މުޢާމަލާތު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/feed/atom.html 2019-07-17T00:51:49+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ލޮޓަރީ އާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ފިޤުހީ ޤަރާރު 2008-02-10T01:04:18+02:00 2008-02-10T01:04:18+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/lottery-qaraar.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/lottery-qaraar.jpg" alt="lottery-qaraar" height="338" width="610" /> ޙަމްދާއި ޘަނާ ހުރި އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށެވެ. އަދި ޞަލާތާއި ސަލާމް ހުރީ، އެކަލޭގެފާނަށް ފަހު ނަބިއްޔެއް ނުވާ ނަބިއްޔާ، އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނަށާއި އަޞްޙާބުންނަށެވެ. މިއަށް ފަހު ބުނަމެވެ:</p> <p>ރާބިޠަތުލް ޢާލަމުލް އިސްލާމީގެ މަޖްމަޢުލް ފިޤުހީ އަލްއިސްލާމީގެ މަޖިލިސް ގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ، 20ޝަޢްބާން 1415 (21/1/1995) ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މައްކާގައި ބޭއްވި، ޔާންޞީބު (ލޮޓަރީ) އާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވި ބަހުސްކުރެވިފައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/lottery-qaraar.jpg" alt="lottery-qaraar" height="338" width="610" /> ޙަމްދާއި ޘަނާ ހުރި އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށެވެ. އަދި ޞަލާތާއި ސަލާމް ހުރީ، އެކަލޭގެފާނަށް ފަހު ނަބިއްޔެއް ނުވާ ނަބިއްޔާ، އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނަށާއި އަޞްޙާބުންނަށެވެ. މިއަށް ފަހު ބުނަމެވެ:</p> <p>ރާބިޠަތުލް ޢާލަމުލް އިސްލާމީގެ މަޖްމަޢުލް ފިޤުހީ އަލްއިސްލާމީގެ މަޖިލިސް ގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ، 20ޝަޢްބާން 1415 (21/1/1995) ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މައްކާގައި ބޭއްވި، ޔާންޞީބު (ލޮޓަރީ) އާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވި ބަހުސްކުރެވިފައެވެ.</p> </div> ޕެންޝަނާއި ޕްރޮވިޑެންޓު ފަންޑު 2008-02-10T01:04:18+02:00 2008-02-10T01:04:18+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/pension-provident-fund.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/pension-provident-fund.jpg" alt="pension-provident-fund" width="226" height="444" />ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ފަންޑަށް ބަލާއިރު، އޭގެ ޒާތުގައި އެއީ ރަނގަޅު އަދި ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ފަހަށް ރައްކާކުރުމަކީ ދީނީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް ބާރު އެޅޭ ކަމެކެވެ. މި ފަންޑުގެ އަސްލު ފަލްސަފާއަކީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން، އޭނާގެ މުސާރައިން ކޮންމެވެސް އިންސައްތައެއް ފަންޑަށް ލަނީއެވެ. އަދި އެފަދަ އިންސައްތައެއް -ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން- ސަރުކާރުން (ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން) ވެސް ލަނީއެވެ. އަދި މިފަންޑުގެ ފައިސާތައް އިތުރުކޮށްފައި، މުވައްޒަފުން ލީ ފައިސާއާ ސަރުކާރުން ލީ ފައިސާއާ އަދި އިތުރުވި ފައިސާތައް، ފަހުން އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދެވެނީއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/pension-provident-fund.jpg" alt="pension-provident-fund" width="226" height="444" />ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ފަންޑަށް ބަލާއިރު، އޭގެ ޒާތުގައި އެއީ ރަނގަޅު އަދި ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ފަހަށް ރައްކާކުރުމަކީ ދީނީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް ބާރު އެޅޭ ކަމެކެވެ. މި ފަންޑުގެ އަސްލު ފަލްސަފާއަކީ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ފަހަށް ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން، އޭނާގެ މުސާރައިން ކޮންމެވެސް އިންސައްތައެއް ފަންޑަށް ލަނީއެވެ. އަދި އެފަދަ އިންސައްތައެއް -ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން- ސަރުކާރުން (ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން) ވެސް ލަނީއެވެ. އަދި މިފަންޑުގެ ފައިސާތައް އިތުރުކޮށްފައި، މުވައްޒަފުން ލީ ފައިސާއާ ސަރުކާރުން ލީ ފައިސާއާ އަދި އިތުރުވި ފައިސާތައް، ފަހުން އޭގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ދެވެނީއެވެ.</p> </div> އިންޝުރެންސްކުރުމަށް، ތަޙުލީލީ ނަޒަރެއް 2008-02-09T19:54:47+02:00 2008-02-09T19:54:47+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/insurance-thahuleele-nazarei.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-thahuleele-nazarei.jpg" alt="insurance-thahuleele-nazarei" width="610" height="337" />އަމާންކުރުމާ(Insurance) ބެހޭގޮތުން، ގިނަ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޝަރުޢީ މަޢްލޫމާތު ވަރަށް މަދޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ވާނެހެން ހީނުވެއެވެ. އަދި އަމާންކުރުމަކީ އޭގައި ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމެއްކަން، ބައެއް މީހުން އަޑު އަހާފައިވިޔަސް، ވިޔަފާރި އަމާންކުރުމާއި (Commercial Insurance)، ބައިވެރިވާ އަމާންކުރުމުގައި(Cooperative Insurance) ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ ކަމެއް، އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ނޭނގެއެވެ. ތަފާތެއް ހުންނަކަން އެނގުނަސް، އޮޅުންބޮޅުން ގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އެ ތަފާތު ނެރެ ވަކިކުރަން، އަނެއް ބަޔަކަށް ދަތިވެއެވެ. މިހެންވެ، މި ދެ ވައްތަރަކީވެސް އެކައްޗެކޭ ބުނާފަހަރު އާދެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-thahuleele-nazarei.jpg" alt="insurance-thahuleele-nazarei" width="610" height="337" />އަމާންކުރުމާ(Insurance) ބެހޭގޮތުން، ގިނަ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޝަރުޢީ މަޢްލޫމާތު ވަރަށް މަދޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ވާނެހެން ހީނުވެއެވެ. އަދި އަމާންކުރުމަކީ އޭގައި ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމެއްކަން، ބައެއް މީހުން އަޑު އަހާފައިވިޔަސް، ވިޔަފާރި އަމާންކުރުމާއި (Commercial Insurance)، ބައިވެރިވާ އަމާންކުރުމުގައި(Cooperative Insurance) ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ ކަމެއް، އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ނޭނގެއެވެ. ތަފާތެއް ހުންނަކަން އެނގުނަސް، އޮޅުންބޮޅުން ގަނޑެއްގެ ތެރެއިން އެ ތަފާތު ނެރެ ވަކިކުރަން، އަނެއް ބަޔަކަށް ދަތިވެއެވެ. މިހެންވެ، މި ދެ ވައްތަރަކީވެސް އެކައްޗެކޭ ބުނާފަހަރު އާދެއެވެ.</p> </div> ޞިއްޙަތު އިންޝުރެންސް ކުރުމާ ބެހޭ ފިޤުހީ ޤަރާރު 2008-02-09T09:38:46+02:00 2008-02-09T09:38:46+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/insurance-qaraar2.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-qaraar2.jpg" alt="insurance-qaraar2" width="335" height="286" />މުނައްޡަމަތުލް މުއުތަމަރުލް އިސްލާމީގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ، މަޖްމަޢުލް ފިޤުހުލް އިސްލާމީގެ ސޯޅަވަނަ ބައްދަލުވުން، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ދުބާއީގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެއީ 03 ޞަފަރް އިން 5 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1426 (9-4 އޭޕްރީލް 2005) އަށެވެ. 'ޞިއްޙަތު އަމާންކުރުން' (Health Insurance/ ތައުމީން އައްޞިއްޙީ) އާ ބެހޭގޮތުން މަޖްމަޢަށް ހުށައެޅުނު ބަޙުސްތައް ބެލުމަށްފަހު، އަދި އެ ބަޙުސްތަކާ މެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަޑު އެހުމަށްފަހު، މި އަންނަނިވި ޤަރާރުތައް ނަގައިފީމެވެ:-</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-qaraar2.jpg" alt="insurance-qaraar2" width="335" height="286" />މުނައްޡަމަތުލް މުއުތަމަރުލް އިސްލާމީގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ، މަޖްމަޢުލް ފިޤުހުލް އިސްލާމީގެ ސޯޅަވަނަ ބައްދަލުވުން، އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ދުބާއީގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެއީ 03 ޞަފަރް އިން 5 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1426 (9-4 އޭޕްރީލް 2005) އަށެވެ. 'ޞިއްޙަތު އަމާންކުރުން' (Health Insurance/ ތައުމީން އައްޞިއްޙީ) އާ ބެހޭގޮތުން މަޖްމަޢަށް ހުށައެޅުނު ބަޙުސްތައް ބެލުމަށްފަހު، އަދި އެ ބަޙުސްތަކާ މެދު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަޑު އެހުމަށްފަހު، މި އަންނަނިވި ޤަރާރުތައް ނަގައިފީމެވެ:-</p> </div> އިންޝުރެންސް... ފިޤުހީ ނަޒަރެއް 2008-02-09T07:00:00+02:00 2008-02-09T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/insurance-fiqhee-nazarei.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-fiqhee-nazarei.jpg" alt="insurance-fiqhee-nazarei" width="336" height="506" />މިއީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ބިން މުޙްޔިއްދީން އަލްޤަރަ ދާޣީ، ޤަޠަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ކުއްލިޔަތުއް ޝަރީޢާގެ ރައީސް އަދި އިސްލާމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ތަޖުރުބާކާރެއް، ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. އަސްލު ލިޔުމުގައިވާ، ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ނައްޞުތަކާއި، ކުދި ކުދި ތަފްޞީލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް މުހިއްމު ނޫން ބައިތައް، މި ލިޔުމުގައި ވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ، އިތުރު ކުދިކުދި ތަފްޞީލުތަކާއި، ބަސްތަކުގެ މާނަ ވައްދާފައި ވެސް ވާނެއެވެ. އެއީ ބޭނުންވާ މާނަ ހާމަކުރުމަށާއި މިސާލުޖެހުމަށާއި އަދި މުޞްޠަލަޙުތަކުގެ މާނަ އިތުރަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް ލިޔުމުގެ މައިގަނޑު ބިނާވެފައި ވާނީ، އަސްލު ލިޔުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-fiqhee-nazarei.jpg" alt="insurance-fiqhee-nazarei" width="336" height="506" />މިއީ އައްޝައިޚް ޢަލީ ބިން މުޙްޔިއްދީން އަލްޤަރަ ދާޣީ، ޤަޠަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ކުއްލިޔަތުއް ޝަރީޢާގެ ރައީސް އަދި އިސްލާމީ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ތަޖުރުބާކާރެއް، ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ. އަސްލު ލިޔުމުގައިވާ، ބައެއް ޤާނޫނުތަކުގެ ނައްޞުތަކާއި، ކުދި ކުދި ތަފްޞީލުތަކާއި ރާއްޖޭގެ މާހައުލަށް މުހިއްމު ނޫން ބައިތައް، މި ލިޔުމުގައި ވާނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ، އިތުރު ކުދިކުދި ތަފްޞީލުތަކާއި، ބަސްތަކުގެ މާނަ ވައްދާފައި ވެސް ވާނެއެވެ. އެއީ ބޭނުންވާ މާނަ ހާމަކުރުމަށާއި މިސާލުޖެހުމަށާއި އަދި މުޞްޠަލަޙުތަކުގެ މާނަ އިތުރަށް ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް ލިޔުމުގެ މައިގަނޑު ބިނާވެފައި ވާނީ، އަސްލު ލިޔުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.</p> </div> އިންޝުރެންސް ކުރުމާއި ރިއިންޝުރެންސް ކުރުން 2008-01-02T00:56:35+02:00 2008-01-02T00:56:35+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/insurance-kurumaai-re-insurance.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-kurumaai-re-insurance.jpg" alt="insurance-kurumaai-re-insurance" width="286" height="215" />ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ޢިލްމުވެރިން ހުށައެޅުއްވި ބަޙުސްތައް ބެލުމަށް ފަހު، އަދި އެ ބަޙުޘްތަކާ މެދު މުނާޤަޝާ ކުރުމަށް ފަހު، އަދި އަމާންކުރުމުގެ އެކިއެކި ވައްތަރުތަކާއި، ގޮތްތަކާއި، އަދި އަމާންކުރުން ބިނާވެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، އޭގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ މެދު ބަޙުސްކޮށް އަދި މި ކަމާ މެދު މީގެ ކުރިން ފިޤުހީ މަޖްމަޢްތަކާއި ޢިލްމީ މުއައްސަސާތަކުން ނެރެފައިވާ ޤަރާރުތައް ބެލުމަށްފަހު، މި އަންނަނިވި ޤަރާރުތައް ނަގައިފީމެވެ:-</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-kurumaai-re-insurance.jpg" alt="insurance-kurumaai-re-insurance" width="286" height="215" />ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ޢިލްމުވެރިން ހުށައެޅުއްވި ބަޙުސްތައް ބެލުމަށް ފަހު، އަދި އެ ބަޙުޘްތަކާ މެދު މުނާޤަޝާ ކުރުމަށް ފަހު، އަދި އަމާންކުރުމުގެ އެކިއެކި ވައްތަރުތަކާއި، ގޮތްތަކާއި، އަދި އަމާންކުރުން ބިނާވެފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، އޭގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ މެދު ބަޙުސްކޮށް އަދި މި ކަމާ މެދު މީގެ ކުރިން ފިޤުހީ މަޖްމަޢްތަކާއި ޢިލްމީ މުއައްސަސާތަކުން ނެރެފައިވާ ޤަރާރުތައް ބެލުމަށްފަހު، މި އަންނަނިވި ޤަރާރުތައް ނަގައިފީމެވެ:-</p> </div> އިންޝުރެންސްގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް 2008-01-01T23:56:04+02:00 2008-01-01T23:56:04+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/insurance-kuru-thaaaraf.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-kuru-thaaaraf.jpg" alt="insurance-kuru-thaaaraf" width="338" height="440" />''ބައިވެރިވާ އަމާންކުރުމޭ" ނުވަތަ "އިސްލާމީ ތަކާފުލް" އޭ ކިޔާ ނަންބޯޑު އަޅުވައިގެން އުޅޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ -ބައެއް ފަހަރު- ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ މަޅީގައި ޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ތެރަހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް، ޙަޤީޤީ އިސްލާމީ އަމާންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ މެދު، މީހުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުމަކީ، ދީނީ ކަންފުޅެއް ނެތް ކުންފުނިތަކުން، އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ޢާއްމުން މި ކަމަށް ސަމާލުވެތިބުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/insurance-kuru-thaaaraf.jpg" alt="insurance-kuru-thaaaraf" width="338" height="440" />''ބައިވެރިވާ އަމާންކުރުމޭ" ނުވަތަ "އިސްލާމީ ތަކާފުލް" އޭ ކިޔާ ނަންބޯޑު އަޅުވައިގެން އުޅޭ ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ -ބައެއް ފަހަރު- ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ މަޅީގައި ޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ތެރަހެކެވެ. މިހެން ބުނުމުގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް، ޙަޤީޤީ އިސްލާމީ އަމާންކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ މެދު، މީހުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުމަކީ، ދީނީ ކަންފުޅެއް ނެތް ކުންފުނިތަކުން، އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ޢާއްމުން މި ކަމަށް ސަމާލުވެތިބުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ.</p> </div> ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ ޒަކާތާ ބެހޭ ޤަރާރު 2006-12-29T22:59:26+02:00 2006-12-29T22:59:26+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/kunfun-thakuge-hissaa-in-zakaa-nerun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/hissaa-gathun-qaraar.jpg" alt="hissaa-gathun-qaraar" width="338" height="223" />ހިއްސާގެ ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ފަރާތަކީ، ހިއްސާތަކުގެ ވެރިފަރާތެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، ކުންފުނި ހިންގާ މީހުން ހިއްސާގެ ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި މި ގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކުންފުނިތަކުން ޒަކާތް ނެރެން ލާޒިމު ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިދާރާގައި އެކަން އެދިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/hissaa-gathun-qaraar.jpg" alt="hissaa-gathun-qaraar" width="338" height="223" />ހިއްސާގެ ޒަކާތް ނެރުން ވާޖިބުވާ ފަރާތަކީ، ހިއްސާތަކުގެ ވެރިފަރާތެވެ. ހިއްސާދާރުންގެ ވަކީލުންގެ ހައިސިއްޔަތުން، ކުންފުނި ހިންގާ މީހުން ހިއްސާގެ ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެ ކަމަށް، ކުންފުނީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައި ވާނަމަ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި މި ގޮތަށް ނިންމައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކުންފުނިތަކުން ޒަކާތް ނެރެން ލާޒިމު ކުރުވާނަމަ، ނުވަތަ ހިއްސާގެ ވެރިފަރާތުން ކުންފުނީގެ އިދާރާގައި އެކަން އެދިއްޖެނަމަ، އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ހިންގުމާ ހަވާލުވެގެން ތިބި މީހުންނެވެ.</p> </div> ރިބާ ހިމެނޭ ދަރަންޏެއް ނަގާފައިވާ މިހަކު ތައުބާވާނީ ކިހިނެއް؟ 2006-12-29T22:46:44+02:00 2006-12-29T22:46:44+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/ribaa-dharanin-thaubaa-vun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-dharanin-thaubaa-vun.jpg" alt="ribaa-dharanin-thaubaa-vun" width="324" height="216" />ރިބާ ހިމެނޭ ދަރަންޏެއް ނެގިކަމަށްޓަކައި ތިބާ ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ރިބާ ހިމެނޭ ތި ޢަޤުދު އަވަހަށް ނިންމާލުމަކީ، ތައުބާވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ބޭންކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބާކީ އޮތް ބައި އެއް ފަހަރާ ވަގުތުން ދައްކައިފިނަމަ، ރިބާ ފައިދާ، އަތު ނުލާ ދޫކޮށްލަން ބޭންކު އެއްބަސް ވޭތޯ ބަލާށެވެ. ތި ހާލަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ކުރެވުނު ފާފައިން ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރު ކުރުމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-dharanin-thaubaa-vun.jpg" alt="ribaa-dharanin-thaubaa-vun" width="324" height="216" />ރިބާ ހިމެނޭ ދަރަންޏެއް ނެގިކަމަށްޓަކައި ތިބާ ތައުބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ރިބާ ހިމެނޭ ތި ޢަޤުދު އަވަހަށް ނިންމާލުމަކީ، ތައުބާވުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ބޭންކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބާކީ އޮތް ބައި އެއް ފަހަރާ ވަގުތުން ދައްކައިފިނަމަ، ރިބާ ފައިދާ، އަތު ނުލާ ދޫކޮށްލަން ބޭންކު އެއްބަސް ވޭތޯ ބަލާށެވެ. ތި ހާލަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ކުރެވުނު ފާފައިން ތައުބާވެ އިސްތިޣްފާރު ކުރުމެވެ.</p> </div> ރިބާ ހިމެނޭ ދަރަނި އަތުލުމާއި ... ޝަރުޢީ ޟަރޫރަތް 2006-03-26T07:00:00+02:00 2006-03-26T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/ribaa-athulumaai-dharani-athulun-dharoorah.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-dharani-athulun-.jpg" alt="ribaa-dharani-athulun-" width="610" height="337" />މުސްލިމެއްގެ ބޮލުގައި ދަރަންޏެއް އެޅިފައި އޮތުން، އެއީ އިސްލާމް ދީން ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދީން އެދެނީ މުސްލިމުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނު ދަރާ ދިރިއުޅުމެވެ. އެއީ ބޮލުގައި ދަރަންޏެއް އެޅިފައި ހުއްޓާ، ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފައިސާއިން ވިޔަސް، ހުއްދަ ކަންތަކުގައި އިސްރާފް ކުރުމަކީ ދީނުގައި މަނާ ކުރެވިފައި ވާ ކަމެކެވެ. ވީ އިރު، ދަރަންޏެއް ނަގައިގެން އިސްރާފު ކުރުން ހުއްދަވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޝައިޚްގެ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެވެ. ތަފްޞީލު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-dharani-athulun-.jpg" alt="ribaa-dharani-athulun-" width="610" height="337" />މުސްލިމެއްގެ ބޮލުގައި ދަރަންޏެއް އެޅިފައި އޮތުން، އެއީ އިސްލާމް ދީން ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދީން އެދެނީ މުސްލިމުން އެއްވެސް މީހަކަށް ނު ދަރާ ދިރިއުޅުމެވެ. އެއީ ބޮލުގައި ދަރަންޏެއް އެޅިފައި ހުއްޓާ، ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށްޓަކައެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފައިސާއިން ވިޔަސް، ހުއްދަ ކަންތަކުގައި އިސްރާފް ކުރުމަކީ ދީނުގައި މަނާ ކުރެވިފައި ވާ ކަމެކެވެ. ވީ އިރު، ދަރަންޏެއް ނަގައިގެން އިސްރާފު ކުރުން ހުއްދަވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޝައިޚްގެ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެވެ. ތަފްޞީލު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.</p> </div> ބައެއް މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ރިބާ ވަދެފައިވާކުންފުންޏާއި ބޭންކުތަކުގެ ހިއްސާގަތުމުގެ ޙުކުމް 2006-03-19T19:41:53+02:00 2006-03-19T19:41:53+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/ribaa-vadhefaivaa-kunfunee-ge-hissaa-gathun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-vadhefaivaa-kunfunee-ge-hissaa-gathun.jpg" alt="ribaa-vadhefaivaa-kunfunee-ge-hissaa-gathun" width="326" height="215" />ޙަރާމް ކަމެއް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން ވަރަށް ފާޅެވެ. ޙަރާމްކަން އެނގެނީ، ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ރިބާ އާ ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ދަލީލުތަކުންނެވެ. އަދި އެނގިހުރެ، ރިބާ މުޢާމަލާތް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާނައަކީ، ހިއްސާ ގަންނަ މީހާ ސީދާ ގޮތެއްގައި ރިބާ އާ މުޢާމަލާތް ކުރުމެވެ. އެހެނީ ހިއްސާއަކީ، ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން އެތިކޮޅެކެވެ. އަދި ހިއްސާދާރަކީ ކުންފުނީގައި ވާ ތަކެތީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ވެސް ބައިވެރިވާ މީހެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-vadhefaivaa-kunfunee-ge-hissaa-gathun.jpg" alt="ribaa-vadhefaivaa-kunfunee-ge-hissaa-gathun" width="326" height="215" />ޙަރާމް ކަމެއް ކުރާ ކުންފުންޏެއްގައި ހިއްސާވުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއްކަން ވަރަށް ފާޅެވެ. ޙަރާމްކަން އެނގެނީ، ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ރިބާ އާ ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ދަލީލުތަކުންނެވެ. އަދި އެނގިހުރެ، ރިބާ މުޢާމަލާތް ހިންގާ ކުންފުންޏެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާނައަކީ، ހިއްސާ ގަންނަ މީހާ ސީދާ ގޮތެއްގައި ރިބާ އާ މުޢާމަލާތް ކުރުމެވެ. އެހެނީ ހިއްސާއަކީ، ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުން އެތިކޮޅެކެވެ. އަދި ހިއްސާދާރަކީ ކުންފުނީގައި ވާ ތަކެތީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ވެސް ބައިވެރިވާ މީހެކެވެ.</p> </div> ކުންފުނިތަކުގައި ހިއްސާވުން 2006-03-19T19:41:53+02:00 2006-03-19T19:41:53+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/kunfuni-thakuga-hissaavun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/kunfuni-thakuga-hissaavun.jpg" alt="kunfuni-thakuga-hissaavun" width="610" height="350" />މުދާ ހިފައިގެން ބާޒާރަށް ގޮސް، ގަންނާނެއްބާ ކިޔައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކި ޒަމާން މިހާރު ވަނީ ފާއިތުވެ ގޮސްފައެވެ. މި ޒަމާނު، ފިހާރައެއް ހުޅުވާނެ ބިމެއް ނެތިގެން، އެއްޗެހި ގަންނާނެ މީހަކު ރަށުގައި ނެތިގެން، ވިޔަފާރި އެއް ނުފެއްޓި ހުންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ހެނދުނު އޮފީހަށް ނު ގޮސް، ކުންފުންޏަކުން ފައިދާ ލިބި ލިބި ހުންނާނެ ގޮތެއް ވިސްނިންހެއްޔެވެ؟ ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތިގެން ވިޔަފާރި ނުފެއްޓި ހުންނާކަށް، މި އަދު ނުޖެހެއެވެ. މިހާރު މުއްސަނދި ވާން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ހިއްސާގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ. ނަމަވެސް، މި ގޮތުން ވެސް ފަޤީރަކަށް މުއްސަނދި ނުވެވޭނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/kunfuni-thakuga-hissaavun.jpg" alt="kunfuni-thakuga-hissaavun" width="610" height="350" />މުދާ ހިފައިގެން ބާޒާރަށް ގޮސް، ގަންނާނެއްބާ ކިޔައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކި ޒަމާން މިހާރު ވަނީ ފާއިތުވެ ގޮސްފައެވެ. މި ޒަމާނު، ފިހާރައެއް ހުޅުވާނެ ބިމެއް ނެތިގެން، އެއްޗެހި ގަންނާނެ މީހަކު ރަށުގައި ނެތިގެން، ވިޔަފާރި އެއް ނުފެއްޓި ހުންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ހެނދުނު އޮފީހަށް ނު ގޮސް، ކުންފުންޏަކުން ފައިދާ ލިބި ލިބި ހުންނާނެ ގޮތެއް ވިސްނިންހެއްޔެވެ؟ ކުންފުންޏެއް ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ނެތިގެން ވިޔަފާރި ނުފެއްޓި ހުންނާކަށް، މި އަދު ނުޖެހެއެވެ. މިހާރު މުއްސަނދި ވާން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ހިއްސާގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނުމެވެ. ނަމަވެސް، މި ގޮތުން ވެސް ފަޤީރަކަށް މުއްސަނދި ނުވެވޭނެއެވެ.</p> </div> ރިބާ ... ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘުން 2006-03-19T18:59:19+02:00 2006-03-19T18:59:19+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fiqh/muaamalath/ribaa-quraan-hadeesun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-quraan-hadeesun.jpg" alt="ribaa-quraan-hadeesun" width="322" height="231" />އިސްލާމް ދީނުގެ އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމް ބިނާވެފައި އޮންނަ އެއް އުސޫލަކީ، ރިބާ އާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެވެ. އަދި ރިބާ އަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޖްތަމާޢާ ފަރުދުންގެ ކިބައިން ބަރަކާތް ކެނޑޭ، ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގެ ބަލާވެރިކަން ކުރިމަތި ވާ، ކަމެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ނައްޞުން ސާބިތުވާ ކަންތަކެކެވެ. އުއްމަތް ވަނީ މިކަމާ މެދު އިޖްމާޢުވެފައެވެ. މިކަން ދެނެގަންނަން، ތިބާ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މި އާޔަތްތައް ކިޔާލުމުން ފުދޭނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/muamalat/ribaa-quraan-hadeesun.jpg" alt="ribaa-quraan-hadeesun" width="322" height="231" />އިސްލާމް ދީނުގެ އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމް ބިނާވެފައި އޮންނަ އެއް އުސޫލަކީ، ރިބާ އާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެވެ. އަދި ރިބާ އަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޖްތަމާޢާ ފަރުދުންގެ ކިބައިން ބަރަކާތް ކެނޑޭ، ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގެ ބަލާވެރިކަން ކުރިމަތި ވާ، ކަމެކެވެ. މިއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ނައްޞުން ސާބިތުވާ ކަންތަކެކެވެ. އުއްމަތް ވަނީ މިކަމާ މެދު އިޖްމާޢުވެފައެވެ. މިކަން ދެނެގަންނަން، ތިބާ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މި އާޔަތްތައް ކިޔާލުމުން ފުދޭނެއެވެ.</p> </div>