ދުނިޔޭގެ އަދަބިއްޔާތު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/feed/atom.html 2019-07-17T19:40:13+02:00 Joomla! - Open Source Content Management މާދަމާ 2010-10-17T09:58:59+02:00 2010-10-17T09:58:59+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/maadhamaa.html ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު nooru@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/maadhan.jpg" alt="maadhan" width="302" height="403" /></p> <p>މިއަދު ލިޔާނެ އެއްޗަކާއި މެދުގައި އިއްޔެ ރޭ އަހަރެން ވިސްނީމެވެ. އިނގިލިތަކުން ގަލަމުގައި ހިފައިގެން ކުރިމަތީ ސާފު ހުދު ގަނޑެއް ބާއްވައިގެން، އެގަލަން ހިންގި ހިންގިހެން އެ ގަނޑުގައި ކަޅުކުލަޖެހެމުންދާނެ ކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. އެހެނަސް އެގަލަމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވުމުގެ ކުރިން އޭގެ ދެލި ހަމަވާނީ ކަމެއް، ނުވަތަ އެ ގަލަން ބަނޑުވަތަށް ވެއްޓޭނީ ނޫންކަމެއް އަހަރެންކަށް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންގެ މިސިޓީ ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ކަމެއް، ނުވަތަ ޒަމާނުގެ ހުރަސްތަކުން ހުރަހެއް އެމަގަށް ކުރިމަތިވާނީ ނޫންކަމެއް ވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/maadhan.jpg" alt="maadhan" width="302" height="403" /></p> <p>މިއަދު ލިޔާނެ އެއްޗަކާއި މެދުގައި އިއްޔެ ރޭ އަހަރެން ވިސްނީމެވެ. އިނގިލިތަކުން ގަލަމުގައި ހިފައިގެން ކުރިމަތީ ސާފު ހުދު ގަނޑެއް ބާއްވައިގެން، އެގަލަން ހިންގި ހިންގިހެން އެ ގަނޑުގައި ކަޅުކުލަޖެހެމުންދާނެ ކަން އަހަންނަށް އެނގުނެވެ. އެހެނަސް އެގަލަމުގެ މަގުސަދު ހާސިލުވުމުގެ ކުރިން އޭގެ ދެލި ހަމަވާނީ ކަމެއް، ނުވަތަ އެ ގަލަން ބަނޑުވަތަށް ވެއްޓޭނީ ނޫންކަމެއް އަހަރެންކަށް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންގެ މިސިޓީ ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ކަމެއް، ނުވަތަ ޒަމާނުގެ ހުރަސްތަކުން ހުރަހެއް އެމަގަށް ކުރިމަތިވާނީ ނޫންކަމެއް ވެސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.</p> </div> އިންސާފު 2010-05-19T07:10:46+03:00 2010-05-19T07:10:46+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/insaaf.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/insaaf.jpg" alt="insaaf" width="345" height="400" />ރަހުމަތްތެރިއާގެ ފުށުން ފެނުނު ނުރަނގަޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ، އަދި ދުޝްމަނުގެ ފުށުން ފެނުނު ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ، މީހުން ކަލޭ ގުނާނީ އެކިފަހަރު އެކި ކުލަޖެހޭ މީހުންގެތެރޭގައެވެ. ބުނާނީ ދެ މޫނު ހުންނަ މީހެކޭއެވެ. އިއްޔެ އެއްޗެހިކީ މީހަކަށް މިއަދު މަދަހައާއި ސަނާ ކިޔަނީއޭ ބުނާނެއެވެ. އެއްގަޑީގައި ސަނާކީމީހަކަށް އަނެއް ގަޑީގައި އެއްޗެހި ކިޔަނީއޭ ބުނާނެއެވެ. މީހުން ބުނާނީ ކަލޭ ހިތުގައި ނުވާ އެއްޗެއް ބޭރުފުށުން ދައްކަނީއޭއެވެ. އަދި ކަލޭ ހިތުގައި ވަނީ ބޭރުފުށުން ދައްކާ އެއްޗެއް ނޫނޭއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/insaaf.jpg" alt="insaaf" width="345" height="400" />ރަހުމަތްތެރިއާގެ ފުށުން ފެނުނު ނުރަނގަޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ، އަދި ދުޝްމަނުގެ ފުށުން ފެނުނު ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައިފިނަމަ، މީހުން ކަލޭ ގުނާނީ އެކިފަހަރު އެކި ކުލަޖެހޭ މީހުންގެތެރޭގައެވެ. ބުނާނީ ދެ މޫނު ހުންނަ މީހެކޭއެވެ. އިއްޔެ އެއްޗެހިކީ މީހަކަށް މިއަދު މަދަހައާއި ސަނާ ކިޔަނީއޭ ބުނާނެއެވެ. އެއްގަޑީގައި ސަނާކީމީހަކަށް އަނެއް ގަޑީގައި އެއްޗެހި ކިޔަނީއޭ ބުނާނެއެވެ. މީހުން ބުނާނީ ކަލޭ ހިތުގައި ނުވާ އެއްޗެއް ބޭރުފުށުން ދައްކަނީއޭއެވެ. އަދި ކަލޭ ހިތުގައި ވަނީ ބޭރުފުށުން ދައްކާ އެއްޗެއް ނޫނޭއެވެ.</p> </div> ރޮބިންސަނާއެކު ހަވީރުކުރުން 2009-09-01T15:49:19+02:00 2009-09-01T15:49:19+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/robinson-aakeu-haveeru-kurun.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="އެޑްވިން އާލިންޓަން ރޮބިންސަން" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/edwin.jpg" alt="edwin" width="184" height="244" />އެމެރިކާގެ އަދަބީ ތާރީޚްދުށް އެންމެ ރީތިކޮށް ޅެންހެދި ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރޮބިންސަން އުފަންވީ 1889ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަދުވަހު އެމެރިކާގެ މޭއިންގެ ހެޑްޓައިޑް ގައެވެ. ބައްޕައަކީ އެޑްވަރޑް ރޮބިންސަނެވެ. މަންމައަކީ އެލިޒަބަތު ޕާލްމަރ އެވެ. ޅަފުރާގެ ދުވަސްތަކާއި ފުރާ އުމުރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ގާރޑިނާރ ކިޔާ ޓައުނެއްގައެވެ.</p> <p>ރޮބިންސަންގެ ބައްޕައަކީ ލަކުޑީގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ނަމަވެސް، ރޮބިންސަނާއި އޭނާގެ ބޭބެމެން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="އެޑްވިން އާލިންޓަން ރޮބިންސަން" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/edwin.jpg" alt="edwin" width="184" height="244" />އެމެރިކާގެ އަދަބީ ތާރީޚްދުށް އެންމެ ރީތިކޮށް ޅެންހެދި ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރޮބިންސަން އުފަންވީ 1889ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 22 ވަނަދުވަހު އެމެރިކާގެ މޭއިންގެ ހެޑްޓައިޑް ގައެވެ. ބައްޕައަކީ އެޑްވަރޑް ރޮބިންސަނެވެ. މަންމައަކީ އެލިޒަބަތު ޕާލްމަރ އެވެ. ޅަފުރާގެ ދުވަސްތަކާއި ފުރާ އުމުރު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ގާރޑިނާރ ކިޔާ ޓައުނެއްގައެވެ.</p> <p>ރޮބިންސަންގެ ބައްޕައަކީ ލަކުޑީގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ނަމަވެސް، ރޮބިންސަނާއި އޭނާގެ ބޭބެމެން ދިރިއުޅެމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެކެވެ.</p> </div> ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރް 2008-12-23T14:45:50+02:00 2008-12-23T14:45:50+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/rabindharnaath-tagor.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރް" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/tagore.jpg" alt="tagore" width="300" height="403" />ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅެތި ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޞިލްކުރެއްވި އޭޝިޔާ ބައްރަށް ނިސްބަތްވާ ޅެންވެރިޔާވެސް މެއެވެ. މި އިނާމް އޭނާއަށް ލިބިލެއްވީ އޭނާގެ ޅެންފޮތް ''ގީތަންޖަލީ'' އަށް 1913 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އިންޑިޔާގެ ބެންގޯލް އަށް އުފަން ޓޯގޯރަކީ، ޅެންވެރިއެއްގެ އިތުރުން ނާވިލު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްވެސް މެއެވެ. ރަބިންދުރަނާތު ޓޭގޯރަކީ އިންޑިޔާ އާއި ބަނގުލާދޭޝްގެ ޤައުމީ ސަލާމް ހެއްދެވި ޅެންވެރިޔާވެސް މެއެވެ. ޓޭގޯރްގެ މޮޅެތި ލިޔުއްވުންތައް ހުރީ ބެންގާލީ ބަހުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރް" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/tagore.jpg" alt="tagore" width="300" height="403" />ރަބިންދްރަނާތު ޓޭގޯރް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅެތި ޅެންވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޞިލްކުރެއްވި އޭޝިޔާ ބައްރަށް ނިސްބަތްވާ ޅެންވެރިޔާވެސް މެއެވެ. މި އިނާމް އޭނާއަށް ލިބިލެއްވީ އޭނާގެ ޅެންފޮތް ''ގީތަންޖަލީ'' އަށް 1913 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އިންޑިޔާގެ ބެންގޯލް އަށް އުފަން ޓޯގޯރަކީ، ޅެންވެރިއެއްގެ އިތުރުން ނާވިލު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްވެސް މެއެވެ. ރަބިންދުރަނާތު ޓޭގޯރަކީ އިންޑިޔާ އާއި ބަނގުލާދޭޝްގެ ޤައުމީ ސަލާމް ހެއްދެވި ޅެންވެރިޔާވެސް މެއެވެ. ޓޭގޯރްގެ މޮޅެތި ލިޔުއްވުންތައް ހުރީ ބެންގާލީ ބަހުންނެވެ.</p> </div> ހެރީޕޮޓަރ ސިލްސިލާގެ އާ ބޮޅެއް، އަނެއްކާވެސް މުޅިދުނިޔެއަށް ޖާދޫދައްކަނީ! 2008-04-14T14:19:07+02:00 2008-04-14T14:19:07+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/haree-poter-ge-aa-bolhei.html ކަވާސާ . ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/harry_potter.jpg" alt="harry_potter" width="291" height="382" />މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވިކޭ ފޮތް ކަމުގައިވާ ހެރީޕޮޓަރ ގެ އާ އަދަދެއް އަނެއްކާވެސް ބާޒާރަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. '' ހެރީޕޮޓަރ އެންޑްދި އޯޑާ އޮފް ދަ ފީނިކްސް '' އޭ ކިޔާ މި އާ އަދަދު ގަތުމަށް ސިޑްނީން ފެށިގެން ނިއުޔޯރްކުގައި މި ފޮތް ވިއްކާހުރިހާ ތަނަކަށް އެތައް ބަޔަކު އެއްވި ކަމުގައިވެއެވެ.</p> <p>ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސް ކަމުގައިވާ ހަވީރު ނޫހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ރާއްޖޭގައި މި ފޮތް ވިއްކާ އެސްޓާސް ބުކްޝޮޕް ދޮށަށް ވެސް 200 ވަރަކަށް މީހުން ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އެއްވެ ކިޔޫ ހެދިކަމަށް ވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/harry_potter.jpg" alt="harry_potter" width="291" height="382" />މިފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވިކޭ ފޮތް ކަމުގައިވާ ހެރީޕޮޓަރ ގެ އާ އަދަދެއް އަނެއްކާވެސް ބާޒާރަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. '' ހެރީޕޮޓަރ އެންޑްދި އޯޑާ އޮފް ދަ ފީނިކްސް '' އޭ ކިޔާ މި އާ އަދަދު ގަތުމަށް ސިޑްނީން ފެށިގެން ނިއުޔޯރްކުގައި މި ފޮތް ވިއްކާހުރިހާ ތަނަކަށް އެތައް ބަޔަކު އެއްވި ކަމުގައިވެއެވެ.</p> <p>ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނޫސް ކަމުގައިވާ ހަވީރު ނޫހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ރާއްޖޭގައި މި ފޮތް ވިއްކާ އެސްޓާސް ބުކްޝޮޕް ދޮށަށް ވެސް 200 ވަރަކަށް މީހުން ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އެއްވެ ކިޔޫ ހެދިކަމަށް ވެއެވެ.</p> </div> ޝާވޭޒްގެ އިޝްތިހާރަށް ފަހު، ޗޮމްސްކީގެ ފޮތް ބާރަށް ވިކެނީ 2006-09-04T03:07:11+03:00 2006-09-04T03:07:11+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/noam-chomsky-ge-foi.html ކަވާސާ.ކޮމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" alt="noam-chomsky-ge-foi" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/noam-chomsky-ge-foi.jpg" width="258" border="1" height="345" />އެމެރިކާގެ މުފައްކިރެއް ކަމުގައިވާ ނައޯމު ޗޮމްސްކީ ލިޔުއްވި ފޮތެއްކަމުގައިވާ: " Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance" (އަތްގަދަކުރުން ނުވަތަ ފުރާނަ މުއްތިކުރުން: ދުނިޔޭގެ ވެރިކަންހޯދުމަށް އެމެރިކާ އަތްފުނާއެޅުން) މި ފޮތް ކިޔާލުމަށް އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ކިބައިން ވެނެޒުވެލާގެ ރައީސް ހޫގޯ ޝާވޭޒް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" alt="noam-chomsky-ge-foi" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/noam-chomsky-ge-foi.jpg" width="258" border="1" height="345" />އެމެރިކާގެ މުފައްކިރެއް ކަމުގައިވާ ނައޯމު ޗޮމްސްކީ ލިޔުއްވި ފޮތެއްކަމުގައިވާ: " Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance" (އަތްގަދަކުރުން ނުވަތަ ފުރާނަ މުއްތިކުރުން: ދުނިޔޭގެ ވެރިކަންހޯދުމަށް އެމެރިކާ އަތްފުނާއެޅުން) މި ފޮތް ކިޔާލުމަށް އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ކިބައިން ވެނެޒުވެލާގެ ރައީސް ހޫގޯ ޝާވޭޒް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.</p> </div> މުންޝީ ޕުރޭމް ޗަންދު 2006-07-18T07:00:00+03:00 2006-07-18T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/mucshi-prem-chand.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="މުންޝީ ޕުރޭމް ޗަންދު (1880- 1936)" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/premchand.jpg" alt="premchand" width="320" height="419" />''މުންޝީ ޕްރޭމް ޗަންދު''، މިއީ ދަމްޕަތު ރާއީ ސުރިވަސްތަވާ އޭނާގެ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރި ގަލަމީ ނަމެކެވެ. ފަހުން އަސްލު ނަމަށްވުރެ މިނަން މަޝްހޫރުވީއެވެ. ޕްރޭމްޗަންދުގެ ބައްޕައަކީ ޕޯސްޓު އޮފީހެއްގެ ކާތިބެކެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި ޕްރޭމްޗަންދުގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އިސްކޫލް ދައުރު ނުނިމެނީސް ބައްޕަ ނިޔާވެ ޔަތީމުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު ދޮންމަންމަ އާއި ކޮއްކޮމެން ބެލުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ޕުރޭމް ޗަންދުގެ ބޮލުގައި އެޅުނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" title="މުންޝީ ޕުރޭމް ޗަންދު (1880- 1936)" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/premchand.jpg" alt="premchand" width="320" height="419" />''މުންޝީ ޕްރޭމް ޗަންދު''، މިއީ ދަމްޕަތު ރާއީ ސުރިވަސްތަވާ އޭނާގެ ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރި ގަލަމީ ނަމެކެވެ. ފަހުން އަސްލު ނަމަށްވުރެ މިނަން މަޝްހޫރުވީއެވެ. ޕްރޭމްޗަންދުގެ ބައްޕައަކީ ޕޯސްޓު އޮފީހެއްގެ ކާތިބެކެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގައި ޕްރޭމްޗަންދުގެ މަންމަ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އިސްކޫލް ދައުރު ނުނިމެނީސް ބައްޕަ ނިޔާވެ ޔަތީމުވެއްޖެއެވެ. އެއާއެކު ދޮންމަންމަ އާއި ކޮއްކޮމެން ބެލުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ޕުރޭމް ޗަންދުގެ ބޮލުގައި އެޅުނެވެ.</p> </div> ބުކަރ އިނާމަށް '' ބޮޑެތި ނަންތަކެއް'' ވާދަކުރަނީ. 2005-09-03T07:00:00+03:00 2005-09-03T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/booker-inaam-2005.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/booker2005.jpg" alt="booker2005" width="195" height="266" />އަދަބީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ (ލިޓްރަރީ ފިކްޝަން) އަށް ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް އިނާމް ކަމަށްވާ ބުކަރ ޢިނާމުގެ ދިގު ލިސްޓް މިހާރު ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ދިގު ލިސްޓްގައި މިފަހަރު ހިމެނެނީ ސަތާރަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ލިސްޓްގައިވާ އަދަބީ ލިޔުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އިގިރޭސި އަދަބުގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ގިނަ ލިޔުން ތެރިން މިފަހަރު ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> <p>ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، ފަންސާސް ހާސް ޕައުންޑްގެ އަގުހުރި މި އިނާމް، ކުރިން މިލްކު ކޮށްފައިވާ ހަތަރު ލިޔުންތެރިޔެއް ހިމެނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/booker2005.jpg" alt="booker2005" width="195" height="266" />އަދަބީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ (ލިޓްރަރީ ފިކްޝަން) އަށް ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް އިނާމް ކަމަށްވާ ބުކަރ ޢިނާމުގެ ދިގު ލިސްޓް މިހާރު ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ދިގު ލިސްޓްގައި މިފަހަރު ހިމެނެނީ ސަތާރަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ލިސްޓްގައިވާ އަދަބީ ލިޔުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އިގިރޭސި އަދަބުގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ގިނަ ލިޔުން ތެރިން މިފަހަރު ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.</p> <p>ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، ފަންސާސް ހާސް ޕައުންޑްގެ އަގުހުރި މި އިނާމް، ކުރިން މިލްކު ކޮށްފައިވާ ހަތަރު ލިޔުންތެރިޔެއް ހިމެނެއެވެ.</p> </div> ޞައްދާމު ލިޔުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަ ސުމެއް!؟ 2005-06-02T23:04:00+03:00 2005-06-02T23:04:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/maa-bandu-dhuvasvaru-dhimava-udhagoo-nidheega-guguri-dhemun-111.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/saddam_foi.jpg" alt="saddam_foi" width="267" height="378" /></p> <p>ޞައްދާމް ޙުސައިންގެ އައު ނާވިލު އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރާގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖައްސައިފި ކަމަށްވެއެވެ. އުރުދުން ސަރުކާރުގެ ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން އުރުދުންގައި މިފޮތް މަނާކުރީ މިފޮތުގެ ބާވަތުން، އުރުދުން އާއި ޢިރާޤު ގެ ގުޅުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮއްފާނެތީ ކަމަށްވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރަން ގަސްތުކުރި ފަރާތުން ބުނަނީ އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނަމަ އުރުދުނުން ބޭރުގައި ނަމަވެސް ފޮތް ޝާޢިއުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޮތް ގެނެސްދޭނެކަމަށެވެ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/saddam_foi.jpg" alt="saddam_foi" width="267" height="378" /></p> <p>ޞައްދާމް ޙުސައިންގެ އައު ނާވިލު އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރާގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖައްސައިފި ކަމަށްވެއެވެ. އުރުދުން ސަރުކާރުގެ ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން އުރުދުންގައި މިފޮތް މަނާކުރީ މިފޮތުގެ ބާވަތުން، އުރުދުން އާއި ޢިރާޤު ގެ ގުޅުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮއްފާނެތީ ކަމަށްވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރަން ގަސްތުކުރި ފަރާތުން ބުނަނީ އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނަމަ އުރުދުނުން ބޭރުގައި ނަމަވެސް ފޮތް ޝާޢިއުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޮތް ގެނެސްދޭނެކަމަށެވެ</p> </div> ހާވެލް އެބުރި އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ 2005-04-10T14:06:15+02:00 2005-04-10T14:06:15+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/vaclav-havel.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/vaclav_havel.jpg" alt="vaclav_havel" width="237" height="354" />ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ ވަކްލާވް ހާވެލް އޭނާގެ މަޑުޖައްސަވާލައްވާފައިވާ، އަދަބީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ާކަމަށްވެއެވެ. މީގެ ސޯޅަ އަހަރުކުރިން ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި ހިގާދިޔަ ''ވެލްވެޓް އިންޤިލާބް''ގެ އިސްމޭސްތިރިއެއްގެގޮތުގައި ހާވެލް ހުންނެވި އިރު އޭނާއަކީ ޗެކޮސްލަވާކިޔާގެ މަޝްހޫރު ތަމްސީލް ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. ހާވެލްވަނީ ތަމްސީލުގެ އިތުރަށް ފޮތާއި ސިޔާސީ މަޒުމޫން ލިޔުއްވާފައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/vaclav_havel.jpg" alt="vaclav_havel" width="237" height="354" />ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ ވަކްލާވް ހާވެލް އޭނާގެ މަޑުޖައްސަވާލައްވާފައިވާ، އަދަބީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ާކަމަށްވެއެވެ. މީގެ ސޯޅަ އަހަރުކުރިން ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި ހިގާދިޔަ ''ވެލްވެޓް އިންޤިލާބް''ގެ އިސްމޭސްތިރިއެއްގެގޮތުގައި ހާވެލް ހުންނެވި އިރު އޭނާއަކީ ޗެކޮސްލަވާކިޔާގެ މަޝްހޫރު ތަމްސީލް ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. ހާވެލްވަނީ ތަމްސީލުގެ އިތުރަށް ފޮތާއި ސިޔާސީ މަޒުމޫން ލިޔުއްވާފައެވެ.</p> </div> އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ އާޘަރ މިލަރ ގެ ޙަޔާތަށް ނިމުމުގެ ފަރުދާ 2005-02-14T03:06:39+02:00 2005-02-14T03:06:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/arthur-miller.html ތަރުޖަމާ: އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="arthur-miller" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/arthur-miller.jpg" width="219" border="1" height="349" />ފެބުރުއަރީ 11 ވިލުނުރޭ، އެމެރިކާގެ މަސްރަޙު ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ، އާޘަރ މިލަރ، އޭނާގެ ޢުމުރުން 89 އަހަރުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިއެވެ. މިލަރ ނިޔާވީ ކެންސަރު ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭ ދުޅަވުމާއި، ހިތުގެ މައްސަލަތަކަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.</p> <p>ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޞިއްޙީގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="arthur-miller" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/arthur-miller.jpg" width="219" border="1" height="349" />ފެބުރުއަރީ 11 ވިލުނުރޭ، އެމެރިކާގެ މަސްރަޙު ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ، އާޘަރ މިލަރ، އޭނާގެ ޢުމުރުން 89 އަހަރުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިއެވެ. މިލަރ ނިޔާވީ ކެންސަރު ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭ ދުޅަވުމާއި، ހިތުގެ މައްސަލަތަކަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.</p> <p>ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޞިއްޙީގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައެވެ.</p> </div> ކީރިތިރަސޫލާގެ އަބުރުފުޅާ ބެހި، ނެރެފައިވާ ފޮތަކާއި އިދިކޮޅަށް އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެއް. 2005-01-17T03:06:39+02:00 2005-01-17T03:06:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/rasoolage-aburufulhaa-behunue-foi.html ތަރުޖަމާ: އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="rasoolage-aburufulhaa-behunue-foi" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/rasoolage-aburufulhaa-behunue-foi.jpg" width="300" border="1" height="300" />އެމެރިކާގެ ފޮތް ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ''އެމޭޒަން.ކޮމް" އިން އިޝްތިހާރުކޮށް، ވިއްކައި، ފަތުރަމުންގެންދާ ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ޕްރޮފެޓް އޮފް ޑޫމް" ނުވަތަ "ހަލާކުގެ ނަބިއްޔާ" އާ އިދިކޮޅަށް ގާތްގަނޑަކަށް، 811 ހާސް މުސްލިމުން، ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާއެއް، އިންޓަނެޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކްރައިގް ޥިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ލިޔުނު މި ފޮތުގައި، މުސްލިމުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާގެ ޠާހިރު ސީރަތުފުޅަށް އަރައިގަނެ، އެކަލޭގެފާނަކީ "ޣައިރު މުސްލިމުން މެރުމުގެ ޘަޤާފަތު ފަތުރުއްވައި، ނިރުމަޅަ (ޓެރަރިޒަމް) އަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ބޭކަލެއް" ކަމުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" alt="rasoolage-aburufulhaa-behunue-foi" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/rasoolage-aburufulhaa-behunue-foi.jpg" width="300" border="1" height="300" />އެމެރިކާގެ ފޮތް ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ''އެމޭޒަން.ކޮމް" އިން އިޝްތިހާރުކޮށް، ވިއްކައި، ފަތުރަމުންގެންދާ ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ޕްރޮފެޓް އޮފް ޑޫމް" ނުވަތަ "ހަލާކުގެ ނަބިއްޔާ" އާ އިދިކޮޅަށް ގާތްގަނޑަކަށް، 811 ހާސް މުސްލިމުން، ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާއެއް، އިންޓަނެޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކްރައިގް ޥިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ލިޔުނު މި ފޮތުގައި، މުސްލިމުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާގެ ޠާހިރު ސީރަތުފުޅަށް އަރައިގަނެ، އެކަލޭގެފާނަކީ "ޣައިރު މުސްލިމުން މެރުމުގެ ޘަޤާފަތު ފަތުރުއްވައި، ނިރުމަޅަ (ޓެރަރިޒަމް) އަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ބޭކަލެއް" ކަމުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.</p> </div> އަލްފްރީޑް ޖެލިނިކާއެކު... 2004-10-16T14:38:21+02:00 2004-10-16T14:38:21+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/dhuniyege-adhab/jelinek.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/jelinek.jpg" alt="jelinek" width="192" height="234" />އަލްފްރީޑް ޖެލިނިކް އަކީ އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ދެވޭ ޝަރަފުވެރި އިނާމު، ނޯބެލް ޕްރައިޒް މިއަހަރު ލިބޭ ފަރާތެވެ. އޮސްޓްރިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖެލިނިކް އަކީ ވާހަކައާއި ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޖެލިނިކް ލިޔެފައިވާ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތަކީ "ދަ ޕިއާނޯ ޓީޗާރ" އެވެ. މިފޮތަށް ބިނާކޮށް މައިކަލް ހެނިކް ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ފިލްމެއް ހަދާފައެވެ. އިނާމު ލިބޭތީ އުފަލާއި ހައިރާންކަންމަތީ ހުރި ޖެލިނިކަކީ މި އިނާމު ލިބޭ ދިހަވަނަ އަންހެން ލިޔުންތެރިޔާއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/dhuniye-adab/jelinek.jpg" alt="jelinek" width="192" height="234" />އަލްފްރީޑް ޖެލިނިކް އަކީ އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ދެވޭ ޝަރަފުވެރި އިނާމު، ނޯބެލް ޕްރައިޒް މިއަހަރު ލިބޭ ފަރާތެވެ. އޮސްޓްރިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖެލިނިކް އަކީ ވާހަކައާއި ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ޖެލިނިކް ލިޔެފައިވާ އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތަކީ "ދަ ޕިއާނޯ ޓީޗާރ" އެވެ. މިފޮތަށް ބިނާކޮށް މައިކަލް ހެނިކް ވަނީ 2001 ވަނަ އަހަރު ފިލްމެއް ހަދާފައެވެ. އިނާމު ލިބޭތީ އުފަލާއި ހައިރާންކަންމަތީ ހުރި ޖެލިނިކަކީ މި އިނާމު ލިބޭ ދިހަވަނަ އަންހެން ލިޔުންތެރިޔާއެވެ.</p> </div>