ހުކުރު20200918

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

ދިވެހިބަސް މަރުވަނީތަ؟

divehi_bas-maruދިވެހި ބަހުން ދިވެހީން ވާހަކަ ނުދައްކާ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެވެސް ލިޔުންތެރިޔަކު ލިޔެފައިވާ، ލިޔުމެއްގައި ދިވެހި ބަސް މަރުވަމުން ދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮއްވާ ދުށީމެވެ. ބަސް މަރުވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބެއްކަމަށް ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި ދިވެހި ބަސްބޭނުން ކުރިޔަ ސަރުކާރުން ނުދިނުމެވެ! ލިޔުނު ލިޔުންތެރިޔާ ނޭގޭ ފަދައިން އެ ލިޔުމުގައި އެގޮތައް ލިޔެފައި އެވަނީ ކިހާ ޔަޤީންކަމެއް ލިބިގެންކަމެއްވެސް އެގޭކަށްނެތެވެ!ބުކަރ އިނާމަށް '' ބޮޑެތި ނަންތަކެއް'' ވާދަކުރަނީ.

booker2005އަދަބީ ޚިޔާލީ ވާހަކަ (ލިޓްރަރީ ފިކްޝަން) އަށް ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް އިނާމް ކަމަށްވާ ބުކަރ ޢިނާމުގެ ދިގު ލިސްޓް މިހާރު ވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ދިގު ލިސްޓްގައި މިފަހަރު ހިމެނެނީ ސަތާރަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ލިސްޓްގައިވާ އަދަބީ ލިޔުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އިގިރޭސި އަދަބުގައި އެންމެ ނަގާކިޔާ ގިނަ ލިޔުން ތެރިން މިފަހަރު ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޢިނާމަށް ވާދަކުރާ ލިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި، ފަންސާސް ހާސް ޕައުންޑްގެ އަގުހުރި މި އިނާމް، ކުރިން މިލްކު ކޮށްފައިވާ ހަތަރު ލިޔުންތެރިޔެއް ހިމެނެއެވެ.''ކިންގްޑަމް އޮފް ހެވަން'' : ޞަލީބީންގެ ބިތުފަންގިބާ؟

Kingdom-of-heavenposter21ވަނަ ޤަރުނުގައި މުސްލިމުންނާއި ޞަލީބީންނާއިދެމެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ޞަލީބީ ހަނގުރާމައިގެ ކަންތައްތައް ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ޙިއްޠީން ހަނގުރާމައިގެ ހާދިސާތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް، ހޮލީވުޑްގެ އިނގިރޭސި ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ، ރިޑްލީ ސްކޮޓް ތައްޔާރުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މިފިލްމާއިހެދި، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އޭނާއަށް، މިހާރުވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އެމީހުން ބުނާގޮތުން، މިފިލްމުން ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތަކަކީ، ޢަރަބިންނާއި އެއްކޮޅަށް ޖެހިފައިވާ، ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ މަންޒަރު ތަކެކެވެ.

 ޞައްދާމު ލިޔުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަ ސުމެއް!؟

saddam_foi

ޞައްދާމް ޙުސައިންގެ އައު ނާވިލު އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރާގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖައްސައިފި ކަމަށްވެއެވެ. އުރުދުން ސަރުކާރުގެ ޗާޕްކޮށް ޝާއިޢު ކުރުމާބެހޭ އިދާރާއިން އުރުދުންގައި މިފޮތް މަނާކުރީ މިފޮތުގެ ބާވަތުން، އުރުދުން އާއި ޢިރާޤު ގެ ގުޅުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮއްފާނެތީ ކަމަށްވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފޮތް ޝާއިޢުކުރަން ގަސްތުކުރި ފަރާތުން ބުނަނީ އުރުދުންގައި ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނަމަ އުރުދުނުން ބޭރުގައި ނަމަވެސް ފޮތް ޝާޢިއުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ފޮތް ގެނެސްދޭނެކަމަށެވެހުވަފެން

huvafen-lhen2ރޭގަނޑެއްގެ ހިމޭން ނިދީގެތެރެއިން އަހަރެން ކަލާ ދުށީމެވެ.
 ކަޅާއިހުދުގެ ހުވަފެނެއްގައިކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.
މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެހިނދު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވޭނީ އަސަރުތަކެއްކުރުވިއެވެ.
އެއަސަރުތައް ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ތަޙައްމުލްކުރިއެވެ.
ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ނާރުތަކާއި ލެޔެވެ.

ޚިޔާލީ އޮއިވަރެއްގެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ނުކުމެވުނީ ޖަޒްބާތީ ކަނޑަކަށެވެ.
އެކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.ހާވެލް އެބުރި އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ

vaclav_havelޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ ވަކްލާވް ހާވެލް އޭނާގެ މަޑުޖައްސަވާލައްވާފައިވާ، އަދަބީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ާކަމަށްވެއެވެ. މީގެ ސޯޅަ އަހަރުކުރިން ޗެކޮސްލަވާކިޔާގައި ހިގާދިޔަ ''ވެލްވެޓް އިންޤިލާބް''ގެ އިސްމޭސްތިރިއެއްގެގޮތުގައި ހާވެލް ހުންނެވި އިރު އޭނާއަކީ ޗެކޮސްލަވާކިޔާގެ މަޝްހޫރު ތަމްސީލް ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. ހާވެލްވަނީ ތަމްސީލުގެ އިތުރަށް ފޮތާއި ސިޔާސީ މަޒުމޫން ލިޔުއްވާފައެވެ.ޢަޤީދާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި އަދަބާއި ފަންނުގެ ކުރިބޯއްޓަށް އެރުން

laadhine_liunއަދަބާއި ފަންނުގައި ކޮންމެވެސް ދީނަކަށް ހަޖޫޖަހައި ފުރައްސާރަކޮށްލުމާއިއެކު އެ އަދީބެއް ނޫނީ ފަންނުވެރިއެއް އެއީ އަދަބާއި ފަންނުގައި އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ކަމުގައި އޮންނަނީވެފައެވެ.

މި ފަދަ އަދީބުންނާއި ފަންނުވެރިން މަޝްހޫރުކޮށް އެއީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތްފަދަ ބަޔަކަށް ހަދާތަން އެންމެ އާއްމުކޮށް ފެންނަނީ ހުރިހާ ޢަޤީދާއަކަށްވެސް އިހުތިރާމް ކުރާކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ގައުމުތަކުގައެވެ. ބައެއްގެ ދީނީ އިހްސާސްތަކަށް ތަދުކުރުވިޔަސް އެއީ މައްސަލައަކަށްނުވެއެވެ.ލިޔުމުގައި ވަކި ގަވައިދެއް ގެންގުޅުން

bas-qavaaidhu-gengulhunބަލި މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށްޓަކައި، ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން، ފަރުވާކުރާނެ ސާމާނުތަކާއި ބައިތިއްބާނެ އެނދުފަދަ އެއްޗެހި ހަމަކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަންތަނަށް ދިވެހި ބަހުގައި ''ހަސްފަތާލު'' ކިޔައެވެ. ނަމަވެސް މި ބަހަކީ އެހާ ޢާއްމުކޮށް މީހުން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް ނޫނެވެ. ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ނަމަކީ ''ހޮސްޕިޓާ'' އެވެ.

މި ނަމުގެ އަސްލަކީ އިނރޭސިބަހުގައި އޮންނަ ''ހޮސްޕިޓަލް'' އެވެ. ފަހަތަށް އޮންނަ ލާމު ސުކުން ކަނޑާލުމަށް ފަހު އެ ލާމުސުކުނުގެ ކުރިއަށް އޮންނަ އަކުރުގެ ފިއްޔަށް ދަމާފައެވެ.އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔާ އާޘަރ މިލަރ ގެ ޙަޔާތަށް ނިމުމުގެ ފަރުދާ

arthur-millerފެބުރުއަރީ 11 ވިލުނުރޭ، އެމެރިކާގެ މަސްރަޙު ތަމްސީލު ލިޔުންތެރިޔާ، އާޘަރ މިލަރ، އޭނާގެ ޢުމުރުން 89 އަހަރުގައި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިއެވެ. މިލަރ ނިޔާވީ ކެންސަރު ބައްޔާއި، ފުއްޕާމޭ ދުޅަވުމާއި، ހިތުގެ މައްސަލަތަކަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ނިޔާވުމުގެ ކުރިން ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޞިއްޙީގޮތުން ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައެވެ.އެއީ ތަޤުދީރުގައިވާ ގޮތެވެަ

taqdeerއާރެއަކަށް ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އޭގެ އެކުވެރިންނާއެކު ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ރިހިދޯދިން މުޅި ދުނިޔެ ދަނީ ގިރިޓީ ކުރަމުންނެވެ. ރީނާ އިށީދެއިން ޓެރަސްވެސް ވަނީ ހަނދުގެ ނަލަ ދޯދިން ރިހި ދޫލައެއް ލެވިފައެވެ. ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައްވެސް ހަނދާ އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން ރީނާގެ ފަންފަން އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެމުންދެއެވެ. މަޔަކުދަރިއެއްގެ ގައިގައި ފިރުމައިދޭހާ ލޯބިންނެވެ.ކީރިތިރަސޫލާގެ އަބުރުފުޅާ ބެހި، ނެރެފައިވާ ފޮތަކާއި އިދިކޮޅަށް އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެއް.

rasoolage-aburufulhaa-behunue-foiއެމެރިކާގެ ފޮތް ޝާއިޢުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ''އެމޭޒަން.ކޮމް" އިން އިޝްތިހާރުކޮށް، ވިއްކައި، ފަތުރަމުންގެންދާ ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ޕްރޮފެޓް އޮފް ޑޫމް" ނުވަތަ "ހަލާކުގެ ނަބިއްޔާ" އާ އިދިކޮޅަށް ގާތްގަނޑަކަށް، 811 ހާސް މުސްލިމުން، ވަރަށް ވަރުގަދަ ޙަމަލާއެއް، އިންޓަނެޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. ކްރައިގް ޥިން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ލިޔުނު މި ފޮތުގައި، މުސްލިމުންގެ އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާގެ ޠާހިރު ސީރަތުފުޅަށް އަރައިގަނެ، އެކަލޭގެފާނަކީ "ޣައިރު މުސްލިމުން މެރުމުގެ ޘަޤާފަތު ފަތުރުއްވައި، ނިރުމަޅަ (ޓެރަރިޒަމް) އަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ބޭކަލެއް" ކަމުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.ބޮޑުރާޅު ސުނާމީ

tsunamiޙާލުގައިޖެހި ޤައުމުގައި ނިކަމެތިކަމާ ކުރިމަތިވުމަށް *
މާލުމުދަލާ ޢާއިލާނެތިގޮސް ކަތުން ބާކީވުމަށް *
ފާލަމުން ކަސިޔާރުވެވި ރާސްތާ މިތާ އޮޅިގެއްލުމަށް *
ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ  *

އިންޑިއާ ކަނޑުގައިމިވާ ކުދިރަށްތަކަށް ގެއްލުންވުމަށް *
މިންނަތުން އާރާސްތުކުރި މުޅިދިރިއުޅުން ބިންމަތިވުމަށް *
 ހިންދަމާ ނުލެވޭވަރުގެ ބުރަކަން މިތާ ކުރިމަތިވުމަށް *
ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ *މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 1: ނިވެމުން ދިޔަ ހުޅުކޮޅު

mustho1

ކިތައްމެ ލޯބިން އުޅެފައި ކުރެވޭ ކާވެނި ރޫޅިފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ކިތައްމެ ބަދަހި ގުޅުމެއް އޮތް ދެ ރަޙްމަތްތެރިން ރުޅިވެފައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަދި ލޭގެ ގުޅުން ނުވަތަ ރަޙިމުގެ ގުޅުންވެސް ކެނޑިފައި ހުންނަލެއް މަދެއްނޫނެވެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ދިމާވާން ލައްކަ ގިނަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެއެވެ. ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންތަކުގައި ވިސްނާލުމެއް ނެތި، މިފަދަމިފަދަ މާތް

ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ ހެޔޮވާވަރު ކަމެއްނޫނެވެ. ކުދިކަންތައް އެއްކިބާގައި އޮއްވާ، ބޮޑުކަމެއް ދިމާވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ކަމުގެ ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ އެކަން އޮންނާންވާނެ ގޮތެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.