ފަންނު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/feed/atom.html 2019-07-12T05:46:30+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުން 2011-01-18T03:46:59+02:00 2011-01-18T03:46:59+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/abstract-kurehun.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/abstract-kurehun-bodu.jpg" alt="abstract-kurehun-bodu" width="451" height="304" />އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުމަކީ ތަފާތު ބާވަތެއްގެ ކުރެހުމެކެވެ. އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުމުގައިވަނީ ކުރެހުމަށް ބަލާލުމުން ކުރެހުމުން ދައްކުވައިދެނީ ވަކި މިވެނި އެއްޗެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނުހުންނަފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ޑިޒައިނާއި، ކުލަޔާއި ބައްޓަމެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި، އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުން ދެނެގަނެ ދޭހަވުމަކީ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ކުރެހުމެއް ދެނެގަނެ ދޭހަވުންހައި ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ކުރެހުމަކީ، ކުރެހުމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ކޯޗެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަބާވަތުގެ ކުރެހުމެވެ. މިބާވަތުގެ ކުރެހުން ބައެއް ފަހަރަށް ފޮޓޯއެއްހައި ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރަހާފައިހުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/abstract-kurehun-bodu.jpg" alt="abstract-kurehun-bodu" width="451" height="304" />އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުމަކީ ތަފާތު ބާވަތެއްގެ ކުރެހުމެކެވެ. އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުމުގައިވަނީ ކުރެހުމަށް ބަލާލުމުން ކުރެހުމުން ދައްކުވައިދެނީ ވަކި މިވެނި އެއްޗެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގެން ނުހުންނަފަދަ ގޮތަކަށް ހުންނަ ޑިޒައިނާއި، ކުލަޔާއި ބައްޓަމެވެ. މި ސަބަބަށްޓަކައި، އެބްސްޓްރެކްޓް ކުރެހުން ދެނެގަނެ ދޭހަވުމަކީ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ކުރެހުމެއް ދެނެގަނެ ދޭހަވުންހައި ފަސޭހަކަމެއްނޫނެވެ. ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަލް ކުރެހުމަކީ، ކުރެހުމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ކޯޗެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަބާވަތުގެ ކުރެހުމެވެ. މިބާވަތުގެ ކުރެހުން ބައެއް ފަހަރަށް ފޮޓޯއެއްހައި ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ކުރަހާފައިހުރެއެވެ.</p> </div> ދިވެހި ފިލްމުތަކުގެ ރުއިމާއި ރިސާލަތު. 2007-06-28T07:00:00+03:00 2007-06-28T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/dhivehi-filmuge-ruimaa-risaalathu.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/dhivehi-filaa-ruin.jpg" alt="dhivehi-filaa-ruin" width="295" height="304" />އޭޝިޔާގެ އައްސޭރިފަށު ސަރަޙައްދުތަކަށް މިފަހުން އެރި ސުނާމީގެ ޙާދިސާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އިންސާނުން ދުށް އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ޢާއިލާތައް ގެއްލި ގެދޮރާއި ރަށްތައް ނެތި ދިޔަ ބިރުވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ.</p> <p>އެ މުޞީބާތުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންނަށް ލިބުނު މުޞީބާތް ތަޢުބީރުކުރުމަށް، ރޮއި ހޭރި، ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި، ހެދުން ވީދާ، ބޮލަށް ވެލިފުރާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްކުރި މަންޒަރު ޓީވީތަކުން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުންގެ އެ ޢަމަލުތަކަށް މަލާމަތްކުރެވެން އެބަ އޮތްހެއްޔެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/dhivehi-filaa-ruin.jpg" alt="dhivehi-filaa-ruin" width="295" height="304" />އޭޝިޔާގެ އައްސޭރިފަށު ސަރަޙައްދުތަކަށް މިފަހުން އެރި ސުނާމީގެ ޙާދިސާއަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އިންސާނުން ދުށް އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ޢާއިލާތައް ގެއްލި ގެދޮރާއި ރަށްތައް ނެތި ދިޔަ ބިރުވެރި ޙާދިޘާއެކެވެ.</p> <p>އެ މުޞީބާތުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންނަށް ލިބުނު މުޞީބާތް ތަޢުބީރުކުރުމަށް، ރޮއި ހޭރި، ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި، ހެދުން ވީދާ، ބޮލަށް ވެލިފުރާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްކުރި މަންޒަރު ޓީވީތަކުން ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެމީހުންގެ އެ ޢަމަލުތަކަށް މަލާމަތްކުރެވެން އެބަ އޮތްހެއްޔެވެ؟</p> </div> އިސްޓޭޖު ޑުރާމާ 2006-11-19T07:00:00+02:00 2006-11-19T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/stage-drama.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/drama_1.gif" alt="drama_1" width="299" height="317" />ޑުރާމާގެ ތެރޭގައި އިސްޓޭޖު ޑުރާމާގެ އިތުރަށް ޓީ.ވީ އަށް ތައްޔާރުކުރާ ޑުރާމާއާއި ރޭޑިއޯ އަށް ތައްޔާރު ކުރާ ޑުރާމާ ހިމެނެއެވެ. އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ވަޞީލަތްތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ވީނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޑުރާމާއެއްގައި ވެސް އެއްގޮތް ސިފަތަކެއްވެއެވެ.</p> <p>އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ދިގުވާހަކައާއި ކުރުވާހަކަ ނުވަތަ ޅެން ފަދަ އެއްޗެއްސަކީ ކިއުމަށް ލިޔާ އެއްޗެއްސަށް ވީނަމަވެސް ޑުރާމާއަކީ ޙަރަކާތާއެކު ކުޅުމަށް ލިޔާ އެއްޗެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/drama_1.gif" alt="drama_1" width="299" height="317" />ޑުރާމާގެ ތެރޭގައި އިސްޓޭޖު ޑުރާމާގެ އިތުރަށް ޓީ.ވީ އަށް ތައްޔާރުކުރާ ޑުރާމާއާއި ރޭޑިއޯ އަށް ތައްޔާރު ކުރާ ޑުރާމާ ހިމެނެއެވެ. އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ވަޞީލަތްތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ވީނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޑުރާމާއެއްގައި ވެސް އެއްގޮތް ސިފަތަކެއްވެއެވެ.</p> <p>އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ދިގުވާހަކައާއި ކުރުވާހަކަ ނުވަތަ ޅެން ފަދަ އެއްޗެއްސަކީ ކިއުމަށް ލިޔާ އެއްޗެއްސަށް ވީނަމަވެސް ޑުރާމާއަކީ ޙަރަކާތާއެކު ކުޅުމަށް ލިޔާ އެއްޗެކެވެ.</p> </div> ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ : ކާރޓޫން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ބޮންތީގައި 2006-04-16T08:35:58+02:00 2006-04-16T08:35:58+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/walt-disney-cartoon-kunifinthakuge-bonthi.html ޢަލީ އަޙްމަދު aliahmed@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/walt-disney.gif" alt="walt-disney" width="200" height="249" />މިކީ މައުސް މިނީ މައުސް، ސިންޑްރެއްލާ، ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފަދަ އެތައް ގިނަ ގުނަ ކާރޓޫން ކެރެކްޓަސް ތަކެއް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފް ކުރި ކުންފުންޏަކީ ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އެވެ. 1923 ވަނަ އަހަރު ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އުފެދުނު އިރު ކޮމްޕެނީގެ ނަމަކީ ވޯޓް ޑިސްނީ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އެވެ. ކުންފުނީގެ ނަން ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ 1986ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ކާރޓޫން އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް ކުންފުންޏަކީ ވޯޓްޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ ކަމުގައި ދެންނެވުމަކީ ކުށެއްނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/walt-disney.gif" alt="walt-disney" width="200" height="249" />މިކީ މައުސް މިނީ މައުސް، ސިންޑްރެއްލާ، ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފަދަ އެތައް ގިނަ ގުނަ ކާރޓޫން ކެރެކްޓަސް ތަކެއް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރަފް ކުރި ކުންފުންޏަކީ ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އެވެ. 1923 ވަނަ އަހަރު ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އުފެދުނު އިރު ކޮމްޕެނީގެ ނަމަކީ ވޯޓް ޑިސްނީ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އެވެ. ކުންފުނީގެ ނަން ވޯޓް ޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ އަށް ބަދަލު ކުރެވުނީ 1986ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ކާރޓޫން އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ފުންނާބު އުސް ކުންފުންޏަކީ ވޯޓްޑިސްނީ ކޮމްޕެނީ ކަމުގައި ދެންނެވުމަކީ ކުށެއްނޫނެވެ.</p> </div> ޢިރާޤުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިންނާ ބެހޭގޮތުން ކުޅެފައި އޮތް ތުރުކީ ފިލްމަކަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ފާޑުކިޔެނީ 2006-02-22T11:04:48+02:00 2006-02-22T11:04:48+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/thurukee-film.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/thurukee-film.jpg" alt="thurukee-film" width="311" height="461" border="1" />އަލަށް ނުކުތް ތުރުކީ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ކުރްޓްލާރް ވާދިސީ އިރާޤް، ނުވަތަ ''ޢިރާޤް.. މިނިކާކުއްތާއިންގެ ވާދީ'' ޖަރުމަނު ސިނަމާ ގެތަކުގައި ބާރަށް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، އެ ފިލްމާ މެދު އެތާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ނުރުހުންފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ސިނަމާތަކުން އެ ފިލްމު ނަގަން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.</p> <p>ތުރުކީ މުމައްޘިލުންގެ އިތުރުން، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް މުމައްޘިލުން ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމުގައި،</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/thurukee-film.jpg" alt="thurukee-film" width="311" height="461" border="1" />އަލަށް ނުކުތް ތުރުކީ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ކުރްޓްލާރް ވާދިސީ އިރާޤް، ނުވަތަ ''ޢިރާޤް.. މިނިކާކުއްތާއިންގެ ވާދީ'' ޖަރުމަނު ސިނަމާ ގެތަކުގައި ބާރަށް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، އެ ފިލްމާ މެދު އެތާގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ނުރުހުންފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ސިނަމާތަކުން އެ ފިލްމު ނަގަން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.</p> <p>ތުރުކީ މުމައްޘިލުންގެ އިތުރުން، އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް މުމައްޘިލުން ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފިލްމުގައި،</p> </div> އުރުދުން ގެ ހޮޓާ ގޮއްވުމުގެ ޙާދިސާގައި މުސްޠަފާ ޢައްޤާދު ޤަތުލުވެއްޖެ 2005-11-14T03:06:39+02:00 2005-11-14T03:06:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/mustafa-akkad.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="mustafa-akkad" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/mustafa-akkad.jpg" width="300" border="1" height="454" />ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބިފައިވާ، ސޫރިޔާއަށް އުފަން، ހޮލީވުޑުގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ އަދި ތައްޔާރުކުރުންތެރިޔާ، މުސްޠަފާ ޢައްޤާދު މި ނޮވެންބަރު މަހު އެގާރަވަނަ ދުވަހު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.</p> <p>އޭނާ ނިޔާވީ، މި މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އުރުދުން ގެ ގްރޭންޑް ޙަޔާތު ހޮޓަލުގައި ދެވުނު ޖާނުމަރާލުމުގެ ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާދެވެމުން ދަނިކޮށެވެ. މި ޙަމަލާގައި އޭނާގެ އަންހެންދަރިފުޅު ވަނީ ވަގުތުން ނިޔާވެފައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="mustafa-akkad" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/mustafa-akkad.jpg" width="300" border="1" height="454" />ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބިފައިވާ، ސޫރިޔާއަށް އުފަން، ހޮލީވުޑުގެ އުފެއްދުންތެރިޔާ އަދި ތައްޔާރުކުރުންތެރިޔާ، މުސްޠަފާ ޢައްޤާދު މި ނޮވެންބަރު މަހު އެގާރަވަނަ ދުވަހު ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.</p> <p>އޭނާ ނިޔާވީ، މި މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އުރުދުން ގެ ގްރޭންޑް ޙަޔާތު ހޮޓަލުގައި ދެވުނު ޖާނުމަރާލުމުގެ ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާދެވެމުން ދަނިކޮށެވެ. މި ޙަމަލާގައި އޭނާގެ އަންހެންދަރިފުޅު ވަނީ ވަގުތުން ނިޔާވެފައެވެ.</p> </div> ''ކިންގްޑަމް އޮފް ހެވަން'' : ޞަލީބީންގެ ބިތުފަންގިބާ؟ 2005-08-12T15:06:15+03:00 2005-08-12T15:06:15+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/kingdom-of-heaven.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/Kingdom-of-heavenposter.jpg" alt="Kingdom-of-heavenposter" height="400" width="282" />21ވަނަ ޤަރުނުގައި މުސްލިމުންނާއި ޞަލީބީންނާއިދެމެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިގެ ކަންތައްތައް ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ޙިއްޠީން ހަނގުރާމައިގެ ހާދިސާތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް، ހޮލީވުޑްގެ އިނގިރޭސި ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ، ރިޑްލީ ސްކޮޓް ތައްޔާރުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.</p> <p>މިފިލްމާއިހެދި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އޭނާއަށް، މިހާރުވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުން، މިފިލްމުން ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތަކަކީ، ޢަރަބިންނާއި އެއްކޮޅަށް ޖެހިފައިވާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ މަންޒަރު ތަކެކެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/Kingdom-of-heavenposter.jpg" alt="Kingdom-of-heavenposter" height="400" width="282" />21ވަނަ ޤަރުނުގައި މުސްލިމުންނާއި ޞަލީބީންނާއިދެމެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިގެ ކަންތައްތައް ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ޙިއްޠީން ހަނގުރާމައިގެ ހާދިސާތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް، ހޮލީވުޑްގެ އިނގިރޭސި ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ، ރިޑްލީ ސްކޮޓް ތައްޔާރުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.</p> <p>މިފިލްމާއިހެދި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އޭނާއަށް، މިހާރުވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުން، މިފިލްމުން ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތަކަކީ، ޢަރަބިންނާއި އެއްކޮޅަށް ޖެހިފައިވާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ މަންޒަރު ތަކެކެވެ.</p> <p>&nbsp;</p> </div> ފިލްމު ''މުޙައްމަދު: އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ'' އެމެރިކާގައި އަޅުވަނީ 2004-11-05T23:51:48+02:00 2004-11-05T23:51:48+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/ewdew.html އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/khaathim-anbiyaa.jpg" alt="khaathim-anbiyaa" width="336" height="492" />ދިރޭރޫ (ރޫ ކުރަހައިގެން އެއަށް ޙަރަކާތާއި ދިރުން ގެންނަ ބާވަތުގެ، ނުވަތަ އެނިމޭޝަން) ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ''މުޙައްމަދު: އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ'' ނުވަތަ ''މުހައްމަދު: ޛަ ލާސްޓް ޕްރޮފެޓް'' އުފެއްދި ކުންފުނިން، އެ ފިލްމު އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާ ސިނަމާތަކުގައި، މި ހިނގާ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި (ރޯދަ ކިޔައިގެން) އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ މި ފިލްމު 2001 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ޙަމަލާއާއި ވިދިގެން ނާޅުވައި ލަސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގެ 37 ސަހަރެއްގައި މި ފިލްމު އެޅުވޭނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/khaathim-anbiyaa.jpg" alt="khaathim-anbiyaa" width="336" height="492" />ދިރޭރޫ (ރޫ ކުރަހައިގެން އެއަށް ޙަރަކާތާއި ދިރުން ގެންނަ ބާވަތުގެ، ނުވަތަ އެނިމޭޝަން) ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ ''މުޙައްމަދު: އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ'' ނުވަތަ ''މުހައްމަދު: ޛަ ލާސްޓް ޕްރޮފެޓް'' އުފެއްދި ކުންފުނިން، އެ ފިލްމު އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާ ސިނަމާތަކުގައި، މި ހިނގާ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި (ރޯދަ ކިޔައިގެން) އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ މި ފިލްމު 2001 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ޙަމަލާއާއި ވިދިގެން ނާޅުވައި ލަސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތުން އެމެރިކާއާއި ކެނެޑާގެ 37 ސަހަރެއްގައި މި ފިލްމު އެޅުވޭނެއެވެ.</p> </div> ކޭން ފެސްޓިވަލުގައި، މައިކަލް މޯރ ، ބުޝްއަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި 2004-05-19T07:00:00+03:00 2004-05-19T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/michel-moore-can-fest.html އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/michel-moore-can-fest.jpg" alt="michel-moore-can-fest" width="300" height="350" />އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިޔު ބުޝް، ޢިރާޤު މައްސަލައާއި، ދުނިޔޭގެ ނިރުމަޅަވެރީން (ޓެރަރިސްޓުން) ނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި ހަމަތަކާއި ވަރަށް އިދިކޮޅު ޑޮކިޔުމެންޓްރީ ފިލްމެއް ފުރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ކޭން ފެސްޓިވަލުގައި އަޅުވައިފިއެވެ.<br /><br />މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އިނާމު ލިބިފައިވާ އެމެރިކާގެ ޑައިރެކްޓަރ މައިކަލް މޯރ އުފެއްދި މި ފިލްމު ''9/11 ފެރަންހައިޓް'' ގައި ބުޝްއަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތައް ރައްދުވެފައި ހުރިކަމަށް ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/michel-moore-can-fest.jpg" alt="michel-moore-can-fest" width="300" height="350" />އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިޔު ބުޝް، ޢިރާޤު މައްސަލައާއި، ދުނިޔޭގެ ނިރުމަޅަވެރީން (ޓެރަރިސްޓުން) ނާ ހަނގުރާމަކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވި ހަމަތަކާއި ވަރަށް އިދިކޮޅު ޑޮކިޔުމެންޓްރީ ފިލްމެއް ފުރާންސްގައި ހިނގަމުންދާ ކޭން ފެސްޓިވަލުގައި އަޅުވައިފިއެވެ.<br /><br />މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އިނާމު ލިބިފައިވާ އެމެރިކާގެ ޑައިރެކްޓަރ މައިކަލް މޯރ އުފެއްދި މި ފިލްމު ''9/11 ފެރަންހައިޓް'' ގައި ބުޝްއަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާތައް ރައްދުވެފައި ހުރިކަމަށް ވެއެވެ.</p> </div> ''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' ޔަހޫދީ - ކިރިސްޓިއަނުންގެ ގެ ޖަދަލަކަށް ވެފައި 2004-04-06T10:38:39+02:00 2004-04-06T10:38:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/passion-of-the-christ.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: right;" title="''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' " src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/passion_christ.jpg" alt="passion_christ" width="600" height="385" />ޑައިރެކްޓަރ އަދި ތަމްޘީލްކުޅުންތެރިޔާ މެލް ގިބްސަން އުފެއްދި ފިލްމު ''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' އާއި މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ޔަހޫދީ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން މި ފިލްމަކީ ''ސާމީ ދަރިކޮޅާއި އިދިކޮޅު'' އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނަމުންދާއިރު، ކިރިސްޓިޔަން ހަރަކާތްތެރިން ދެކެނީ އެއީ ''ތާރީޚީ މަރުޖިޢެއް'' ކަމަށެވެ. އަދި ''ވަރުގަދަ ފަންނީ މަސައްކަތެއް'' ގެ ގޮތުގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: right;" title="''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' " src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/passion_christ.jpg" alt="passion_christ" width="600" height="385" />ޑައިރެކްޓަރ އަދި ތަމްޘީލްކުޅުންތެރިޔާ މެލް ގިބްސަން އުފެއްދި ފިލްމު ''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' އާއި މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ޔަހޫދީ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން މި ފިލްމަކީ ''ސާމީ ދަރިކޮޅާއި އިދިކޮޅު'' އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނަމުންދާއިރު، ކިރިސްޓިޔަން ހަރަކާތްތެރިން ދެކެނީ އެއީ ''ތާރީޚީ މަރުޖިޢެއް'' ކަމަށެވެ. އަދި ''ވަރުގަދަ ފަންނީ މަސައްކަތެއް'' ގެ ގޮތުގައެވެ.</p> </div> ސަޤާފަތް މަތަކުރެވޭނީ ސަޤާފަތުންނެވެ. 2004-03-31T07:00:00+02:00 2004-03-31T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/saqaafa-matha-kureveyne-saqaafathun.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/saqaafai-matha-kurevynee.jpg" alt="saqaafai-matha-kurevynee" width="368" height="245" />ސިނަމާއަށް ތަންޤީދުކޮށް ފާޑުކިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި، އެކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާނެކަމެކެވެ. އެ އުފެއްދޭނީވެސް ކަމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ޢިލްމުވެސް ކޮންމެސްވަރަކަށް ލިބިގެންކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ސިނަމާ ފާޑުކިޔުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބި ހުރި މީހެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ބެލުމަކީ ކަށީގައި ހިފާފައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރާހިތްވާ އެއްކަމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/saqaafai-matha-kurevynee.jpg" alt="saqaafai-matha-kurevynee" width="368" height="245" />ސިނަމާއަށް ތަންޤީދުކޮށް ފާޑުކިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި، އެކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާނެކަމެކެވެ. އެ އުފެއްދޭނީވެސް ކަމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ޢިލްމުވެސް ކޮންމެސްވަރަކަށް ލިބިގެންކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ސިނަމާ ފާޑުކިޔުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބި ހުރި މީހެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ބެލުމަކީ ކަށީގައި ހިފާފައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރާހިތްވާ އެއްކަމެވެ.</p> </div> ''ޣައްޒާގައި މަރު'' މި ފިލްމުގެ އަގަކަށް މަރު ! 2004-02-17T07:00:00+02:00 2004-02-17T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/ghazza-gai-maru.html އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/ghazza-ga-maru.jpg" alt="ghazza-ga-maru" width="203" height="152" />މިއަހަރު ޖަރުމަންގެ ބާރލިންގައި ބޭއްވެނު 54 ވަނަ ބާރލިން ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުން ދިޔައިރު އިނގިރޭސި ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ވެސް އެޅުވުނެވެ. '' ޑެޘް އިން ގާޒާ '' މި ފިލްމު ޚާއްސަވީ އެއްކަމަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގެއްކަމުގައި ޑައިރެކްޓަރ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ މިކަމަށް ހޭދަކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމެވެ</p> <p>ޑައިރެކްޓަރ ޖޭމްސް މިލަރ، މި ފިލްމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ، ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަޒަރަށް މެދުއިރުމަތީގެ ތަޅާފޮޅުން ފެންނާނެ ގޮތުގެމައްޗަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/ghazza-ga-maru.jpg" alt="ghazza-ga-maru" width="203" height="152" />މިއަހަރު ޖަރުމަންގެ ބާރލިންގައި ބޭއްވެނު 54 ވަނަ ބާރލިން ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުން ދިޔައިރު އިނގިރޭސި ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ވެސް އެޅުވުނެވެ. '' ޑެޘް އިން ގާޒާ '' މި ފިލްމު ޚާއްސަވީ އެއްކަމަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގެއްކަމުގައި ޑައިރެކްޓަރ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ މިކަމަށް ހޭދަކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމެވެ</p> <p>ޑައިރެކްޓަރ ޖޭމްސް މިލަރ، މި ފިލްމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ، ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަޒަރަށް މެދުއިރުމަތީގެ ތަޅާފޮޅުން ފެންނާނެ ގޮތުގެމައްޗަށެވެ.</p> </div> އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް:ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެއްމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިނާމު 2003-06-07T07:00:00+03:00 2003-06-07T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/fannu/oscar-awoad.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު moorith@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/oscar.jpg" alt="oscar" width="162" height="336" />ފިލްމީދުނިޔޭގައި އެއްމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އެވޯރޑްކަމުގައިވާ، އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަކީ، 1927މ. ވަނަ އަހަރުގައި، އެމެރިކާގެ އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރ އާރޓްސް އެންޑް ސައިންސަސް އިން، ފިލްމީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންކުރާ ތަފާތު ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލައި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަޢާރަފުކުރި އިނާމެކެވެ.</p> <p>ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ މިއިނާމަށް ކިޔާ އުޅޭ އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްކަރ އާއި، ގޯލްޑެން ޓްރޮފީއާއި، ސްޓެޗޫ އޮފް މެރިޓް ހިމެނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/fannu/oscar.jpg" alt="oscar" width="162" height="336" />ފިލްމީދުނިޔޭގައި އެއްމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އެވޯރޑްކަމުގައިވާ، އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަކީ، 1927މ. ވަނަ އަހަރުގައި، އެމެރިކާގެ އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރ އާރޓްސް އެންޑް ސައިންސަސް އިން، ފިލްމީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންކުރާ ތަފާތު ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލައި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަޢާރަފުކުރި އިނާމެކެވެ.</p> <p>ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ މިއިނާމަށް ކިޔާ އުޅޭ އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްކަރ އާއި، ގޯލްޑެން ޓްރޮފީއާއި، ސްޓެޗޫ އޮފް މެރިޓް ހިމެނެއެވެ.</p> </div>