ހޮނިހިރު20200808

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ފަހުގެ މައްސަލަތައް

އައިބެއް ހުރުމުން ދަރިވެއްޓުން

aibu-hurumun-dhari-vettunފެށުން:

ބަނޑުގައިވާ ކުއްޖާގެކިބާގައި އުފެދުމުގެ އައިބެއް ހުރިކަން، އުފަންވުމުގެ ކުރިން ދެނެގަނެވޭ ޢިލްމީ ކުޅަދާނަކަން އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ފަހުންނެވެ. އެހެންވެ ކުރީ ޒަމާނުގައި ދަރިވެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކި ޢިލްމުވެރިން އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނީ، ރޫޙު އެޅުއްވެނީ ސަތޭކަވިހި ދުވަސް ފަހުންކަން ޞައްޙަ ޙަދީޘުން ސާބިތުވާތީ، އެ މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައިގެންނެވެ.

ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާގޮތުން، ބަނޑުގައިވާ ކުއްޖާގެ އެންމެ ނާޒުކު މަރުހަލާއަކީ ފުރަތަމަ ސާޅީސްފަސްދުވަހެވެ.

ތަފްޞީލު...ސާމީ ދަރިކޮޅާއި ޢަދާވާތްތެރިވުން : އިޒްރޭލުގެ ދިފާޢީ ތަވީދު

antisemiticދާދިފަހުން، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން އެދިގެން، ޔޫރަޕުގެ އިއްތިޙާދުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމެއް ނެގުނެވެ. މިޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޢުޟޫޢަކީ، ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤައުމުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމެވެ.

ޔޫރަޕުގެ އިސް އިދާރާތަކާއި، އެމީހުންގެ ރަޙްމަތްތެރި އެމެރިކާއިން ހީކުރިގޮތާއި ޚިލާފަށް، މިޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ބައިވެރިވެ އެންމެ ގިނަ މީހުންގެ ނަޒަރުގައި ދުނިޔޭގެ އަމާންކަމަށް އެންމެ ނުރައްކާ ކުރާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ އިޒްރޭލެވެ. ދެވަނައަށް އައީ އެމެރިކާއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.