އަޅުކަން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/feed/atom.html 2019-06-20T01:05:24+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ޙައްޖު ވާޖިބުވުމުގައި އަންހެނާއަށް ޚާއްޞަ ޝަރުޠުތައް 2012-03-29T18:35:20+02:00 2012-03-29T18:35:20+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/hajju-vaajibuvun-anhenun.html ޝިފްޒާން އަޙްމަދު shifzaan@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/hajju-anhenun.jpg" alt="hajju-anhenun" width="608" height="404" border="1" />މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ވާޖިބުކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖަކީ މާތްކަން ބޮޑުވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޙައްޖަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއްމެއެވެ. އަދި އެއީ ޢުމުރުން އެއްފަހަރުގައި ވުމުން ފުދޭކަމެއްވެސް މެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި ނެތުމަކީ ނުވާނެކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އަންހެނެއްކަމުގައި ނުވަތަ ފިރިހެނެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/hajju-anhenun.jpg" alt="hajju-anhenun" width="608" height="404" border="1" />މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތްﷲ ވާޖިބުކުރައްވާފައިވާ އަޅުކަމުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖަކީ މާތްކަން ބޮޑުވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ޙައްޖަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ރުކުނެއްމެއެވެ. އަދި އެއީ ޢުމުރުން އެއްފަހަރުގައި ވުމުން ފުދޭކަމެއްވެސް މެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިފަދަ މަތިވެރި އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި ނެތުމަކީ ނުވާނެކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އަންހެނެއްކަމުގައި ނުވަތަ ފިރިހެނެއްކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.</p> </div> ޚިޠުބާގައި އަންހެނާއަށް ބެލުން 2011-07-29T19:28:10+02:00 2011-07-29T19:28:10+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/khithubaaga-anhenaaah-belun.html ޝިފްޒާން އަޙްމަދު shifzaan@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/khithubaa.jpg" alt="khithubaa" width="400" height="267" />ޚިޠުބާގެ މާނައަކީ ކަނޑައެޅިގެންވަކި އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުމުގެ އެދުން ފާޅުކުރުމާއި، އެކަން އަންހެނާގެ ވަލީވެރިއާއަށް ނުވަތަ އަންހެނާއަށް އެންގުމެވެ. މިކަން ޚިޠުބާއަށް އެދޭ ފިރިހެނާއަށް ސީދާކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ އަހުލުވެރިން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަލީވެރިޔާ އެދެމީހުން ކާވެނިކުރުވުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ޚިޠުބާ ފުރިހަމަވީއެވެ. ކާވެނީގެ ކުރިން ޚިޠުބާ އުވައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.[3]</p> <p dir="rtl">އެހެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެއީ ހަމައެކަނި އަންހެނާގެ ކާވެންޏަށް، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެދުންކަމުގައި މާނަކުރައްވައެވެ.[4] އެކަމަކު އިސްވެދިޔަ ތަޢުރީފަކީ ތަފްޞީލު ތަޢުރީފެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="rtl"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/khithubaa.jpg" alt="khithubaa" width="400" height="267" />ޚިޠުބާގެ މާނައަކީ ކަނޑައެޅިގެންވަކި އަންހެނަކާ ކާވެނިކުރުމުގެ އެދުން ފާޅުކުރުމާއި، އެކަން އަންހެނާގެ ވަލީވެރިއާއަށް ނުވަތަ އަންހެނާއަށް އެންގުމެވެ. މިކަން ޚިޠުބާއަށް އެދޭ ފިރިހެނާއަށް ސީދާކުރެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ އަހުލުވެރިން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަލީވެރިޔާ އެދެމީހުން ކާވެނިކުރުވުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ޚިޠުބާ ފުރިހަމަވީއެވެ. ކާވެނީގެ ކުރިން ޚިޠުބާ އުވައިލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.[3]</p> <p dir="rtl">އެހެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އެއީ ހަމައެކަނި އަންހެނާގެ ކާވެންޏަށް، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެދުންކަމުގައި މާނަކުރައްވައެވެ.[4] އެކަމަކު އިސްވެދިޔަ ތަޢުރީފަކީ ތަފްޞީލު ތަޢުރީފެކެވެ.</p> </div> ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: ޒަކާތުގެ ނިޞާބުތަކާއި މިންވަރުތައް ސުންނަތުން ކަނޑައެޅުން 2010-10-11T22:05:48+02:00 2010-10-11T22:05:48+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/fiqh-zakaat-nisab-minvaru-sunnathun.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-minvaru-sunnathun.jpg" alt="fiqh-zakaat-minvaru-sunnathun" width="320" height="283" />އޭގައި ޒަކާތް ވާޖިބުވާ މުދާ، ސުންނަތުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ނިޞާބާއި، ނެރުން ވާޖިބުވާ މިންވަރުތައްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ޒަކާތް ބަހާލެވޭ މީހުންނާއި ފަރާތްތައް، ސުންނަތުން ވަނީ ތަފްޞީލުކޮށްދީފައެވެ. އެއީ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ މި އާޔަތުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މީހުންނާއި ފަރާތްތަކެވެ. ފަހުން މީގެ ތަފްޞީލުތައް އަދި އަހަރެން ގެންނާނަމެވެ. މިތާނގައި އެނގުން އަހަރެމެންނަށް މުހިއްމީ، ނިޞާބުތަކާއި މިންވަރުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޒަކާތް ފަރުޟުކުރެވުނު ތާރީޚަކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-minvaru-sunnathun.jpg" alt="fiqh-zakaat-minvaru-sunnathun" width="320" height="283" />އޭގައި ޒަކާތް ވާޖިބުވާ މުދާ، ސުންނަތުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ނިޞާބާއި، ނެރުން ވާޖިބުވާ މިންވަރުތައްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ޒަކާތް ބަހާލެވޭ މީހުންނާއި ފަރާތްތައް، ސުންނަތުން ވަނީ ތަފްޞީލުކޮށްދީފައެވެ. އެއީ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ މި އާޔަތުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ މީހުންނާއި ފަރާތްތަކެވެ. ފަހުން މީގެ ތަފްޞީލުތައް އަދި އަހަރެން ގެންނާނަމެވެ. މިތާނގައި އެނގުން އަހަރެމެންނަށް މުހިއްމީ، ނިޞާބުތަކާއި މިންވަރުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޒަކާތް ފަރުޟުކުރެވުނު ތާރީޚަކެވެ.</p> </div> ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: މަދީނާ ދުވަސްވަރު ޒަކާތްދިނުން 2010-07-22T10:24:28+03:00 2010-07-22T10:24:28+03:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/fiqh-zakaat-madhinaa-zamaanugai.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-madina-zamaanugai.jpg" alt="fiqh-zakaat-madina-zamaanugai" width="477" height="358" />މައްކާ ދުވަސްވަރު މުސްލިމުނަކީ ދީނީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވިފައި ތިބި ބައިމަދު މީސްކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް މަދީނާގައި މުސްލިމުންނަކީ އަމިއްލަ ވަޒަނަކާއި ވެރިކަމެއް އޮތް ބޮޑު ޖަމާޢަތެކެވެ. މިހެންވެ އިސްލާމްދީނުގައި އެމީހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައިވެސް، އެ މަރުހަލާއާ ގުޅޭ&nbsp; އާ ސިފައެއްޖެހުނެވެ. އެއީ ކުރިން ޢާއްމުވެ ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަންތައްތައް، ވަކިކުރެވި ކަނޑައަޅެފައި އޮތުމުގެ ސިފައެވެ. ކުރިން ހަމައެކަނި އިރުޝާދުތަކެއް ކަމުގައި އޮތް ކަންތައްތައް، އެންމެންނަށް ލާޒިމުވާ ޤާނޫނުތަކެއްކަމުގައި ފަހުން ވިއެވެ. ކުރިން އެ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުވާ ބާރަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އީމާންކަމާއި ޟަމީރެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުވާނެ ވެރިކަމުގެ ބާރެއް، އީމާންކަމާއި ޟަމީރާއި އެކުއެކީ އޮތެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-madina-zamaanugai.jpg" alt="fiqh-zakaat-madina-zamaanugai" width="477" height="358" />މައްކާ ދުވަސްވަރު މުސްލިމުނަކީ ދީނީ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގަނެވިފައި ތިބި ބައިމަދު މީސްކޮޅެކެވެ. ނަމަވެސް މަދީނާގައި މުސްލިމުންނަކީ އަމިއްލަ ވަޒަނަކާއި ވެރިކަމެއް އޮތް ބޮޑު ޖަމާޢަތެކެވެ. މިހެންވެ އިސްލާމްދީނުގައި އެމީހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގައިވެސް، އެ މަރުހަލާއާ ގުޅޭ&nbsp; އާ ސިފައެއްޖެހުނެވެ. އެއީ ކުރިން ޢާއްމުވެ ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކަންތައްތައް، ވަކިކުރެވި ކަނޑައަޅެފައި އޮތުމުގެ ސިފައެވެ. ކުރިން ހަމައެކަނި އިރުޝާދުތަކެއް ކަމުގައި އޮތް ކަންތައްތައް، އެންމެންނަށް ލާޒިމުވާ ޤާނޫނުތަކެއްކަމުގައި ފަހުން ވިއެވެ. ކުރިން އެ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުވާ ބާރަކީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އީމާންކަމާއި ޟަމީރެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުވާނެ ވެރިކަމުގެ ބާރެއް، އީމާންކަމާއި ޟަމީރާއި އެކުއެކީ އޮތެވެ.</p> </div> ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: މައްކާގައި ޒަކާތްދިނުން އޮތް ގޮތް 2010-07-08T06:44:02+03:00 2010-07-08T06:44:02+03:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/fiqh-zakaat-makka-zamaanugai.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-makka-zamaanugai.jpg" alt="fiqh-zakaat-makka-zamaanugai" width="352" height="494" />އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި މުސްލިމުން މައްކާގައި ތިބިދުވަސްވަރު، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނާ އަޅާލުމާއި، އެމީހުންނަށްވާ މާލީ ޙައްޤުތައް ދިނުމާމެދު ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި، އަދި އެ އާޔަތްތަކުގައިވާ ގޮތާއި ވައްޓަފާޅި، ވޭތުވެދިޔަ ޞަފްޙާތަކުން އަހަރެމެންނަށް އެނގިޖެއެވެ. މި ގޮތުގެ އިތުރުން އެހެން ގޮތަކަށްވެސް، 'ޒަކާތް ދިނުމާ' ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. އެއީ، ޒަކާތްދޭ މީހުންނަށް ޘަނާކިޔައި، ނުދޭ މީހުން ނުބައިކުރުމެވެ. &nbsp;މައްކީ އެތަކެއް ސޫރަތަކުން، ސާފުކޮށް މިކަން ފެންނަން އެބަ އޮތެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-makka-zamaanugai.jpg" alt="fiqh-zakaat-makka-zamaanugai" width="352" height="494" />އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި މުސްލިމުން މައްކާގައި ތިބިދުވަސްވަރު، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނާ އަޅާލުމާއި، އެމީހުންނަށްވާ މާލީ ޙައްޤުތައް ދިނުމާމެދު ޤުރުއާނުގައި އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި، އަދި އެ އާޔަތްތަކުގައިވާ ގޮތާއި ވައްޓަފާޅި، ވޭތުވެދިޔަ ޞަފްޙާތަކުން އަހަރެމެންނަށް އެނގިޖެއެވެ. މި ގޮތުގެ އިތުރުން އެހެން ގޮތަކަށްވެސް، 'ޒަކާތް ދިނުމާ' ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނުގައި ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ. އެއީ، ޒަކާތްދޭ މީހުންނަށް ޘަނާކިޔައި، ނުދޭ މީހުން ނުބައިކުރުމެވެ. &nbsp;މައްކީ އެތަކެއް ސޫރަތަކުން، ސާފުކޮށް މިކަން ފެންނަން އެބަ އޮތެވެ.</p> </div> ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: އެދޭމީހާއާއި މަޙާރޫމުވެފައިވާމީހާއާއި މިސްކީނާއި ދަތުރުވެރިއާގެ ޙައްޤު 2010-06-15T06:01:03+03:00 2010-06-15T06:01:03+03:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/fiqh-zakaat-mahroome-vefaivaa-meehage-haggu.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-mahroome-vefaivaa.jpg" alt="fiqh-zakaat-mahroome-vefaivaa" width="339" height="459" />"ހަމަކަށަވަރުން، އިންސާނާ ހައްދަވާފައިވަނީ، ދަހިވެތި، ނަފްސު ނުހިފެހެއްޓޭ، ކެތްކުޑަ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. * އެ އިންސާނާއަށް، ދަތި، ނުބައިކަމެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ ކެތްތެރިކަންކުޑަ ހިތާމަކުރުންބޮޑު މީހެކެވެ. * އަދި އޭނާއަށް، ތަނަވަސްކަމާއި، ރަނގަޅު ގޮތްތައް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެއިން ހޭދަކުރުމުން މަނާވެގަނެ، ހިފަހައްޓާ މީހެކެވެ. * ނަމަވެސް އެއީ ނަމާދުކުރާ މީހުން މެނުވީއެވެ. * އެބައިމީހުންނީ، ނަމާދުކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނެވެ. * އަދި އެބައިމީހުންނީ، އެބައިމީހުންގެ މުދަލުގައި، އެނގި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙައްޤެއްވާ މީހުންނެވެ.* އެއީ ސުވާލުކޮށް އެދޭ މީހުންނަށާއި، ނިކަމެތި މަޙްރޫމުންނަށެވެ."</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-mahroome-vefaivaa.jpg" alt="fiqh-zakaat-mahroome-vefaivaa" width="339" height="459" />"ހަމަކަށަވަރުން، އިންސާނާ ހައްދަވާފައިވަނީ، ދަހިވެތި، ނަފްސު ނުހިފެހެއްޓޭ، ކެތްކުޑަ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. * އެ އިންސާނާއަށް، ދަތި، ނުބައިކަމެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އޭނާއަކީ ކެތްތެރިކަންކުޑަ ހިތާމަކުރުންބޮޑު މީހެކެވެ. * އަދި އޭނާއަށް، ތަނަވަސްކަމާއި، ރަނގަޅު ގޮތްތައް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެއިން ހޭދަކުރުމުން މަނާވެގަނެ، ހިފަހައްޓާ މީހެކެވެ. * ނަމަވެސް އެއީ ނަމާދުކުރާ މީހުން މެނުވީއެވެ. * އެބައިމީހުންނީ، ނަމާދުކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭ މީހުންނެވެ. * އަދި އެބައިމީހުންނީ، އެބައިމީހުންގެ މުދަލުގައި، އެނގި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙައްޤެއްވާ މީހުންނެވެ.* އެއީ ސުވާލުކޮށް އެދޭ މީހުންނަށާއި، ނިކަމެތި މަޙްރޫމުންނަށެވެ."</p> </div> ޒަކާތުގެ ފިޤުހު: މިސްކީނުންނަށް ކާންދިނުމަކީ އީމާންކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެއް 2010-05-25T07:38:57+03:00 2010-05-25T07:38:57+03:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/fiqh-zakaat-miskeenunna-kaandhinun.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-miskeenunna.jpg" alt="fiqh-zakaat-miskeenunna" width="339" height="459" /> އާޚިރަތް ދުވަހުގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއް، ޤުރުއާން ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އެއީ، ދޮގުކޮށް ކުފުރުވެގަތް މީހުން ނަރަކައިގައި ތިބޭ މަންޒަރު ފެނިގެން، ސުވަރުގޭގައި ތިބޭ ކަނާތްފަރާތުގެ އަހުލުވެރިން، އެ ކުށްވެރިންނާމެދު އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކުރާ މަންޒަރެވެ. ނަރަކައަށް ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ، ސުވަރުގެވެރިން ނަރަކަވެރިންނާ ސުވާލުކުރެއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް، ޖަވާބުގައި ނަރަކަވެރިން ބުނަނީ، މިސްކީނުންގެ ޙައްޤުތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށް، ބަނޑުހައިހޫނު ކަމާއި އަންނައުނު ނުލިބި އޮރިއާން ހާލުގެ ޝިކާރައަކަށް، ފަޤީރުން ދޫކޮށްލުމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/fiqh-zakaat-miskeenunna.jpg" alt="fiqh-zakaat-miskeenunna" width="339" height="459" /> އާޚިރަތް ދުވަހުގެ މަންޒަރުތަކުގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއް، ޤުރުއާން ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އެއީ، ދޮގުކޮށް ކުފުރުވެގަތް މީހުން ނަރަކައިގައި ތިބޭ މަންޒަރު ފެނިގެން، ސުވަރުގޭގައި ތިބޭ ކަނާތްފަރާތުގެ އަހުލުވެރިން، އެ ކުށްވެރިންނާމެދު އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކުރާ މަންޒަރެވެ. ނަރަކައަށް ވަނީ ކީއްވެގެންތޯ، ސުވަރުގެވެރިން ނަރަކަވެރިންނާ ސުވާލުކުރެއެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް، ޖަވާބުގައި ނަރަކަވެރިން ބުނަނީ، މިސްކީނުންގެ ޙައްޤުތަކާމެދު ފަރުވާކުޑަކޮށް، ބަނޑުހައިހޫނު ކަމާއި އަންނައުނު ނުލިބި އޮރިއާން ހާލުގެ ޝިކާރައަކަށް، ފަޤީރުން ދޫކޮށްލުމެވެ.</p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: މުހިއްމު ބޭނުމެއްނެތި ކުއްތާ ގެންގުޅުން 2010-04-27T10:59:19+02:00 2010-04-27T10:59:19+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-kutta-gengulhun.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-kutta-gengulhun.jpg" alt="halaal-haraam-kutta-gengulhun" width="315" height="222" />މުހިއްމު ބޭނުމެއްނެތި ގޭގައި ކުއްތާގެންގުޅުން، ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ. ބައެއް މުއްސަނދިން އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކުއްތާއަށް ނިކަން ދީލަތިކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައި، އެހެންނަމަވެސް އިންސާނަކަށް އެ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމާ ދަހިވާތަން އަހަރެމެން ދެކެމެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު&nbsp; ކުއްތާއަށް ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާއިން ނުފުދިގެން، ހުރިހާ ލޯތްބަކާއި ކުލުނެއް ވެސް ދެނީ ކުއްތާއަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުންނާ ޖެހުނީމާ، ލޯތްބެއް ކުލުނެއް ނުހުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-kutta-gengulhun.jpg" alt="halaal-haraam-kutta-gengulhun" width="315" height="222" />މުހިއްމު ބޭނުމެއްނެތި ގޭގައި ކުއްތާގެންގުޅުން، ނަބިއްޔާ –ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ. ބައެއް މުއްސަނދިން އެމީހުން ގެންގުޅޭ ކުއްތާއަށް ނިކަން ދީލަތިކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައި، އެހެންނަމަވެސް އިންސާނަކަށް އެ ޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމާ ދަހިވާތަން އަހަރެމެން ދެކެމެވެ. އަދި ބައެއްފަހަރު&nbsp; ކުއްތާއަށް ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާއިން ނުފުދިގެން، ހުރިހާ ލޯތްބަކާއި ކުލުނެއް ވެސް ދެނީ ކުއްތާއަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުންނާ ޖެހުނީމާ، ލޯތްބެއް ކުލުނެއް ނުހުރެއެވެ.</p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ (ފޮޓޯ) 2010-04-27T06:00:00+02:00 2010-04-27T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-foto.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-foto.jpg" alt="halaal-haraam-foto" width="610" height="379" /></p> <p>އޮޅުމެއް ނެތްގޮތުގައި، މި ފޮތުގައި މީގެ ކުރިން 'ޞޫރަ' 'ޞޫރަހެދުން' މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައަކީ، ބުދު، އަދި ކޮށައި މަށައި ބުދުހެދުން، ނުވަތަ ތަންތަނާއި އެއްޗެހީގައި ކުރެހުމެވެ. މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ (ފޮޓޯ) މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.</p> <p>ކެމެރާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައަކީ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައިވެސް އަދި މުސްލިމުންގެ ކުރީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ދުވަސްވަރުވެސް ނެތް، މިޒަމާނުގައި އަލަށް އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ޞޫރައާއި ޞޫރަހަދާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމް، މި ޒަމާނުގައި މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައަށް ވެސް ދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-foto.jpg" alt="halaal-haraam-foto" width="610" height="379" /></p> <p>އޮޅުމެއް ނެތްގޮތުގައި، މި ފޮތުގައި މީގެ ކުރިން 'ޞޫރަ' 'ޞޫރަހެދުން' މި ލަފްޒު ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައަކީ، ބުދު، އަދި ކޮށައި މަށައި ބުދުހެދުން، ނުވަތަ ތަންތަނާއި އެއްޗެހީގައި ކުރެހުމެވެ. މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ (ފޮޓޯ) މީގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ.</p> <p>ކެމެރާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަގާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައަކީ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުގައިވެސް އަދި މުސްލިމުންގެ ކުރީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ދުވަސްވަރުވެސް ނެތް، މިޒަމާނުގައި އަލަށް އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ކަންމިހެން އޮތްއިރު، ޞޫރައާއި ޞޫރަހަދާ މީހުންނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ޙުކުމް، މި ޒަމާނުގައި މިކިޔާ ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރައަށް ވެސް ދެވިދާނެހެއްޔެވެ؟</p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ހެދުންއެޅުމާއި ޒީނަތުގައި 2010-04-26T06:00:00+02:00 2010-04-26T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-hedhun-elhumaai-zeenah.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ހަމަ ކަށަވަރުން ﷲ އަކީ ރީތިހާ ސިފަތަކުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ ރީއްޗަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ." src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-hedhun-elhumaai-zeenah.jpg" alt="halaal-haraam-hedhun-elhumaai-zeenah" width="331" height="282" />ފެންނަފެނުމަށް ރީތިކޮށް ހުރުމާއި، ރީއްޗަށް ހެދުންލުމާއި، ކަރާމާތް ލިބިގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި، އަދި ﷲ ދެއްވާފައިވާ ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާމުގެ ބޭނުންހިފުމަކީ، އިސްލާމްދީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ކިއެއްތަ، މިއީ އޭނާގެ ކިބައިން އިސްލާމްދީން އެދޭކަމެކެވެ.</p> <p>އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ހެދުންއެޅުމުގެ އޮތީ ދެ ބޭނުމެކެވެ. އެއީ ޢައުރަ ނިވާކުރުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމެވެ. މިހެންވެ މާތް ﷲ އާދަމުގެ ދަރީންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ގުނުއްވަމުން، އޭގެ ތެރޭގައި ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާންވެސް ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ: <span class="arabic">يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً</span></p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ހަމަ ކަށަވަރުން ﷲ އަކީ ރީތިހާ ސިފަތަކުގެވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެ ރީއްޗަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ." src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-hedhun-elhumaai-zeenah.jpg" alt="halaal-haraam-hedhun-elhumaai-zeenah" width="331" height="282" />ފެންނަފެނުމަށް ރީތިކޮށް ހުރުމާއި، ރީއްޗަށް ހެދުންލުމާއި، ކަރާމާތް ލިބިގެންވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުރުމާއި، އަދި ﷲ ދެއްވާފައިވާ ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާމުގެ ބޭނުންހިފުމަކީ، އިސްލާމްދީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. ކިއެއްތަ، މިއީ އޭނާގެ ކިބައިން އިސްލާމްދީން އެދޭކަމެކެވެ.</p> <p>އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ހެދުންއެޅުމުގެ އޮތީ ދެ ބޭނުމެކެވެ. އެއީ ޢައުރަ ނިވާކުރުމާއި ޒީނަތްތެރިވުމެވެ. މިހެންވެ މާތް ﷲ އާދަމުގެ ދަރީންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ގުނުއްވަމުން، އޭގެ ތެރޭގައި ހެދުމާއި ޒީނަތްތެރި ފޭރާންވެސް ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ: <span class="arabic">يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً</span></p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ރާ 2010-04-26T06:00:00+02:00 2010-04-26T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-raa.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-raa.jpg" alt="halaal-haraam-raa" width="340" height="340" />ރާއާ ބެހޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރެއްވީ، ރާ އުފައްދާފައިވަނީ ކޮންއެއްޗަކުންތޯ ނުބަލާ، ރަލުގެ އަސަރަށް ބެލުމަށެވެ. އެ އަސަރަކީ މަސްތުވުމެވެ. ވީމާ މަސްތުކުރުމުގެ ބާރު ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ރާ ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. މީހުން އަދި ކޮންމެ ނަމެއް ކީ ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކުން ހެދިފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، މަސްތުކުރުވާ އެއްޗެއްވިޔާ އެއީ ރާއެވެ. މިގޮތުން މިޒަމާނު މީހުން މިކިޔާ ބިޔަރާއި އަދި މިފަދަ ހުރިހާ ބުއިމަކީވެސް ބުއިން ޙަރާމް ރާއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-raa.jpg" alt="halaal-haraam-raa" width="340" height="340" />ރާއާ ބެހޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- އެންމެ ފުރަތަމަ އިޢުލާންކުރެއްވީ، ރާ އުފައްދާފައިވަނީ ކޮންއެއްޗަކުންތޯ ނުބަލާ، ރަލުގެ އަސަރަށް ބެލުމަށެވެ. އެ އަސަރަކީ މަސްތުވުމެވެ. ވީމާ މަސްތުކުރުމުގެ ބާރު ހުންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ރާ ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. މީހުން އަދި ކޮންމެ ނަމެއް ކީ ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކުން ހެދިފައިވީކަމުގައި ވިޔަސް، މަސްތުކުރުވާ އެއްޗެއްވިޔާ އެއީ ރާއެވެ. މިގޮތުން މިޒަމާނު މީހުން މިކިޔާ ބިޔަރާއި އަދި މިފަދަ ހުރިހާ ބުއިމަކީވެސް ބުއިން ޙަރާމް ރާއެވެ.</p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: މަސްތުވާތަކެތި 2010-04-26T06:00:00+02:00 2010-04-26T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-masthuvaa-thakethi.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-masthuvaa-thakethi.jpg" alt="halaal-haraam-masthuvaa-thakethi" width="610" height="358" /></p> <p>"ރާއަކީ ބުއްދީގެ މައްޗަށް ފަރުދާއެޅޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ." ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާގެ މިންބަރުފުޅުމަތިން، ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބުއްދިވެރި މިބަސްފުޅުން، ރާގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެހެން ވިދާޅުވީ ސުވާލުކުރާ މީހުންގެ ސުވާލުތަކާއި އޮޅުންއަރާ މީހުންގެ އޮޅުންތައް ގިނަވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ބުއްދިއަށް އަސަރުފޯރުވައި، ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރުމާއި ކަންކަން ދެނެގަތުންފަދަ ސިކުނޑީގެ ޠަބީޢީ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި، އޭގެ މައްޗަށް ފަރުދާއެއް އަޅާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ރާއެވެ. މާތް ﷲ އާއި އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ، ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ވަނީ އެ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-masthuvaa-thakethi.jpg" alt="halaal-haraam-masthuvaa-thakethi" width="610" height="358" /></p> <p>"ރާއަކީ ބުއްދީގެ މައްޗަށް ފަރުދާއެޅޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ." ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާގެ މިންބަރުފުޅުމަތިން، ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބުއްދިވެރި މިބަސްފުޅުން، ރާގެ މަފްހޫމަކީ ކޮބައިކަން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެހެން ވިދާޅުވީ ސުވާލުކުރާ މީހުންގެ ސުވާލުތަކާއި އޮޅުންއަރާ މީހުންގެ އޮޅުންތައް ގިނަވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. ބުއްދިއަށް އަސަރުފޯރުވައި، ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރުމާއި ކަންކަން ދެނެގަތުންފަދަ ސިކުނޑީގެ ޠަބީޢީ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅައި، އޭގެ މައްޗަށް ފަރުދާއެއް އަޅާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ޙަރާމްކުރެވިފައިވާ ރާއެވެ. މާތް ﷲ އާއި އަދި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ، ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ވަނީ އެ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ގޭތެރޭގައި 2010-04-26T06:00:00+02:00 2010-04-26T06:00:00+02:00 http://kavaasaa.com/dheen/fiqh/alhukan/halaal-haraam-geythereygai.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-geythereygai.jpg" alt="halaal-haraam-geythereygai" width="610" height="339" />ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރު ޙަރާމްވުމުން، މުސްލިމު މީހާގެ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި ހިފައިގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް، ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ނަމަނަމަ ހީނުކުރާށެވެ. އެހެނީ މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޙަލާލު ތަކެތި ވަރަށް ގިނަވެފައި ދާއިރާ ނިކަން ފުޅަލެވެ. ބިއްލޫރި، މުށި، ލޮއި، އަދި މި ނޫނަސް ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ މަޢްދަންތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކަންވާރާއި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ޒިނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިތަންމެހާވެސް ރީތި އެއްޗެހި ހުރެއެވެ! ކޮޓަނާއި ކިއްތާނުފަދަ އެކި ކަހަލަ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ ނުހަނު ރީތި ބާލީހާއި&nbsp; އެނދު ސޯފާ ހުރެއެވެ!</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/halaal-haraam-geythereygai.jpg" alt="halaal-haraam-geythereygai" width="610" height="339" />ރަނާއި ރިހީގެ ކަންވާރު ޙަރާމްވުމުން، މުސްލިމު މީހާގެ ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށާއި ހިފައިގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗަށް، ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ނަމަނަމަ ހީނުކުރާށެވެ. އެހެނީ މިކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޙަލާލު ތަކެތި ވަރަށް ގިނަވެފައި ދާއިރާ ނިކަން ފުޅަލެވެ. ބިއްލޫރި، މުށި، ލޮއި، އަދި މި ނޫނަސް ތަފާތު ބާވަތް ބާވަތުގެ މަޢްދަންތަކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކަންވާރާއި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ޒިނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކިތަންމެހާވެސް ރީތި އެއްޗެހި ހުރެއެވެ! ކޮޓަނާއި ކިއްތާނުފަދަ އެކި ކަހަލަ ފޮތިން ހަދާފައި ހުންނަ ނުހަނު ރީތި ބާލީހާއި&nbsp; އެނދު ސޯފާ ހުރެއެވެ!</p> </div>