތަކާއި ޢަމަލްތަކާއި ، ސިފަތަކާއި، އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަންތައްތައްތަކުގެ އިތުރުން ޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވި ބޭކަލުންނާއި ސަނަދާއި މަތުނު ބަޔާންކޮށްދޭ ޢިލްމެވެ. މިޢިލްމުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު މުޞްތަލަޙްތައް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.</p> <p>1-ސަނަދު: ސަނަދަކީ ޙަދީޘްގެ މަތުނަށް ވާޞިލް ކޮށްދޭ މަގެވެ. ނުވަތަ އެޙަދީޘެއްގެ އަހުލުވެރިންނެވެ.</p> </div> ޢުލޫމުލް ޙަދީޘް 2004-05-18T07:00:00+03:00 2004-05-18T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/uloomul-hadees.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hadees/bukhaaree.jpg" alt="bukhaaree" width="262" height="376" />ޙަދީޘް ޢިލްމަކީ ދީނީ ޢިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ޢިލްމެވެ. ޙަދީޘްގެ މުހިއްމުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގެން އެބައޮތެވެ. ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް މުސްލިމުން އަންނަނީ، ޙަދީޘް ޢިލްމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިޔަތެއް ދީ، އެއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޙްތިރާމެއް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ، ޙަދީޘަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަޑު ހަތަރު މަޞްދަރުގެ ތެރެއިން، ދެވަނަ މަޞްދަރެވެ. އާދެ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފަހު، އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ޙަރާމް ޙަލާލް ބަޔާންކޮށް، ދީނުގެ ތަފާތު ޙުކުމްތައް ޝަރަޙަކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hadees/bukhaaree.jpg" alt="bukhaaree" width="262" height="376" />ޙަދީޘް ޢިލްމަކީ ދީނީ ޢިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ޢިލްމެވެ. ޙަދީޘްގެ މުހިއްމުކަން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގެން އެބައޮތެވެ. ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް މުސްލިމުން އަންނަނީ، ޙަދީޘް ޢިލްމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިޔަތެއް ދީ، އެއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޙްތިރާމެއް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ، ޙަދީޘަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަޑު ހަތަރު މަޞްދަރުގެ ތެރެއިން، ދެވަނަ މަޞްދަރެވެ. އާދެ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ފަހު، އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ޙަރާމް ޙަލާލް ބަޔާންކޮށް، ދީނުގެ ތަފާތު ޙުކުމްތައް ޝަރަޙަކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެވެ.</p> </div> ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީސާއި ޤުރުއާން 2004-04-16T06:00:00+02:00 2004-04-16T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/qudsee-hadees.html ޢަލީ އަޙުމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"> <p>1<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/qudsee-hadees.jpg" alt="qudsee-hadees" height="263" width="203" />-ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘް އަކީ އޭގެ ލަފުޒުތައް ރަސޫލާގެ އަރިހުން ވާރިދު ވެފައިވާ އޭގެ މާނަ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ތަކެވެ. އެއީ އިލްހާމުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހުވަފެނެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ވަޙީގެ ޒަރީއާއިން އައިސް ފައިވާ ލަފްޒު ތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ލަފްޒާއި މާނަ އައިސްފައިވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ޖިބްރީލްގެފާނު މެދުވެރި ކުރައްވައި ރަސޫލާ ހޭފުޅު ލައްވައިގެން ހުންނަވަނިކޮންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"> <p>1<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/qudsee-hadees.jpg" alt="qudsee-hadees" height="263" width="203" />-ޤުދުސިއްޔަ ޙަދީޘް އަކީ އޭގެ ލަފުޒުތައް ރަސޫލާގެ އަރިހުން ވާރިދު ވެފައިވާ އޭގެ މާނަ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ތަކެވެ. އެއީ އިލްހާމުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ހުވަފެނެއްގެ ސިފައިގައި ނުވަތަ ވަޙީގެ ޒަރީއާއިން އައިސް ފައިވާ ލަފްޒު ތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވެދާނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ލަފްޒާއި މާނަ އައިސްފައިވަނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުން ޖިބްރީލްގެފާނު މެދުވެރި ކުރައްވައި ރަސޫލާ ހޭފުޅު ލައްވައިގެން ހުންނަވަނިކޮންނެވެ.</p> </div> ޙަދީޘް ޖަމަޢަކުރެވުނީ ކިހިނެއް؟ 2004-04-13T06:00:00+02:00 2004-04-13T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/hadees-jamaakurevunee-kihiney.html ޢަލީ އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hadees/bukhaaree.jpg" alt="bukhaaree" width="262" height="376" />ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ޙަދީޘް ލިޔެ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘް މަސްހުނިވެ އޮޅުން އަރާފާނެތީ، އެކަން ރަސޫލާ މަނާކުރައްވާފައިވުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން އަޞްޙާބުންގެ މަދުބަޔަކު ޙަދީޘް ލިޔެ އުޅުއްވިއެވެ.</p> <p>ޚާމިސުލް ޚުލަފާއުއްރާޝިދީން މިފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަދީޘް ލިޔެ ޖަމާކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމުރު ކުރެއްވީ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 99 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިމާމު ބުޚާރީ އޭނާގެ ޞަޙީޙުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ޢުމަރު ބިން ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް އަބީބަކުރު ބިން ޙަޒުމަށް</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/hadees/bukhaaree.jpg" alt="bukhaaree" width="262" height="376" />ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި ޙަދީޘް ލިޔެ ޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘް މަސްހުނިވެ އޮޅުން އަރާފާނެތީ، އެކަން ރަސޫލާ މަނާކުރައްވާފައިވުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ހުއްދަ ހޯއްދަވައިގެން އަޞްޙާބުންގެ މަދުބަޔަކު ޙަދީޘް ލިޔެ އުޅުއްވިއެވެ.</p> <p>ޚާމިސުލް ޚުލަފާއުއްރާޝިދީން މިފޮތުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަދީޘް ލިޔެ ޖަމާކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމުރު ކުރެއްވީ ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު ޢަބުދުލް ޢަޒީޒެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 99 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އިމާމު ބުޚާރީ އޭނާގެ ޞަޙީޙުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ޢުމަރު ބިން ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް އަބީބަކުރު ބިން ޙަޒުމަށް</p> </div> އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ ވާހަކަ 2003-11-19T07:00:00+02:00 2003-11-19T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/hadhees/ashaabul-ukhdood-vaahaka.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/ukhdoodd.jpg" alt="ukhdoodd" width="228" height="214" />ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ (ވަޅުތަކުގެވެރިންގެ ވާހަކަ) ވާހަކަ ސޫރަތުލް ބުރޫޖުގައި ބާވައި ލައްވާފައިވެއެވެ. ޤުރުއާނުގު ޢާއްމު އުސްލޫބުގެ މަތިން،މިވާހަކަ ގެނެސްދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށްކުރު ގޮތަކަށެވެ. ވާހަކައިގެ އިތުރު ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ މާތްރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީސް ފުޅުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/ukhdoodd.jpg" alt="ukhdoodd" width="228" height="214" />ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތްﷲ އަޞްޙާބުލް އުޚްދޫދުގެ (ވަޅުތަކުގެވެރިންގެ ވާހަކަ) ވާހަކަ ސޫރަތުލް ބުރޫޖުގައި ބާވައި ލައްވާފައިވެއެވެ. ޤުރުއާނުގު ޢާއްމު އުސްލޫބުގެ މަތިން،މިވާހަކަ ގެނެސްދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށްކުރު ގޮތަކަށެވެ. ވާހަކައިގެ އިތުރު ތަފްޞީލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ މާތްރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞަލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީސް ފުޅުންނެވެ.</p> </div>