ބުރާސްފަތި20200528

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އަޅުކަން

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ މާތްކަން

arafa_dhuvasޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޛުލްޙައްޖާ މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހެވެ. ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހަކީ އެންމެ މާތްވެގެން ވާ ދުވަސްތައް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ދެކިލައްވައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރެއަށް ވުރެ ވެސް ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަދުވަސް މާތްކަމަށް ދެކިލައްވައެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންމެ މާތް ރެއަކީ ލައިލަތުލް ޤަދްރިއެވެ. އެންމެ މާތްދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ.

ތަފްޞީލު...ފާއިތުވެފައިވާ ނަމާދުތައް ޤަޟާ ކުރުން

faaithu-namaadhu-gazaakurunނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މަތިވެރި އެއް އަޅުކަމެވެ. މި ދީނުގެ މައި ތަނބެވެ. ފަހެ ނަމާދު ޤާއިމު ކޮށްފި މީހާ ދީން ޤާއިމު ކޮށްފިއެވެ. ނާމާދު ދޫކޮށްފި މީހާ ދީން ހަލާކު ކޮށްފިއެވެ . ނަމާދު ދޫކޮށް ނުވަތަ ނަމާދު ކުރުމާއިމެދު ފަރުވާކުޑަ ނުކުރުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމުރު ކުރަށްވާފައެވެ. ބާލިޢު ވެފައިވާ ބުއްދިހުރި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ނަމާދު ފަރުޟު ނުވަނީ ހަމައެންމެ ދެބެޔަކަށް ވަކިހާލަތެއްގައެވެ. އެއީ ހައިޟުވެރި އަންހެނާއާއި ނިފާސްވެރި އަންހެނާއެވެ. މި ނުން އިސްތިސްނާއެއް ނަމާދު ނުކުރުމަކަށް ނެތެވެ. ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ހުއްޓަސް ، ހޫނަސް ، ފިންޏަސް ، ފެންލިބެން ހުއްޓަސް ނެތަސް ، ބައްޔަސް ނަމާދު ކުރުން މުސްލިމުނގެ މައްޗަށް ފަރުޟުވެގެން ވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.