ހޮނިހިރު20201024

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މައުލިދުއްނަބަވީ އައުމުން ...!

maulid-nabawi
އައި ރަބީޢުގެ މޫސުމާއެކު އައި ނުހަނު މަތިވެރި ދުވަސް
    ވައިގެ ނަލަނަލަ ރޯޅިތަކުގައި ހުވަނދު ލެވެމުން އައި ދުވަސް

މާމެލާމެލި ފަރިވެ ފޮޅިފައި ވާ ރަބީޢުގެ ގުލްޝަނަށް
    ލޭކޮކާލާ ބަޅިނދުތައް ގޮސް ހާއުފާވެރި ވާ ދުވަސް

ހެއު ދުޢާ ޞަލަވާތް ސަލާމުގެ ހާރުތައް ގަތަމުން އަލުން
    މާތް އިތުރު ކީރިތިވި ކަނދުރާފުޅުގަ އަޅުވާ މީ ދުވަސް

ސާފު ޠާހިރު ސީރަތުން ލިބިގަންނަމުން ގިނަ ދަރުސުތައް
    އެއްވެގެން އެންމެން އެކީ ޛިކުރާކުރާން ވީ މީދުވަސް

ހާލުގައި ޖެހިފައިވި އަޚްނާ އުޚުތުނާ ހޯދާ ބަލާ
     ޙާލަތުން މިންޖެއް ވެވޭތޯ ގަދައަޅަންވީ މީ ދުވަސް

އިހުޒަމާނުގެ މުސްލިމުން ކުރިހޯދިގޮތްތައް ވިސްނަމުން
  ރަންޒަމާން އަނބުރާ އިޢާދަކުރާން އުޅޭންވީ މީދުވަސް

ހޭލަމުން ޣާފިލުކަމުގެ ތަންމަތި ނަގާ އެއްކައިރިކޮށް
     ހޭ އަރައި ތިބެގެން މަގުން ކުރިއަށް ހިނގާންވީ މީ ދުވަސް

އެކި ވަޔަށް ވިހުރޭ މި ދިދަތައް އެއް ވަޔަށް ވިހުރާލަމުން
     އެއް ބެރެއް ޖަހަމުން ނަށާ ލަވަވެސް ކިޔާންވީ މީދުވަސް

އުއްމަތުގެ ފަރުދެއްގެ ކުޑަނަމަވެސް ހުމޫމުގެ ކަންފުޅެއް
     އެންމެހައި ފަރުދުން އެކީ ޙިއްސާވެލާން އައި މީ ދުވަސް

ކެހިވެރީން ރާވާ ނުބައި ރޭވުންތަކަށް ވިސްނައި ތިބޭން
    ހިތްވަރާ ޢަޒުމާ އެކީގައި އަތުގުޅާލަން ވީ ދުވަސް

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.