ބުދަ20201125

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ދީނާއިދުނިޔެ ދީނާއިދުނިޔޭގެ ބައިތައް ޢަޤީދާ އެންމެ ކުށަކާއި ހެދިވެސް ނަރަކައަށް ވަދެދާނެތަ؟

އެންމެ ކުށަކާއި ހެދިވެސް ނަރަކައަށް ވަދެދާނެތަ؟

naraka-thasavvuruﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާ ހެއްދެވީ ބަލިކަށި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އިންސާނާ ހެއްދެވުމަށްފަހު މުކައްލަފެއްގެ ގޮތުގައި ލައްވައި، އިމްތިޙާނު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އެއީ އަޅުތަކުންނާއިމެދު އޯގާތެރިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އިންސާނާ ހެއްދެވިއިރުވެސް، އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އެހެންވެ އިންސާނާ ދުނިޔޭގައި ލެއްވުމަށްފަހު، އޭނާއަށް ކުރެވޭ ކުށްތައް ފޮހެވޭނެ، ފަތް ޠާހިރު ކުރެވޭނެ، ކަންތައްތަކެއް(ކައްފާރާ) ލެއްވިއެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.