އަންގާރަ20200121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ވާހަކަ

ސަޢުދިއްޔާ

saudiyaa 316 260އަލީގެ އާދައިގެ މަތިން މި އަދުވެސް ދިޔައީ ޓެކްސީ ކުރާށެވެ. މިޒާޖުގައި ހިތްހެޔޮ ގޮތެއްހުންނަ އަލީ، އެންމެންނާއި މެދުވެސް ވީހާވެސް ހެޔޮކޮށް ކަންތައްކުރުމަކީ އާދައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ނުބައި ކޮށް ހީނުކުރެއެވެ. ދަތުރެއް ނުލިބި ގިނަ އިރުވީމައި، ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭގޮތެއްވެފައި ހުއްޓާ، މަސްމާރުކޭޓު ފަހަނައަޅާ މާކަ ދުރަށް ނުދެވެނީސް، މީހަކު

ތަފްޞީލު...މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 2: ޙައްޤުވެރިޔާ

musto-hagguveriya

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެމް.އެސް.އެލް ގެ ބޯޓަކުން ދަތުރުކުރަން ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެދަތުރުގައި އޭނާއާއި އެންމެ އެކުގައި އުޅުނު އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސަކު ވަނީ ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަދި އޭރު ކަންތައްތައް އޮންނަ ގޮތުން މާބޮޑު ތަޙުޤީޤެއްވެސް އެކަމާއި މެދަކު ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ. މީހުން ތަފާތު ވާހަކަ ދައްކާ އުޅުނެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ އޭރުއެވެ. މިހާރު އެކަންތައް ހަނދާންހުރި އެކަކުވެސް ހުރިކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

ތަފްޞީލު...އެކަނިކޮށްފަ ނުދޭ

ekanikoffaކޮޓަރީ އެނދުމަތީ ހަރަކާތް ހުއްޓިފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށްއޮތް ނިހާން ފެނުމާއެކު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނަގެ ހިތަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ނިހާން އަބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުވާއަކީ ދަރިފުޅުގެ ކަންކަމުގަ ޝަހޫ ފަރުވާ ކުޑަކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އެކަމަކު ދުވަކުވެސް ޝަހޫއަކަށް އެކަން އިސްލާޙެއް ނުކުރެވެއެވެ. ދެން ނުވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މިހާރު މިއޮތީ މާލަސް ވެފައެވެ. ޝަހޫ މަޑުމަޑުން ނިހާން ގާތު އެނދުގައި އިށީނެވެ. ނިހާންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ މަންޒަރު ފެނިފައި ޝަހޫއަށް އަނެއްކާވެސް ރޮވެން ފެށުނެވެ. އޭނަ މަޑުމަޑުން ނިހާންގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. ނިހާން ޝަހޫގެ އަތް ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ.

ތަފްޞީލު...ހަމައެކަނި ލޯބި

onlylov

އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މިދުވަހެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާއާއިއެކު، މެންދުރުކެއުމަށްފަހު، އަހަރެން އޭނާއަށް ޝަކުވާކުރީމެވެ. '' މީ ލޯބިވެރިންގެ ދުވަސް.. ކީއްވެމިއަދު އަހަންނަށް މަލެއް ނުދިނީ؟'' އޭނާ ބުމަ މައްޗަށް ހިއްލާލާފައި ބުންޏެވެ. '' ކީއްކުރަންދޭ މަލެއް؟ ތީ އަހަރެގެން އެއްވެސް މީހެއްނޫނެއްނު؟'' '' އެހެންވިއްޔާ އެންމެ ކުޑަމިނުން އަހަންނަށް ކާޑެއް ފޮނުވައިދީ..'' އޭނާގެ ރާގުހުރިގޮތުން، ދެރަވެފައި އަހަރެން ބުނީމެވެ. '' އާނ. އާނ. ކައިގެން ގޮސް އަހަރެން އީ-ކާޑެއް ފޮނުވާނަން.'' އޭނާ ބުންޏެވެ.

ތަފްޞީލު...''އާމަގު ފިނިއަށި''

aamagu

އެއީ ދެމަފިރިންނެވެ. އެހެންވީމާ އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދައްކައެވެ. އެކަމަކު ރޫޙެއްނެތެވެ. އުޅެނީ އެއްގެއެއްގައެވެ. ނިދަނީ އެއް އެނދެއްގައެވެ. އޮންނަނީ ދެމީހުން ދެފަރާތަށް މޫނު ލައިގެންނެވެ. ޝަރީފު، ބޯދަށަށް އަތްލައިގެން އަތް އައްސިވަންދެން އޮވެދާނެއެވެ. ތަންމަތި އެއީ ސަނާއަށް ހޫނުކަމެއްނެތް ފިނިއަށްޓެވެ. ސަނާ، ވާހަކަ ފޮތުގެ ތެރެއިންލައިފާގޮސް ވަންނާނީ އަރާމުދިނީގެ ތެރެއަށެވެ.

ޝަރީފުގެ ބަތްތަށި ސަނާ މޮޑެދެއެވެ. އަބަދުވެސް މޮޑެދޭގޮތަށެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަހަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައިރު...

busބަހެއް އާދޭތޯ މަޑުކޮށްގެންހުރުމަކީ ވަގުތުބޭކާރު ކުރުމެވެ. އަހަރެން މިބުނި ބަހުގެ މާނައަކީ އެއީ އެއްވެސް އުފެއްދުންތެރި ހަރަކާތެއްނޫނެވެ. ''މަޑުކޮށްގެންހުރުން'' އެއީ ހަރަކާތެއްކަމަށް ކަލާ ބަލާނަމައެވެ. އެކަމަކު މިގޮތަށް ބަހަށް އިންތިޒާރުކުރާއިރު ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާކަހަލަ މީހުންނާ ދިމާވެއެވެ. މިސާލަކަށް އަހަރެން ބަސް ސްޓޮޕްގައި އިންއިރު ލައިގަތް އަންހެންކުއްޖާ ނަގަމާ

ތަފްޞީލު...އެއީ ތަޤުދީރުގައިވާ ގޮތެވެަ

taqdeerއާރެއަކަށް ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އޭގެ އެކުވެރިންނާއެކު ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ރިހިދޯދިން މުޅި ދުނިޔެ ދަނީ ގިރިޓީ ކުރަމުންނެވެ. ރީނާ އިށީދެއިން ޓެރަސްވެސް ވަނީ ހަނދުގެ ނަލަ ދޯދިން ރިހި ދޫލައެއް ލެވިފައެވެ. ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައްވެސް ހަނދާ އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން ރީނާގެ ފަންފަން އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެމުންދެއެވެ. މަޔަކުދަރިއެއްގެ ގައިގައި ފިރުމައިދޭހާ ލޯބިންނެވެ.

ތަފްޞީލު...މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 1: ނިވެމުން ދިޔަ ހުޅުކޮޅު

mustho1

ކިތައްމެ ލޯބިން އުޅެފައި ކުރެވޭ ކާވެނި ރޫޅިފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ކިތައްމެ ބަދަހި ގުޅުމެއް އޮތް ދެ ރަޙްމަތްތެރިން ރުޅިވެފައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަދި ލޭގެ ގުޅުން ނުވަތަ ރަޙިމުގެ ގުޅުންވެސް ކެނޑިފައި ހުންނަލެއް މަދެއްނޫނެވެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ދިމާވާން ލައްކަ ގިނަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެއެވެ. ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންތަކުގައި ވިސްނާލުމެއް ނެތި، މިފަދަމިފަދަ މާތް

ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ ހެޔޮވާވަރު ކަމެއްނޫނެވެ. ކުދިކަންތައް އެއްކިބާގައި އޮއްވާ، ބޮޑުކަމެއް ދިމާވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ކަމުގެ ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ އެކަން އޮންނާންވާނެ ގޮތެވެ.

ތަފްޞީލު...ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ.

vloabiveއޮފީހަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުން ޓެކްސީގައި އިންއިރު ވެސް އަހަރެންގެހިތް ވަނީ ވަރަށް ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ. އެކިކަހަލަ ސުވާލު ހިތަށްއަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އޮފީހުން ދިމާވާނީ ކޮންކަހަލަ ބަޔަކާބާއެވެ؟ އެއިން އެކަކުވެސް އަހަންނާއި ރައްޓެހިކަން ބާއްވާނެބާއެވެ؟ އަހަންނާއި ވާހަކަ ދައްކާނެބާއެވެ؟ ހަމަ ގައިމުވެސް އެކަކު ހުންނާނެއެވެ. މިކަހަލަ ޚިޔާލްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިންދާ އޮފީހަށް އާދެވިއްޖެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ނަހުޒާ

nahuzaa

ނަޢީމް އޭނާގެ ބާވެފައިވާ މައުންޓަން ބައިސްކަލުގަޑުގައި، ގެއާ ދިމާލަށް އަންނައިރު ހިތުތެރޭގައިވާ ރުޅިގަނޑު ގަދަވަމުން އާދެއެވެ. މިރޭ ފިހާރައިގެ މަސައްކަތް ނިންމާލީ ބޮޑުސޭޓާ ކޮށްލި ޒުވާބުގަނޑަކުންނެވެ. ފިހާރައިގެ ބޮޑު ސޭޓު ދެކެ އަންނަ ރުޅި ފަޅައިގެން ދިޔައީ، ހުކުރުދުވަހު ހަތަރުދަމު މަސައްކަތް ކުރުވީތީއެވެ. ގެ ހުންނަ ގޯޅިގަނޑަށް އެޅުމާއެކު ނަޢީމުގެ ރުޅިއަށް ފިނިކަމެއް އައިސް، އަންހެނުން ނަހުޒާ މަތިން ހަނދާންވިއެވެ. އެއާއެކު އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

ތަފްޞީލު...ބަރްސީސާ

barseesaވަރަށް ކުރީގެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް ޢިލްމުވެރި، އަޅުވެރި މީހަކު އުޅުނެވެ. އެ މީހާގެ ނަމަކީ ބަރްސީސާ އެވެ. އޭނާ އަކީ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ މީހެކެވެ. ﷲ އޭނާގެ އަތުގައި ލައްވައިފައިވާ ޝިފާގެ ބާރުގެ ސަބަބުން ދުރު ދުރުން މީހުން އޭނާޔާ ބައްދަލު ކުރާން އާދެ އެވެ. އޭނާގެ ފަރުވާއިން ބަލި ފަސޭހަ ވެގެން، ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ދާ މީހުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ބަރްސީސާގެ މި ޢިއްޒަތާއި، ހެޔޮ ނަމުގެ ސަބަބުން ޝައިޠާނާގެ ހިތުގައި ހަސަދަވެރިކަންއުފެދިއްޖެ އެވެ. ވުމާއެކު އޭނާ މަސައްކަތް ފެށީ ބަރްސީސާގެ ރީތި ނަން ހުތުރު ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ހޯދާށެވެ.

 

ތަފްޞީލު...ޝުޢޫރު

shuoorވިއްސާރަދުނީގެ ކުލަތަކުން ދުނިޔެ އުޖާލާވިއެވެ. ކަޅުވިލާތައް ކެހި، ބަހާރެއްގެ ހިތްގައިމުކަން ރަމްޒުވިއެވެ. އުއްމީދީ ކުލަތަކަކުން ޙަޔާތަށް ދިރުން ލިބުނުކަހަލަ އެވެ. ގެތެމުން ދިޔަ ކަމިޔާބީގެ ހާރަށް އުއްމީދުގެ ބޮޅެއް އިތުރުވި އެވެ. ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. ޙަޔާތުގެ މުހިންމު މަރުޙަލާއެއް ކާމިޔާބާއިއެކު ކަޑައްތު ކުރެވުމުގެ އުފާ ލިބުމުންނެވެ. ވިސްނާލީމެވެ. މާޒީވި ދުވަސްތަކާއި މެދުގައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ގުޅިފައި ވަނީ މިއަދާއިއެވެ.

ތަފްޞީލު...މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 3: ކަރުނައިގެ ދެ ރަހަ

karunaigeމީހަކު ދެކެ ލޯބިވާއިރު އަހަރެމެންނަށް އެއީ ލޯބިވާން އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބަލާލެވޭބާއެވެ. ތެދެކެވެ ލޯތްބަކީ ވެވޭ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ބޭރު ބަސްބަހުން، ލޯބި ވެވިއްޖެޔޭ ބުނާ ޖުމްލައިގެ ލަފްޒީ މާނައަށް ބަލާއިރު އޮންނަނީ ''ލޯބީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓު'' މެވެ. މާނަ އަކީ އެއީ މީހަކު ނުދެނެހުއްޓާ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓޭ އުސޫލުން ވެއްޓޭ އެއްޗެކެވެ.

އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި އޭގައި ޖެހެނީއެވެ. ލޯތްބަށް ވެއްޓުނީއޭ ދިވެހި ބަހުން ނުބުނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ލޯބީގައި ޖެހުނީއޭ ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިރުން ވެސް އެ ވަނީ ހަމަ ވެއްޓުމާ އެއްފަދަ ކަމަކަށެވެ. ދަންތުރައެއް ނޫނީ ދަލެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގައި ޖެހޭ ބީދައިންނެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.