Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން ފިރިހެން ދ - د

ދ - د

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ދާއިބް : ކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާ

ދާއިމް : ދާއިމު

ދާރިޢް : އައްޑަނަ ހިފައިގެން ހުންނަ މީހާ

ދާނީ : ކައިރި / މަޑު / އޮމާން

ދާމިސް : އަނދިރި / ސިއްރު ހިފަހައްޓާ މީހާ

ދާއޫދް : ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު

ދަޙްލާން : ފަލަ މީހާ / ކުރުމީހާ

ދުއްރް : ބޮޑު އިތާމުތް

ދިރްބާސް : ސިންގާ / ހިތްވަރުގަދަ

ދިރްޣާމް : ސިންގާ / ހިތްވަރުގަދަ

ދަރްވީޝް : ޒާހިދުމީހާ / އަޅުވެރިޔާ

ދަރްޔާން : ކަމަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ މީހާ / ދަންނަ މީހާ

ދުލައިން : އަދްލަމްގެ ކުޑަގޮތް / ކަޅުކަންގަދަ / ދިގުމީހާ

ދުވައިމާ: ދައުމުގެ ކުޑަގޮތް، މާނައަކީ ދެމިހުރުން، ބަދަލުނުވެ ސާބިތުވެ ހުރުން

ދަހްމާން : ކަޅު

ދަންވާން : ކައިރި، ގާތް

ދިލްހާމް : ސިންގާ / ފަސްނުޖެހޭ

ދިލްޝާދު : ހިތް އުފާވެފައިވާ މީހާ (ފާރިސީ)

ދިލްބާޒް: ބާޒުފަދަ  ހިތްވަރުގަދަކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހާ

ދަލްހާން : ހިތާމައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޢިޝުޤު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން އާވާރާވެފައިވާ މީހާ

ދިލާވަރް : މޮޅު ހަނގުރާމަވެރިޔާ / ހިތްވަރުގަދަ މީހާ (ފާރިސީ)

ދަހީމް : ކަޅު

ދައުސަރް : ބިޔަ ވަރުގަދަ މީހާ /  ބޯދާ އެއްޗެހި

ދިޔާބް : ހިޔަޅު

ދައްޔާން : ޤާޟީ، ޙުކުމްކުރާ މިހާ / ހެވާއި ނުބައި ޙިސާބުކުރާ މީހާ

ދައިސަމް : ސާރިދޯޅުގެ ދަރި

ދިޔާރް : ގެތައް / ދިރިއުޅޭ ތަންތަން

ދިމާޘް : ދަމިޘް ގެ ގިނަގޮތް، މާނައަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު، ހިތްހެޔޮ ފަސޭހަ މީހާ

 

Comments