ހުކުރު20200522

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަޒްމޫނު

ލިޔުންތެރިންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ ރަނގަޅު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

liuntherin1ވާހަކަ ލިޔަން ބޭނުން ބައެއް މީހުން ކުރާ ސުވާލެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ލިޔާނީ ކހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޖަވާބެއް ދިނުން ފަސޭހަ ސުވާލެއް ނޫނެވެ. ޖަވާބު ދިނުން އުނދަގޫ އެއް ސަބަބަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ލިޔަން ދަސް ކޮށް ދިނުން އުނދަގޫ ކަމެވެ.

ވާހަކަ ލިޔުންތެރި އަކަށް ވަނީ ހަމަ އެކަނި ވާހަކަ ލިޔަން އެނގުނީމައެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔެ އެކި ދުވަހު ދައްކަމުންދާ ކުލަވަރު ބަލައި، ދަސްކޮށް، އޭގެ މާނަ އެކި ގޮތް ގޮތަށް ނެރެން އެނގުނީމަ އެވެ. މިއީ މީހަކަށް ދަސް ކޮށް ދެވިދާނޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

ތަފްޞީލު...ވެލެންޓައިން ދުވަސް

valentine-dhuvasމިފަހަކަށް އައިސް މުޅިދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ޢީދުތަކުގެ ތެރެއެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޢީދަކީ ވެލެންޓައިން ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ލޯބިވެރިންގެ ޢީދެވެ. ވެލެންޓައިން ދުވަހަކީ އެދުވަސް ކައިރިވުމުން ލޯބީގެ ކާޑުތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ މާތަކާއި ހަދިޔާތަކުގެ ވިޔަފާރި އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަށްޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ތިމާ ލޯބިވާ މީސްމީހުން މަތި ހަނދާންވެ އެމީސްމީހުނަށް ގުޅާ ހަދަން ފަށައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިޝްޤީ ލޯބީގެ މޫސުމެއްކަމުގައި މިދުވަސް ވެގެންދެއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.