ހުކުރު20201016

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ނެޓަށް ދެވިހިފުން

net-dhevihifunފަތިހު ފަތިހާ ޖޯޝްލާފައި ފޯރިނަގަމުން ތެދުވަނީ
 ހެނދުނު ހެނދުނާ ހިތްވަރާއެކު ޗެޓްގެ ދާނަށް ވަދެލަނީ
  ނެޓްގެ ބޭނުން ކޮށްލުމަށް ހުރިހާ ވަގުތު ހުސްކޮށްލަނީ
    ހިތްވަރާ އަދި ފޯރިނަގަމުން މަސްތުގައި ޖެހި ނިމިދަނީ

މެންދުރާ ޢަޞްރާ ހަވީރުގެ ވަގުތުތަށް މިގޮތަށް ދަނީ
  މެންދަމާ ފަތިހާ އިރާކޮޅު ހަމަ މިފޯރީގައި ދަނީ
   ގެއްލުމާ ވޭނާ ހަލާކުގެ ދާނަކަށް މީހާ ދަނީ
    އިސްވެދެންނެވި ދާނުގައި މީހާ ޣަރަޤުވެވި ނިމިދަނީ

އެންމެނަށް ފެންނާނެހެން އައިއާރުސީގައި ފޮނިކަޑަން
  ފެންނަ ހުރިހާ ރޫމަކުން އޮޕަރޭޓަރަކު ކަމުގައި ވުމަށް
   ޖިސްމުގައި ހުރިހާ ހަކަތައެއް މިކަމުގައި ދުއްވާލުމަށް
    ގަސްތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިމާހުރެ މޮޔަވަނީ

އެއްފަހަރު އަންހެން ނިކެއްގައި ގިނަބަޔަކު ވާވައްދަމުން
  ފެންނަހާ މީހުން ނުރައްކާތެރި މަޅީގައި ޖައްސަމުން
   ފުން ޚިޔާލީ ޢާލަމެއްގައި އެއުރެނަށް ވަސްވާސްދެމުން
    ހިއްމަތާ އަދި މިންނަތުން އެއުރެން ނިދީގައި ނިންދަނީ

ގިނަވަގުތު އެމްއެސްއެނަށް ވަދެ ފޯރިދައްކާ ޗެޓްކުރަން
  ދަންނަހާ އެންމެން އެކީގައި އެކި އެޑަށް އެއްކޮށްލުމަށް
   ފެންނަހާ އެންމެންގެ އެޑްރެސް މެއިލް ތަކުގައި ހިމެނުމަށް
    މިންނަތާ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ތިމާ ހިތްވަރު ލަނީ

ދަންނަވަންތޯއޭ އަޚުންނޭ ތީމުޅިން ހަމަގޯހެކޭ
  ގަސްތަކާ ނުމެލައިވިޔަސް ކުރެވޭ ނުސީދާ ޢަމަލެކޭ
   ގިސްލުމާ ހިތި ކަރުނަޔަށް ދައްކައިދެވޭ ފަހިމަގު މެޔޭ
    އަސްތަ އަސްތާ ''ހުސްވަގުތު'' މިކަމާ ސުވާލުވެވޭނެޔޭ

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.