ދުޢާ އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/feed/atom.html 2019-04-18T08:48:57+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ވިތުރީގައި ކީދާނެ ޤުނޫތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 2009-09-27T06:00:00+02:00 2009-09-27T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/vithuri-qunooth-ge-dhivehi-thaurjamaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/duaa-qunoot.jpg" alt="duaa-qunoot" width="302" height="358" />މާނައަކީ : '' އޭ ﷲ ! މިއަޅާއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި، އިބަރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގު ދެއްކެވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ލައްވާފާނދޭވެ! އަދި އިބަ ރަސްކަލާނގެ މާފުދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް މާފުދެއްވާނދޭވެ!&nbsp; {މި މާނަކުރެވޭ އަނެއްގޮތަކީ: އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ،ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކަން ދެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މި އަޅާ ލައްވާފާދޭވެ!} އަދި އިބަ ރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެބައެއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެވޮޑިގެންނެވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މިއަޅާ ލައްވާފާނދޭވެ!</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/duaa-qunoot.jpg" alt="duaa-qunoot" width="302" height="358" />މާނައަކީ : '' އޭ ﷲ ! މިއަޅާއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި، އިބަރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގު ދެއްކެވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ލައްވާފާނދޭވެ! އަދި އިބަ ރަސްކަލާނގެ މާފުދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް މާފުދެއްވާނދޭވެ!&nbsp; {މި މާނަކުރެވޭ އަނެއްގޮތަކީ: އަދި އިބަރަސްކަލާނގެ،ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކަން ދެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މި އަޅާ ލައްވާފާދޭވެ!} އަދި އިބަ ރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެބައެއްގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެވޮޑިގެންނެވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މިއަޅާ ލައްވާފާނދޭވެ!</p> </div> ޛިކުރު ކުރުމުގެ ފާއިދާ 2006-11-02T07:00:00+02:00 2006-11-02T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/zikru-kurumuge-faaidhaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/dhuaa-faaidhaa.jpg" alt="dhuaa-faaidhaa" width="299" height="400" />ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތެރޭގައި އިމާމް އިބްނު އަލްޖައުޒީ، އޭނާގެ ''އައްތަބްޞިރާ ފީ އަލްވަޢްޡި'' ގައި ނަވާރަ އަދަބެއް ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ:-</p> <p>އެކެއް: މާތް ވަގުތުތަކުގައި ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ދޭއް: މާތް ހާލަތެއްގައި ހުރެ ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ތިނެއް: ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެ ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ހަތަރެއް: ދުޢާ ކުރުމުގައި އަޑު މަޑު ކުރުން.</p> <p>ފަހެއް: ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔުން.</p> <p>ހައެއް: ދުޢާކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޘަނާ ދެންނެވުން.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/dhuaa-faaidhaa.jpg" alt="dhuaa-faaidhaa" width="299" height="400" />ދުޢާ ކުރުމުގެ އަދަބުތެރޭގައި އިމާމް އިބްނު އަލްޖައުޒީ، އޭނާގެ ''އައްތަބްޞިރާ ފީ އަލްވަޢްޡި'' ގައި ނަވާރަ އަދަބެއް ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ:-</p> <p>އެކެއް: މާތް ވަގުތުތަކުގައި ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ދޭއް: މާތް ހާލަތެއްގައި ހުރެ ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ތިނެއް: ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހުރެ ދުޢާ ކުރުން.</p> <p>ހަތަރެއް: ދުޢާ ކުރުމުގައި އަޑު މަޑު ކުރުން.</p> <p>ފަހެއް: ކީރިތި ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔުން.</p> <p>ހައެއް: ދުޢާކުރުމުގެ ކުރިން ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ޘަނާ ދެންނެވުން.</p> </div> ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ 2006-01-31T17:13:59+02:00 2006-01-31T17:13:59+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/arafaai-khutbaa.html ތަރުޖަމާ ކުރީ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/arafa_dhuvas.jpg" alt="arafa_dhuvas" width="352" height="283" />އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއްﷲ ވަ ވަބަރަކާތުހޫ ...</p> <p>ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ޙަމްދެއް ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ﷲ އަށެވެ. އަޅަމެން އެކަލާނގެ އަށް ޙަމްދު ކޮށް، އެ ކަލާނގެ ވާގިފުޅަށް އެދެމެވެ. އަދި އެ ކަލާނގެއަށް އިސްތިޣްފާރުކޮށް ތައުބާ ވަމެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަމާއި، އަހަރެމެން ކުރާ ނުބައި ޢަމަލުތުކުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. ﷲ ހިދާޔަތް ދެއްވި މީހަކު މަގު ފުރެއްދޭނެ މީހަކު ނުވޭ. އަދި ﷲ މަގުފުރައްދަވައިފި މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދޭނެ މީހަކު ނުވެއެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ކުރެވޭ އެހެން އިލާހެއް ނުވާކަމަށާއި، އެކަލާނގެ އަށް ޝަރީކެއް ނުވާ ކަމަށް ހެކިވަމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/fiqh/arafa_dhuvas.jpg" alt="arafa_dhuvas" width="352" height="283" />އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަ ރަޙްމަތުއްﷲ ވަ ވަބަރަކާތުހޫ ...</p> <p>ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ޙަމްދެއް ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ﷲ އަށެވެ. އަޅަމެން އެކަލާނގެ އަށް ޙަމްދު ކޮށް، އެ ކަލާނގެ ވާގިފުޅަށް އެދެމެވެ. އަދި އެ ކަލާނގެއަށް އިސްތިޣްފާރުކޮށް ތައުބާ ވަމެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަމާއި، އަހަރެމެން ކުރާ ނުބައި ޢަމަލުތުކުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. ﷲ ހިދާޔަތް ދެއްވި މީހަކު މަގު ފުރެއްދޭނެ މީހަކު ނުވޭ. އަދި ﷲ މަގުފުރައްދަވައިފި މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދޭނެ މީހަކު ނުވެއެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވާ ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަން ކުރެވޭ އެހެން އިލާހެއް ނުވާކަމަށާއި، އެކަލާނގެ އަށް ޝަރީކެއް ނުވާ ކަމަށް ހެކިވަމެވެ.</p> </div> ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ 2005-06-27T07:00:00+03:00 2005-06-27T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/dharin-libumai-edhi-kurevey-dhuaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/kudhin-dhuaa.jpg" alt="kudhin-dhuaa" width="204" height="267" />މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭ ގިނަ ގުނަ ނިޢްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ނިޢްމަތެއް ކަން ކަށަވަރެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކީ މި ނިޢްމަތް ލިބޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުއްޖަކު ލިބޭ އިރު، އަނެއް ބަޔަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ފަހު ލިބޭތަން ވެސް އާދެއެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު މި ނިޢްމަތުން އެއްކޮށް މަޙްރޫމް ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/kudhin-dhuaa.jpg" alt="kudhin-dhuaa" width="204" height="267" />މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭ ގިނަ ގުނަ ނިޢްމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ނިޢްމަތެއް ކަން ކަށަވަރެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކީ މި ނިޢްމަތް ލިބޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުއްޖަކު ލިބޭ އިރު، އަނެއް ބަޔަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ފަހު ލިބޭތަން ވެސް އާދެއެވެ. އަދި އަނެއް ބަޔަކު މި ނިޢްމަތުން އެއްކޮށް މަޙްރޫމް ވެއެވެ.</p> </div> ކީރިތި ގުރުއާނުން ހޮވާލެވިފައިވާ ބައެއް ދުޢާތައް 2004-12-11T07:00:00+02:00 2004-12-11T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/keerithi-quranun-hvaalevifaivaa-bai-dhuaa.html ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު azee@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/noble_Quran.jpg" alt="noble_Quran" width="252" height="386" />ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ދުޢާ ކުރުމުގައި މީހަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ފުރިހަމަ، އެންމެ ޝާމިލު، އެންމެ ބަލާޣަތްތެރި ދުޢާ އަކަށް ވާނީ ، މާތް ﷲގެ ކަލާމްފުޅު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ދުޢާތަކެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފަހަރު މި ލިޔެލަނީ ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ ދުޢާ އެއްގެ ގޮތުގައި އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި އޭގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/quran/noble_Quran.jpg" alt="noble_Quran" width="252" height="386" />ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ދުޢާ ކުރުމުގައި މީހަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެންމެ މޮޅު، އެންމެ ފުރިހަމަ، އެންމެ ޝާމިލު، އެންމެ ބަލާޣަތްތެރި ދުޢާ އަކަށް ވާނީ ، މާތް ﷲގެ ކަލާމްފުޅު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ދުޢާތަކެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މި ފަހަރު މި ލިޔެލަނީ ޤުރުއާނުގައި ހިމެނޭ ދުޢާ އެއްގެ ގޮތުގައި އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާއި އޭގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާއެވެ.</p> </div> ހިތާމައާއި ކަންނެތްކަމުން ދުރުވުމަށް ކުރާ ދުޢާއެއް 2004-07-01T07:00:00+03:00 2004-07-01T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/dhuaa/hithaama-aa-kenneikamun-dhuruvaan-kuraa-dhuaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="arabic"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/ufaa-dhuaa.gif" alt="ufaa-dhuaa" width="332" height="249" />اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ‏ ‏وَضَلَعِ ‏ ‏الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ‏</p> <p>މާނައަކީ : ''ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ރަސްކަލާނގެ ވާގިފުޅާ ލައިގެން، ވާން އޮތް ކަންކަމަށް ވެވޭ ދެރަ، އަދި ނިމިފައިވާ ކަންކަމަށް ކުރެވޭ ހިތާމަ، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން އަދި ކަންނެތްކަން، އަދި ފިނޑިކަން އަދި ދަހިވެތިކަން އަދި ބަރު ދަރަނިވެރިވުން އަދި އެހެން މީހުންގެ ބާރު ދަށުވުމުން، ރައްކާތެރިކަމަށް މިއަޅާ އެދެމެވެ.''</p> </div> <div class="feed-description"><p class="arabic"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/dhuaa/ufaa-dhuaa.gif" alt="ufaa-dhuaa" width="332" height="249" />اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ‏ ‏وَضَلَعِ ‏ ‏الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ‏</p> <p>މާނައަކީ : ''ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ރަސްކަލާނގެ ވާގިފުޅާ ލައިގެން، ވާން އޮތް ކަންކަމަށް ވެވޭ ދެރަ، އަދި ނިމިފައިވާ ކަންކަމަށް ކުރެވޭ ހިތާމަ، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން އަދި ކަންނެތްކަން، އަދި ފިނޑިކަން އަދި ދަހިވެތިކަން އަދި ބަރު ދަރަނިވެރިވުން އަދި އެހެން މީހުންގެ ބާރު ދަށުވުމުން، ރައްކާތެރިކަމަށް މިއަޅާ އެދެމެވެ.''</p> </div>