Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން ފިރިހެން ޡ - ظ

ޡ - ظ

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޡާފިރް : ކާމިޔާބު ހޯދާ މީހާ / މޮޅުވާ މީހާ

ޡާހިރް : ފާޅު ، ހާމަ، ފޮރުވިފައި ނުވާ / އެހީތެރިއާ

ޡަބްޔު : ފުއްލާ

ޡަބްޔާން : ދެފުއްލާ

ޡަރީފް : ވިސްނުންތޫނު / މޮޅު / ބުރުސޫރަ ރީތި

ޡަފަރު : ކާމިޔާބުކަން ، މޮޅުކަން

ޡިފާރް : ކާމިޔާބު

ޡިލާލް : ހިޔަނިތައް / ހިޔާތައް

ޡަލީލް : ހިޔާ ލިބިދޭ / އަބަދުވެސް ހިޔާދޭ

ޡަހީރު : ވަރުގަދަ / އެހީތެރިޔާ

 

Comments