އަންގާރަ20200602

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މުޢާމަލާތު

ޙަރާމާއި ޙަލާލް މަސްހުނިވާ ތަންތާނގައި މަސައްކަތް ކުރުން

haraam-halaal-thanthaa-masaikai-kurunރިބާ ބޭންކާއި، ވިޔަފާރި އިންޝޫރެންސް ކުންފުނިތަކާއި، ހޮޓާ، ރިސޯޓުތަކާއި، އަދި މިނޫން ވެސް ޙަރާމާއި ޙަލާލް މަސްހުނިވެފައި ވާ ތަންތާނގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޙަރާމްކަންތައް ޢާއްމު، އެތަންތާނގައި މުންކަރާތްތަކަށް ފާޅުގައި އަރައިގަންނަ ތަންތާގައި، މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. މިފަދަ ތަންތާނގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހާ، ސީދާގޮތެއްގައި ޙަރާމް ކަމަކަށް އަރައި ނުގަތަސް ވެހެވެ.

ތަފްޞީލު...ބޭންކު ފައިދާ އަކީ އެއީ ޙަރާމް ރިބާ

bank-faidha-eiee-haraam-riba-foiމި ދުވަސްވަރު ނޫސްތަކުގައި، ބޭންކު ފައިދާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ހިނގަމުން ދާ ޖަދަލާ މެދު އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކޮށް ދެރަވަމެވެ. ބޭންކު ފައިދާ އަކީ ރަނގަޅު ޙަލާލް އެއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ނުބައި ޙަރާމް އެއްޗެއްތޯ، ކުރެވެމުން ދާ ޖަދަލާމެދުގައެވެ. އަހަރެން ހިތާމަކޮށް ދެރަވުމުގެ ސިއްރަކީ، މި މައްސަލައަކީ، މީގެ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން، އަހަރެމެން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ވާތީއެވެ. އަދި އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދެއް އުފެއްދުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އަޅަން ފައްޓާފައެވެ. އެއީ ﷲ ޙަލާލް ކުރެއްވި އެއްޗެހި ޙަލާލް ކޮށް، ﷲ ޙަރާމް ކުރެއްވި އެއްޗެހި ޙަރާމް ކުރާ އިޤްތިޞާދެކެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.